Chứng Từ Sử Dụng Và Quy Trình Luân Chuyển Chứng Từ

- Đối với tiền gửi tiết kiệm : Chứng từ sử dụng : - Phiếu gửi tiền, phiếu chi tiền. - Sổ tiết kiệm: là chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu của chủ sở hữu tiền gửi. - Phiếu lưu: là sổ tờ rời được lập ra theo thẻ tiết ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí