Hạch Toán Thừa Thiếu Sau Khi Kiểm Kê Nguyên Vật Liệu.

2.4. Hạch toán thừa thiếu sau khi kiểm kê nguyên vật liệu. Việc kiểm kê kho NVL nhằm mục đích xác định lượng tồn kho của từng danh điểm vật tư trên thực tế tại thời điểm kiểm kê. Kết quả kiểm kê được đối chiếu với sổ ...

Thủ Tục Xuất Vật Tư Và Các Chứng Từ Sử Dụng.

* Trường hợp nhập NVL từ nguồn thuê ngoài gia công chế biến. Bên cạnh việc mua NVL từ bên ngaòi thì trong quá trĩnh có những khâu ma Công ty đi thuê ngoài gia công chế biến. Công ty luôn xuất thẳng từ sản xuất đi gia công chế biến sau khi ...

Thủ Tục Nhập Kho Nguyên Vật Liệu Và Chứng Từ Sử Dụng.

Khâu dự trữ : Để quá trình sản xuất kinh doanh diễn ra liên tục và sử dụng vốn tiết kiệm, Công ty đã xây dựng mức tồn kho đối đa và tối thiểu cho từng danh điểm vật tư, đặc biệt đối với nguyên vật liệu mà thị trường khan ...

Hình Thức Sổ Kế Toán Được Sử Dụng Trong Công Ty:

+ Chịu trách nhiệm đảm bảo quỹ tiền mặt tại Công ty, đảm bảo cho quá trình luân chuyển vốn của Công ty + Thường xuyên tiến hành kiểm kê và đối chiếu lượng tiền mặt hiện có với kế toán thanh toán 1.3.2- Hình thức sổ kế toán ...