Tổ Chức Quản Lý Hoạt Động, Tổ Chức Sản Xuất Và Tổ Chức Bộ Máy Kế Toán Của Công Ty.

Hình 6: sơ đồ kế toán tổng hợp chi phí bán hàng


TK 334, TK 641 TK 111,

138

K/c CFBH
TK


K/c chi

F chờ

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 81 trang tài liệu này.

Kế toán thành phẩm - bán hàng và xác định kết quả bán hàng - 6

Chi phí nhân viên bán hàng

Các khoản thu hồi ghi giảm


TK 152,


Chí phí vật

TK 911


TK 142


Chi phí CCDC C phân bổ nhiều

TK 214


Chi phí khấu hao


TK 111, 112,

Chi phí khác


TK 133

Thuế GTGT đầu

Sơ đồ kế toán tổng hợp xác định kết quả kinh doanh

TK TK 911 TK 511,

512

Kết chuyển doanh thu


TK 635

Kết chuyển trị giá vốn thực

thuần hoạt động bán hàng và cung cấp

TK 512


Kết chuyển chi phí


TK 811


Kết chuyển chi phí khác

TK 641

Kết chuyển doanh thu thuần Bán hàng

TK 515


Kết chuyển doanh thu thuần Hoạt động

TK 711


Kết chuyển chi phí


TK

Kết chuyển thu nhập thuần Hoạt động


TK 421

TK


Kết chuyển chi phí

quản lý doanh Kết chuyển lỗ Kết chuyển lợi

chương II

Thực tế công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại công ty TNHH Thương mại và xây dựng Thanh Bình

2.1 tổng quát

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty

Từ sau Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI (tháng 12/1986), đất nước ta đã thực sự chuyển đỏi nền kinh tế từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa. Đây là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp được chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tham gia trực tiếp vào hoạt động và lưu thông hàng hoá và trên thị trường.

Nắm bắt được sự phát triển của nền kinh tế thị trường, các sáng lập viên của Công ty quyết định thành lập Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Thanh Bình.

Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Thanh Bình được thành lập ngày 06 tháng 02 năm 1999, giấy phép thành lập số: 4052GP/TLDN do UBND Thành phố Hà nội cấp Giấy Đăng ký Kinh doanh số: 071158 do Sở kế hoạch đầu tư Hà nội cấp ngày 12/2/1999. Giấy chứng nhận thay đổi Đăng ký kinh doanh lần thứ 4 số: 071158 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà nội cấp ngày 12/6/2003. Dưới hình thức là công ty TNHH hai thành viên trở lên, là một pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh (có trụ sở và con dấu riêng), công ty có quyền tham gia ký kết các hợp đồng kinh tế cũng như sản xuất kinh doanh à chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của công ty trong phạm vị vốn góp của các thành viên.

Tên của Công ty là: Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Thanh Bình. Trụ sở chính: 49 Đường Trường Chinh - Thanh Xuân.

Điện thoại:

Ngành nghề đã đăng ký kinh doanh:

- Kinh doanh xe máy, xe đạp và các phụ tùng kèm theo.

- Đồ điện các loại, đồ dùng hàng ngày.

Sau một năm phát triển, Công ty nhận thấy lĩnh vực phát triển sản xuất và tiêu dùng xe máy, công nghệ thông tin hiện nay là lĩnh vực có khả năng phát triển tại Việt Nam và các thị trường khác trên thế giới. Khi đó hội đồng thành viên công ty đã họp và ra quyết định bổ xung ngành nghề đăng ký kinh doanh thêm các lĩnh vực khác

trong đó có phát triển kinh doanh mặt hàng xe máy, máy in nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước.

Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Thanh Bình được thành lập hơn 5 năm đã đạt thành tựu quan trọng trong tiến trình hội nhập và phát triển. Thực tế đã chứng minh rằng bước đầu triển khai công việc kinh doanh và hoạt động sản xuất công ty chỉ có chính thức 10 nhân viên, sau đó khi mở xưởng sản xuất có 20 nhân viên và hiện nay con số nhân viên chính thức của công ty đã lên tới 350 lao động.

Một số chỉ tiêu cơ bản về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty


STT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Năm 2005

Năm 2006

1

Giá trị sản lượng

triệu đồng

19.000

17.000

2.

Doanh thu

triệu đồng

16.500

18.500

3.

Lợi nhuận sau thuế

triệu đồng

86.8

92.3

4.

Lương bình quân tháng

nghìn đồng

865

925


2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp

1. Cơ cấu tổ chức bộ máy

Phó giám đốc


giám đốc

sơ đồ tổ chức của Công ty


Phòn


Phòn


Phòn


Phòn


Phòn


Phòn


Phòn


Phân

g tổ


g


g


g


g


g


g


xưởn

chức


Hành


Quản


Tài


Thiế


Kinh


Vật


g

LĐ,


chínvụ


t kế


doansản

TL


h


chất


kế


kỹ


h


thàn


xuất


2.1.3 Tổ chức quản lý hoạt động, tổ chức sản xuất và tổ chức bộ máy kế toán của công ty.

2.1.3.1. Chức năng nhiệm vụ

Giám đốc: Là người điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình. Như tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng thành viên, quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty, tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty, ban hành quy chế quản lý nội bộ Công ty, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý nội bộ Công ty, ký kết hợp đồng nhân danh Công ty, trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Hội

đồng thành viên, kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý các khoản lỗ trong kinh doanh, tuyển dụng lao động.

Phó giám đốc: Là người giúp việc cho Giám đốc phụ trách xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, điều hành hoạt động sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Tổ chức, chỉ đạo bộ máy Marketting, xây dựng định mức vật tư, kiểm tra hợp đồng.

Phòng kinh doanh: Thực hiện hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, tiếp cận nắm bắt các thông tin về thị trường. Xây dựng kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, xây dựng kế hoạch giá thành cho từng sản phẩm, thực hiện điều độ sản xuất. Phối hợp với các phòng ban phân tích tình hình sản xuất kinh doanh của công ty để có những phương án sản xuất đáp ứng yêu cầu mới của khách hàng.

Phòng vật tư: Lập kế hoạch thu mua vật tư đặt gia công ngoài theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, quản lý kho vật tư và các phương tiện vận tải.

Phòng kế toán: Với chức năng cơ bản là hạch toán, quản lý vốn và tài sản được Nhà nước giao thực hiện đúng chế độ thống kê theo quyết định có nhiệm vụ cụ thể sau:

- Tiến hành nhận vốn, tài sản và các nguồn lực khác cho các đơn vị thành viên kế hoạch quy định.

- Tổ chức hạch toán kế toán tại văn phòng công ty cũng như chỉ đạo kiểm tra công tác hạch toán của các đơn vị trực thuộc công ty. Huy động vộn, nguồn lực kiểm tra, kiểm soát chấp hành các chế độ quản lý tài chính của các đơn vị trực thuộc công ty, kiểm tra tài chính hàng năm.

- Lập báo cáo tài chính định kỳ tổng hợp và công khai tài chính hàng năm của toàn công ty, cung cấp số liệu liên quan đến tình hình tài chính công ty

- Phản ánh trên sổ sách kế toán toàn bộ các hạot động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, thủ quỹ và thanh toán lương, thống kê tổng hợp.

Phòng quản lý chất lượng: Kiểm tra chất lượng sản phẩm, quản lý hệ thống mẫu chuẩn.

Phòng tổ chức lao động: Quản lý nhân sự, sắp xếp bố trí lao động, tổ chức các chương trình đào tạo hàng năm, xây dựng cơ cấu tổ chức sản xuất quản lý hợp lý thực hiện công tác bảo vệ chính trị cho công ty.

Phòng thiết kế kỹ thuật: Thiết kế, cải tiến sản phẩm, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, bảo trì bảo dưỡng trang thiết bị máy móc theo quy định.

Phòng hành chính: Quản lý các công trình công cộng và tài sản ngoài sản xuất.

2.1.3.2 Tổ chức công tác kế toán của công ty

Hạch toán kế toán là công cụ quan trọng phục vụ điều hành và quản lý các hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp. ý thức được điều này Công ty đã chú trọng tới việc tổ chức công tác kế toán một cách khoa học hợp lý.

Chức năng nhiệm vụ và cơ cấu của phòng Kế toán: Tham mưu giúp việc cho ban giám đốc về việc theo dõi toàn bộ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Hiện nay phòng kế toán của Công ty có 5 người.

+ Kế toán trưởng

+ Kế toán kho và các cửa hàng kinh doanh

+ Kế toán lao động tiền lương, viết phiếu thu chi nhập xuất hàng hoá.

+ Kế toán theo dõi quỹ tiền mặt.

+ Thủ quỹ.

- Mô hình tổ chức bộ máy kế toán của Công ty như sau:


Kế toán trưởng

Kế toán kho và các cửa hàng

Kế toán theo dõi quỹ tiền

Kế toán lao động tiền lương, viết phiếu thu chi


Thủ quỹ


- Hình thức kế toán áp dụng tại doanh nghiệp

Hiện nay Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Thanh Bình áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chứng từ, hệ thống sổ sách bao gồm:

- Các Nhật ký chứng từ: "Đây là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo vế có các tài khoản. Công ty sử dụng các NKCT số 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10.

Xem tất cả 81 trang.

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 26/04/2022

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *