Phối hợp giữa công đoàn với chính quyền trong quản lý hoạt động chuyên môn ở các trường đại học thuộc đại học Thái Nguyên - 13


Phụ lục 1

PHỤ LỤC


PHIẾU KHẢO SÁT

(Dành cho cán bộ quản lý, cán bộ công đoàn)


Thưa quý thầy/cô!

Để có cơ sở thiết kế biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp giữa công đoàn với chính quyền trong quản lý hoạt động chuyên môn ở trường đại học, xin quý thầy/cô vui lòng cung cấp thông tin về quản lý hoạt động chuyên môn ở đơn vị thầy/cô đang công tác bằng cách đọc kỹ và trả lời chính xác, khách quan các câu hỏi dưới đây. Tất cả các thông tin chia sẻ của thầy/cô chỉ dùng cho mục đích nghiên cứu nói trên. Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý thầy/cô!


Câu 1. Theo Thầy/cô, Công đoàn trong nhà trường thực hiện những chức năng gì?

Xin đánh dấu (X) vào ô mà thầy/cô cho là phù hợp nhất

1. Không đồng ý 2. Phân vân 3. Đồng ý


STT

Chức năng

Mức độ

1

2

3


1

Đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, nhà giáo và người lao động

(CBNGNLĐ)

2

Tham gia với chính quyền quản lý các hoạt động của nhà trường (hoạt động chuyên môn, công tác nhân sự, tài chính, tham gia các hội đồng do nhà trường thành lập

liên quan đến CBNGNLĐ,…)

3

Giáo dục, tuyên truyền, vận động CBNGNLĐ học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp

luật
4

Tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của nhà trường
Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 113 trang tài liệu này.

Phối hợp giữa công đoàn với chính quyền trong quản lý hoạt động chuyên môn ở các trường đại học thuộc đại học Thái Nguyên - 13

Câu 2. Thầy/cô cho biết quan điểm của thầy/cô về vai trò của công đoàn trong quản lý hoạt động chuyên môn?

Xin đánh dấu (X) vào ô mà thầy/cô cho là phù hợp nhất

1: Hoàn toàn không đồng ý; 2: Không đồng ý; 3: Đồng ý một phần; 4: Cơ bản đồng ý; 5: Hoàn toàn đồng ý.

STT

Vai trò

Mức độ

1

2

3

4

5

1

Phối hợp xây dựng kế hoạch chuyên môn của Khoa

và nhà trường trong từng giai đoạn công tác2

Động viên, khích lệ, tạo động lực để CBNGNLĐ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của Khoa, của

nhà trường trong từng giai đoạn công tác


3

Phối hợp với chính quyền kiểm tra đánh giá việc

thực hiện nhiệm vụ chuyên môn4

Tham gia xây dựng đội ngũ CBNGNLĐ vững mạnh cả về số lượng và chất lượng, không ngừng nâng cao trình độ chính trị, tính tổ chức kỷ luật,

trình độ văn hoá, khoa học kỹ thuật, ...Câu 3. Theo Thầy/cô việc phối hợp giữa công đoàn với chính quyền trong quản lý hoạt động chuyên môn gồm những nội dung nào?

Xin đánh dấu (X) vào ô mà thầy/cô cho là phù hợp nhất

1. Không đồng ý 2. Phân vân 3. Đồng ý


TT

Nội dung

Mức độ

1

2

3

(i)

Nội dung phối hợp giữa công đoàn với chính quyền trong

quản lý hoạt động giảng dạy ở đơn vị
1.

Xây dựng kế hoạch giảng dạy giảng viên theo chức danh và

nhiệm vụ đảm nhận
2.

Biên soạn đề cương môn học, đề cương bài giảng
3.

Phát triển chương trình môn học, tổ chức nghiên cứu cải tiến

phương pháp giảng dạy, học tập
Nội dung

Mức độ

1

2

3

4.

Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, tích cực ứng

dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy
5.

Kiểm tra nề nếp lên lớp và nhiệm vụ giảng dạy của giảng viên
6.

Chủ động hoặc đề xuất với chính quyền khen thưởng các tập thể,

cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảng dạy.
(ii)

Nội dung phối hợp giữa công đoàn với chính quyền trong

quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) ở đơn vị
7.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động NCKH

8.

Động viên CBNGNLĐ chủ động, tích cực tham gia các hội nghị,

hội thảo khoa học, seminar, các dự án, chương trình về khoa học công nghệ

9.

Phối hợp đề xuất, khen thưởng và vinh danh các cán bộ quan lý, giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên có kết quả nghiên cứu

xuất sắc
10.

Động viên, khuyến khích CBNGNLĐ tích cực tham gia các hoạt

động NCKH và chuyển giao công nghệ
11.

Phối hợp kiểm tra, đánh giá, tổng kết việc thực hiện kế hoạch hoạt

động khoa học và công nghệ.
(iii)

Nội dung phối hợp giữa công đoàn với chính quyền trong tư

vấn, hỗ trợ CBNGNLĐ
12.

Tư vấn, hỗ trợ CBNGNLĐ về kiến thức pháp luật (Luật Giáo

dục, Luật Lao động, Luật Công đoàn,...)
13.

Tư vấn, hỗ trợ CBNGNLĐ về điều kiện làm việc
14.

Tư vấn, hỗ trợ CBNGNLĐ về chuyên môn nghiệp vụ
15.

Tư vấn, hỗ trợ CBNGNLĐ về sức khỏe, giới tính, hạnh phúc gia

đình, ...
16.

Tư vấn, hỗ trợ CBNGNLĐ về chế độ, chính sách (tiền lương,

thưởng, bảo hiểm, ...)
TT

Câu 4. Theo Thầy/cô, nội dung phối hợp giữa công đoàn với chính quyền trong quản lý hoạt động chuyên môn tại đơn vị thầy/cô được thực hiện như thế nào?

Xin đánh dấu (X) vào ô mà thầy/cô cho là phù hợp nhất

1: Không bao giờ (KBG); 4: Thực hiện thường xuyên (TX);

2: Đôi khi (ĐK); 5: Thực hiện rất thường xuyên (RTX). 3: Thỉnh thoảng (TT);

STT

Nội dung

Mức độ

1

2

3

4

5


(i)

Nội dung phối hợp giữa công đoàn với chính

quyền trong quản lý hoạt động giảng dạy ở đơn vị


1.

Xây dựng kế hoạch giảng dạy giảng viên theo

chức danh và nhiệm vụ đảm nhận


2.

Biên soạn đề cương môn học, đề cương bài giảng3.

Phát triển chương trình môn học, tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy,

học tập4.

Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy

học, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy


5.

Kiểm tra nề nếp lên lớp và nhiệm vụ giảng dạy

của giảng viên6.

Chủ động hoặc đề xuất với chính quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc

nhiệm vụ giảng dạy.(ii)

Nội dung phối hợp giữa công đoàn với chính quyền trong quản lý hoạt động nghiên cứu

khoa học (NCKH) ở đơn vị


7.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động

NCKH8.

Động viên CBNGNLĐ chủ động, tích cực tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học, seminar, các dư án, chương trình về khoa học

công nghệ9.

Phối hợp đề xuất, khen thưởng và vinh danh các

cán bộ quan lý, giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên có kết quả nghiên cứu xuất sắc


Nội dung

Mức độ

1

2

3

4

5


10.

Động viên, khuyến khích CBNGNLĐ tích cực

tham gia các hoạt động NCKH và chuyển giao công nghệ


11.

Phối hợp kiểm tra, đánh giá, tổng kết việc thực

hiện kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ


(iii)

Nội dung phối hợp giữa công đoàn với chính

quyền trong tư vấn, hỗ trợ CBNGNLĐ12.

Tư vấn, hỗ trợ CBNGNLĐ về kiến thức pháp

luật (Luật Giáo dục, Luật Lao động, Luật Công đoàn,...)


13.

Tư vấn, hỗ trợ CBNGNLĐ về môi trường làm

việc và điều kiện làm việc


14.

Tư vấn, hỗ trợ CBNGNLĐ về chuyên môn

nghiệp vụ


15.

Tư vấn, hỗ trợ CBNGNLĐ về sức khỏe, giới

tính, hạnh phúc gia đình, ...


16.

Tư vấn, hỗ trợ CBNGNLĐ về chế độ, chính

sách (tiền lương, thưởng, bảo hiểm, ...)


STT

Câu 5. Theo Thầy/cô, việc sử dụng các phương pháp trong quản lý hoạt động chuyên môn tại đơn vị thầy/cô được thực hiện như thế nào?

Xin đánh dấu (X) vào ô mà thầy/cô cho là phù hợp nhất

1: Không bao giờ (KBG); 4: Thực hiện thường xuyên (TX); 2: Đôi khi (ĐK); 5: Thực hiện rất thường xuyên (RTX).

3: Thỉnh thoảng (TT);


STT

Phương pháp

Mức độ

1

2

3

4

5

1.

Phương pháp tổ chức - hành chính


2.

Phương pháp kinh tế


3.

Phương pháp tâm lý - giáo dục


4.

Phương pháp tổ chức hoạt động


Câu 6. Theo thầy/cô, công tác phối hợp giữa công đoàn với chính quyền trong quản lý hoạt động chuyên môn ở các trường đại học chịu sự ảnh hưởng của những yếu tố nào dưới đây?

Xin đánh dấu (X) vào ô mà thầy/cô cho là phù hợp nhất

1: Không ảnh hưởng 2: Ảnh hưởng 3: Rất ảnh hưởng


STT

Yếu tố

Mức độ

1

2

3

1

Định hướng phát triển hoạt động chuyên môn của trường

đại học
2

Năng lực của cán bộ quản lý (cấp trường, cấp khoa, bộ môn

trực thuộc)
3

Năng lực của cán bộ công đoàn (cấp trường, cấp khoa)
4

Năng lực chuyên môn của đội ngũ giảng viên
5

Cơ chế phối hợp giữa công đoàn và chính quyền
6

Điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ công tác chuyên môn
Câu 7. Xin thầy/cô vui lòng cho biết một vài thông tin cá nhân:

Họ và tên (Thầy/cô có thể không ghi): ...........................................................................

Chức vụ (chính quyền/công đoàn): ................................................................................

Số năm làm công tác quản lý: ........................................................................................

Đơn vị công tác: .............................................................................................................


Chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của quý thầy/cô!

Phụ lục 2


PHIẾU KHẢO SÁT

(Dành cho giảng viên)


Thưa quý thầy/cô!

Để có cơ sở thiết kế biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp giữa công đoàn với chính quyền trong quản lý hoạt động chuyên môn ở trường đại học, xin quý thầy/cô vui lòng cung cấp thông tin về quản lý hoạt động chuyên môn ở đơn vị thầy/cô đang công tác bằng cách đọc kỹ và trả lời chính xác, khách quan các câu hỏi dưới đây. Tất cả các thông tin chia sẻ của thầy/cô chỉ dùng cho mục đích nghiên cứu nói trên. Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý thầy/cô!


Câu 1. Thầy/cô cho biết những hoạt động dưới đây do Công đoàn hay Chính quyền triển khai thực hiện?

Xin đánh dấu (X) vào ô mà thầy/cô cho là phù hợp nhất

1. Chính quyền triển khai; 3. Chính quyền và Công đoàn phối hợp triển khai

2. Công đoàn triển khai;


STT

Nội dung

Mức độ

1

2

3

1.

Xây dựng kế hoạch giảng dạy giảng viên theo chức

danh và nhiệm vụ đảm nhận
2.

Biên soạn đề cương môn học, đề cương bài giảng
3.

Phát triển chương trình môn học, tổ chức nghiên cứu

cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập

4.

Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, tích

cực ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy
5.

Kiểm tra nề nếp lên lớp và nhiệm vụ giảng dạy của

giảng viên
6.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc

nhiệm vụ giảng dạy
Nội dung

Mức độ

1

2

3

7.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động NCKH

8.

Động viên CBNGNLĐ chủ động, tích cực tham gia

các hội nghị, hội thảo khoa học, seminar, các dự án, chương trình về khoa học công nghệ

9.

Khen thưởng và vinh danh các cán bộ quan lý, giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên có kết quả nghiên cứu

xuất sắc
10.

Động viên, khuyến khích CBNGNLĐ tích cực tham

gia các hoạt động NCKH và chuyển giao công nghệ
11.

Phối hợp kiểm tra, đánh giá, tổng kết việc thực hiện kế

hoạch hoạt động khoa học và công nghệ.
12.

Tư vấn, hỗ trợ CBNGNLĐ về kiến thức pháp luật

(Luật Giáo dục, Luật Lao động, Luật Công đoàn,...)
13.

Tư vấn, hỗ trợ CBNGNLĐ về điều kiện làm việc
14.

Tư vấn, hỗ trợ CBNGNLĐ về chuyên môn nghiệp vụ
15.

Tư vấn, hỗ trợ CBNGNLĐ về sức khỏe, giới tính,

hạnh phúc gia đình, ...
16.

Tư vấn, hỗ trợ CBNGNLĐ về chế độ, chính sách (tiền

lương, thưởng, bảo hiểm, ...)
STT


Câu 2. Công đoàn bộ phận nơi thầy/cô công tác có những hoạt động nào quan tâm phát triển chuyên môn cho thầy/cô?

Xin đánh dấu (X) vào ô mà thầy/cô cho là phù hợp nhất

1. Không quan tâm 2. Quan tâm 3. Rất quan tâm


TT

Nội dung

Mức độ

1

2

3

1.

Phối hợp xây dựng kế hoạch giảng dạy cho giảng viên theo

chức danh và nhiệm vụ đảm nhận
2.

Phối hợp trong phân công nhiệm vụ giảng dạy theo điều kiện,

phù hợp với khả năng, nhu cầu thực hiện của giảng viên
Nội dung

Mức độ

1

2

3


3.

Chủ động hoặc phối hợp với chính quyền tổ chức các hội nghị, hội thảo, các cuộc thi,... về hoạt động chuyên môn của

Khoa

4.

Vận động CBNGNLĐ đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, như tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng

dạy,...

5.

Động viên, khuyến khích CBNGNLĐ tích cực tham gia các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao

công nghệ

6.

Phát hiện, đề xuất với Khoa đề nghị nhà trường khen thưởng,

vinh danh cán bộ, giảng viên có thành tích xuất sắc trong giảng dạy, nghiên cứu và là tấm gương tiêu biểu

7.

Ý kiến khác:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

…………………….....................................................
Xem tất cả 113 trang.

Ngày đăng: 19/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí