Hoàn Tất Việc Chuyển Ngân Hàng Thành Ngân Hàng Cổ Phần

Mại cổ phần, phù hợp với Luật các Tổ chức tín dụng, Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan. Được áp dụng mô hình quản trị theo thông lệ quốc tế tốt nhất nếu không có xung đột với luật pháp Việt Nam.  ...

Kinh Nghiệm Cổ Phần Hoá Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam

Yếu kém cần phải tái cơ cấu lại về tài chính cũng như hoạt động nhằm cải thiện khả năng cạnh tranh và nâng cao giá trị ngân hàng. Việc tái cơ cấu lại tài chính cho ngân hàng là thực sự cần thiết để có thể thu hút được những ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí