Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kd tại công ty cp thực phẩm kinh đô sài gòn

Xem tất cả 59 trang, được chia thành 7 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kd tại công ty cp thực phẩm kinh đô sài gòn - 7 thumb

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kd tại công ty cp thực phẩm kinh đô sài gòn - 7

Nếu số dự phòng phải thu khó đòi cần trích lập kỳ này Nợ TK 139 Có TK 642 Nếu có khoản nợ xác định không thu được và tiến hành xóa nợ, kế toán ghi: Nợ TK 139 Nợ TK 642 Có TK 131, 138 Đồng thời kế toán ghi: Nợ TK 004 Nếu số nợ ...

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kd tại công ty cp thực phẩm kinh đô sài gòn - 6 thumb

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kd tại công ty cp thực phẩm kinh đô sài gòn - 6

Ngày 31 tháng 03 năm 2010 Người lập biểu Kế toán trưởng Tổng Giám Đốc Biểu 11: Sổ Cái tài khoản chi phí quản lý doanh nghiệp 3.4.1.7 . Kế toán các khoản thu nhập khác và chi phí khác a) Kế toán các khoản thu nhập khác - Thông thường nội ...

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kd tại công ty cp thực phẩm kinh đô sài gòn - 5 thumb

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kd tại công ty cp thực phẩm kinh đô sài gòn - 5

Tên TK: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Số hiệu:511 Đơn vị: đồng Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải Tk đối ứng Số tiền Số Ngày Nợ Có Số dư đầu kỳ 0 0 12/03 25632 12/03 Bán hàng cho Công ty TNHH Phát Thực Phẩm 1311 610.560 … ...

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kd tại công ty cp thực phẩm kinh đô sài gòn - 4 thumb

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kd tại công ty cp thực phẩm kinh đô sài gòn - 4

Tùy theo yêu cầu của khách hàng, bộ phận quản lý của công ty mà kế toán lập báo cáo kế toán vào những thời điểm khác nhau. Thông thường kế toán lập báo cáo kế toán vào cuối mỗi quý. Để viết báo cáo, Kế toán thường sử dụng ...

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kd tại công ty cp thực phẩm kinh đô sài gòn - 3 thumb

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kd tại công ty cp thực phẩm kinh đô sài gòn - 3

2.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty : - Giấy phép thành lập : 4103002201, ngày 24/03/2004 do sở KH và ĐT cấp. - Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM KINH ĐÔ SÀI GÒN - Tên giao dịch: KINHDOSAIGON BAKERY JOINT STOCK CORPRATION - Mã số ...

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kd tại công ty cp thực phẩm kinh đô sài gòn - 2 thumb

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kd tại công ty cp thực phẩm kinh đô sài gòn - 2

Có TK 156 – Hàng hóa - Trường hợp doanh nghiệp thương mại, dịch vụ mua bán hàng giao tay ba, kế toán ghi: Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán Có TK 331 – Phải trả người bán - Trường hợp doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hoàn thành nhưng không ...

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kd tại công ty cp thực phẩm kinh đô sài gòn - 1 thumb

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kd tại công ty cp thực phẩm kinh đô sài gòn - 1

Báo Cáo Tốt Nghiệp Lu Ậ N Văn K Ế Toán Tiêu Th Ụ Và Xác Đ Ị Nh K Ế T Qu Ả Kd T Ạ I Công Ty Cp Th Ự C Ph Ẩ M Kinh Đô Sài Gòn M Ục Lục Phần 1: Mở Đầu 8 1. Lí Do Chọn Đề Tài 9 A) Mục Tiêu Chung 10 B) Mục Tiêu Cụ Thể 10 A) Số Liệu Sơ ...

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số