A. Sơ Đồ Kế Toán Tổng Hợp Thành Phẩm Theo Phương Pháp Kktx

NT Ghi sổ Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Ghi Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp Số hiệu Ngày tháng Tổng số tiền Chia ra TK 6421 - Chi phí nhân viên quản lý TK 6422 - Chi phí vật liệu quản lý TK 6423 - Chi phí đồ dùng văn phòng TK 6424 - ...

Kế Toán Xác Định Kết Quả Bán Hàng :

- Chi phí khác: Điện, nước, điện thoại, điện báo, chi phí hội nghị tiếp khác, các khoản chi nghiên cứu khoa học…. Trong quá trình hạch toán, chi phí quản lý doanh nghiệp được theo dõi chi tiết theo từng yếu tố chi phí trên sổ kế toán ...

Kế Toán Bán Hàng Theo Phương Thức Bán Hàng Trả Chậm

B. Phản ánh số thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu phải nộp Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng Nợ TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (Có TK 3332 - Thuế tiêu thụ đặc biệt) (Có TK 3333 - ...