Công tác kế toán huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Kiên Giang - 7


Đơn vi:……….. Địa chỉ:……….

Mẫu số: S02a – DNN

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)


CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số: ...........

Ngày .....tháng .....năm .....Trích yếu


Số hiệu tài khoản


Số tiền

Ghi chú
NợCó thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 61 trang tài liệu này.

Công tác kế toán huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Kiên Giang - 7

A


B


C


1


DCộng


x


x


x


xKèm theo ..... chứng từ gốc.

Ngày ....tháng ....năm .....


Người lập

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)


Phục lục 08: Mẫu sổ đăng ký chứng từ ghi sổ

Phlc 9: Mẫu bảng kê số dư tính lãi

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


- TS.Đặng Thị Ngọc Lan & Nguyễn Hồ Trúc Mai, “Kế toán ngân hàng” Trường Đại học Cửu Long.


- TS.Nguyễn Thế Khải (2008), Phân tích tài chính doanh nghiệp về kế toán quản trị, Nhà xuất bản Hà Nội.


- Bộ tài chính (2007), Chế độ kế toán doanh nghiệp, Nhà xuất bản Giao Thông Vận Tải.

- Tài liệu tham khảo của Ngân hàng, “Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2013”.

- http://www.dankinhte.vn/ke-toan-huy-dong-von-ngan-hang/


- http://doc.edu.vn/tai-lieu/chuyen-de-hoan-thien-cong-tac-ke-toan-huy-dong- von-tai-chi-nhanh-ngan-hang-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-huyen-luc-18235/

Xem tất cả 61 trang.

Ngày đăng: 18/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí