Tình Hình Thực Hiện Kế Hoạch Doanh Thu Tiêu Thụ Năm 2003

Đây là một sự nhạy cảm của công ty trong việc điều chỉnh giá bán để tăng doanh thu tiêu thụ. Bảng 7: So sánh giá bán sản phẩm năm 2003 so với năm 2002 ĐVT: đồng Tên SP Giá bán bq- 2002 Giá bánbq- 2003 Tăng ,Giảm %Tăng,Giả m A. Hàng xe ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí