Nghiên cứu về ngân hàng xanh Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất cho Việt Nam - 15xanh

Thứ sáu, nâng tuyên truyền, giáo dục cho khách hàng về lợi ích của ngân hàng


Khuyến khích khách hàng sử dụng ngân hàng điện tử, thực hiện xây dựng trụ

sở xanh và tuyên truyền cho khách hàng về tín dụng xanh, gắn thông điệp “xanh” vào các chiến dịch quảng bá thương hiệu của ngân hàng, chú trọng khuyến mãi ngân hàng xanh, thực hiện các chiến dịch nhận biết tại các vùng nông thôn, và xem xét chính sách chi phí phù hợp cho những kênh xanh của ngân hàng…

Thứ bảy, tuân thủ và tiến tới cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về bảo vệ môi trường và xã hội.

Để theo kịp tiến trình toàn cầu hoá và hội nhập, cũng như thừa hưởng các tiêu chuẩn đã được nghiên cứu và xây dựng từ các tổ chức uy tín, các ngân hàng nước ta cũng nên hướng tới việc tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế liên quan. Ví dụ, mỗi khi quyết định tài trợ cho một dự án, ngân hàng cần đảm bảo khách hàng vay của mình phải thực hiện đầy đủ đánh giá tác động về môi trường và xã hội tương ứng với tiêu chuẩn của “Nguyên tắc xích đạo”, trong hợp đồng tín dụng yêu cầu khách hàng cam kết sẽ tuân thủ mọi quy định pháp luật cụ thể về đảm bảo sự bền vững về môi trường và xã hội. Ngân hàng sẽ từ chối tài trợ các dự án mà khách hàng không đồng ý hoặc không đảm bảo tuân thủ đủ đúng tiêu chuẩn của “Nguyên tắc xích đạo” và có chế tài xử phạt với các hành vi vi phạm.


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 142 trang tài liệu này.

KẾT LUẬN

Ngân hàng xanh vẫn là một khái niệm mới ở Việt Nam. Nhiều ngân hàng vẫn còn thờ ơ với việc xanh hoá. Đa số khách hàng nhận biết nhưng chưa sử dụng ngân hàng xanh, vẫn còn có những khách hàng không có nhiều ấn tượng với khái niệm này. Tuy vẫn còn nhiều thách thức, thị trường ngân hàng xanh ở Việt Nam vẫn có nhiều tiềm năng để phát triển và cũng đang ngày càng được chú trọng. Có thể nói, việc nghiên cứu chuyên sâu về phát triển ngân hàng xanh là vấn đề có phạm vi rộng và phức tạp, để lên được khung phát triển cũng cần sự phối hợp của nhiều Bộ ban ngành và lĩnh vực liên quan. Trong khuôn khổ giới hạn, phạm vi của đề tài và trình độ của bản thân, với kiến thức trong thời gian học tập tại trường và kinh nghiệm làm việc và quá trình nghiên cứu cũng như sự góp ý, hỗ trợ nhiệt tình của cán bộ hướng dẫn, học viên đã hoàn thành đề tài “Nghiên cứu về ngân hàng xanh: Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất cho Việt Nam” với các nội dung sau đây:

Nghiên cứu về ngân hàng xanh Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất cho Việt Nam - 15

1. Về mặt lý thuyết, trong chương 1, tác giả đã đề cập đến khái niệm về ngân hàng xanh, các đặc điểm và lợi ích của Ngân hàng xanh. Tác giả cũng đưa ra mô hình ngân hàng xanh theo mô hình 5 cấp độ của Kaeufer (2010)…

2. Về mặt nội dung, Luận văn đã đi vào tìm hiểu và phân tích việc phát triển ngân hàng xanh từ chính phủ cũng như một số ngân hàng tại các quốc gia Hoa kỳ, Anh, Úc, Trung Quốc, Hàn Quốc ở chương 2. Thông qua việc nghiên cứu các kinh nghiệm quốc tế, chương 3 của Luận văn đã tổng quan được thực trạng phát triển ngân hàng xanh tại Việt Nam và đưa ra một số hàm ý chính sách cho Việt Nam trong phát triển ngân hàng xanh ở cả khía cạnh cơ quan quản lý và ngân hàng.

Trong quá trình nghiên cứu, vì cả các lí do chủ quan và khách quan, đề tài gặp phải những hạn chế sau đây:

1. Luận văn mới dừng lại ở việc nghiên cứu khía cạnh kinh nghiệm các quốc gia để hỗ trợ các NHTM phát triển ngân hàng xanh dưới góc độ vĩ mô từ chính phủ, cơ quan quản lý và các case study tổng quan từ một số ngân hàng mà chưa phân tích cụ thể các tiêu chí vi mô hoặc định lượng khác.

2. Chưa tiến hành được các cuộc khảo sát trên phạm vi rộng hướng tới các đối tượng là nhân viên ngân hàng và các khách hàng của ngân hàng đối với hoạt động


ngân hàng xanh để phản ánh khách quan thực trạng phát triển và khó khăn vướng mắc đang gặp phải cũng như thu thập những tham khảo cho việc phát triển ngân hàng xanh tại Viêt Nam.

Nhìn chung, đề tài về ngân hàng xanh tại Việt Nam còn tương đối nhiều khía cạnh để khai thác. Trên cơ sở đó, các hướng nghiên cứu mới có thể đi sâu hơn về mặt nghiên cứu kinh nghiệm cụ thể trong việc phát triển ngân hàng xanh của một số ngân hàng xanh tiêu biểu; bộ tiêu chí đánh giá rủi ro môi trường xã hội trong hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng… và lồng ghép cụ thể vào nghiệp vụ ngân hàng thực tế tại Việt Nam.


TÀI LIỆU THAM KHẢO

TIẾNG ANH


1. American Green Bank Consortium, The American Green Bank Consortium was created to give voice to and create value for Green Banks across the United States tại địa chỉ https://greenbankconsortium.org/what-we-do, truy cập ngày 30/01/2022

2. Deokkyo Oh and Sang-Hyup Kim, Green Finance In The Republic Of Korea: Barriers And Solutions, ADBI Working Paper Series, No.897/2018, pp. 25-30

3. Australia and New Zealand Banking Group Limited, Sustainable finance, 2021, tại địa chỉ https://www.anz.com/institutional/solutions/corporate-finance/sustainable-finance/, truy cập ngày 28/01/2022

4. Australia and New Zealand Banking Group Limited, ANZ goes green on guarantees, 2021, tại địa chỉ https://www.anz.com/institutional/insights/articles/2021-11/anz-goes-green-on-guarantees/, truy cập ngày 28/01/2022

5. Australian Government, Department of Foreign Affairs and Trade, Australia’s green bank: Clean Energy Finance Corporation, 2020, tại địa chỉ https://www.dfat.gov.au/about-us/publications/trade-investment/business-envoy/december-2020/australias-green-bank-clean-energy-finance-corporation, truy cập ngày 28/01/2022

6. Authenticated US Government Information, H.R. 1698, 2009, tại địa chỉ https://www.congress.gov/111/bills/hr1698/BILLS-111hr1698ih.pdf, truy cập ngày 28/01/2022

7. Bank of America, Our commitment to environmental sustainability, 2021, tại địa chỉ https://about.bankofamerica.com/en/making-an-impact/environmental-sustainability, truy cập 28/01/2022

8. Coalition for Green Capital, Green Banks in the United States: 2021 U.S. Green Bank Annual Industry Report With Data from Calendar Year 2020, tại địa chỉ

https://static1.squarespace.com/static/59bc05f0c534a543a9f96b0d/t/609a872db219bc4ce685a281/1620739886886/2021+Annual+Industry+Report+Final.pdf, truy cập ngày 28/01/2022


9. Coalition for Green Capital, United States Green Bank Act of 2019: Legislation Summary, tại địa chỉ http://coalitionforgreencapital.com/wp-content/uploads/ 2019/05/USGB-Act-of-2019-Bill-Summary-1.pdf , truy cập ngày 28/01/2022

10. June Choi, Donovan Escalante, Mathias Lund Larsen, IIGF, Green Banking in China – Emerging Trends With a spotlight on the Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), CPI Discussion Brief, Climate Policy Initiative 2020, pp. 4-5

11. Green Bank Network, Australia Clean Energy Finance Corporation, 2019, tại địa chỉ https://greenbanknetwork.org/australia-clean-energy-finance-corporation/, truy cập ngày 28/01/2022

12. HM Treasury and UK Debt Management Office, Green Gilts Investor Presentation, 2021, tại địa chỉ https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1033194/Green_Gilt_Investor_Presentation.pdf, truy cập ngày 28/01/2022

13. HSBC UK, HSBC UK launches £500M Green SME Fund, 2021, tại địa chỉ https://www.about.hsbc.co.uk/news-and-media/hsbc-uk-launches-500m-green-sme-fund, truy cập ngày 28/01/2022

14. Imeson M. & Sim A, Sustainable Banking: Why Helping Communities and Saving the Planet is Good for Business?, SAS White Paper, Issued by SAS Institute Inc. World Headquarters, 2010, p. 21

15. Institute for Development and Research in Banking Technology, Green Banking, 2013, tại địa chỉ

https://www.idrbt.ac.in/assets/publications/Best%20Practices/Green%20Banking%20Framework%20(2013).pdf, truy cập ngày 28/01/2022

16. Jung Min-kyung, S. Korean banking groups race for global ESG approval, The Korea Herald, No.11/2021, tại địa chỉ http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20211109000787, truy cập ngày 28/01/2022


17. Kanak Tara, Ritesh Kumar, Green Banking for Environmental Management: A Paradigm Shift, Current World Environment, Vol. 10(3), 1029-1038 (2015), pp. 1029-1037

18. Kaeufer K., Banking as a Vehicle for Socio-economic Development and Change: Case Studies of Socially Responsible and Green Banks, Presencing Institute, 2010, Cambridge, MA, pp. 50-60

19. Hee Jin Noh, Financial Strategy to Accelerate Innovation for Green Growth, Korea Capital Market Institute, 03/2010, pp. 18-20

20. Most. Nilufa Khatun, Md Nazirul Islam Sarker, Sandip Mitra, Green Banking and Sustainable Developmentin Bangladesh, Sustainability and Climate Change, Vol. 14 No. 5, October 2021, pp. 262-271.

21. Pinsent Masons LLP, South Korea's Exim bank to invest in green energies, 2021, tại địa chỉ https://www.pinsentmasons.com/out-law/news/south-koreas-exim-bank-to-invest-in-green-energies, truy cập ngày 28/01/2022

22. Prakash Raj G., Pappu Rajan A., A study on the Customer Awareness on Green Banking Initiatives, Intercontinental Journal of Finance Research Review, 5(7)/2017, pp. 54-65.

23. Raad Mozib Lalon, Green banking: Going green, International Journal of Economics, Finance and Management Sciences, Vol. 3, No. 1, 2015, pp. 34-42

24. Sarah Brown, Are there any green banks in Australia?, 2019, InfoChoice Pty Ltd, tại địa chỉ https://www.infochoice.com.au/news/are-there-any-green-banks-in-australia/ , truy cập ngày 28/01/2022

25. Sadia Noureen, Ahmed Hussain Khan, Green Banking Awareness, Challenge and Sustainability in Pakistan, 2020, tại địa chỉ https://www.ztbl.com.pk/wp-content/uploads/Documents/Publications/Research-Studies/GreenBanking.pdf , truy cập ngày 28/01/2022

26. Singhal, K., Singhal, K., & Arya, M, Green Banking: An Overview, Asian Journal of Multidisciplinary Studies, 2014, 2(6), pp. 196-200.

27. SOGESID, The evolution of the Sustainable Development concept, 2008, tại địa chỉ http://www.sogesid.it/english_site/Sustainable_Development.html, truy cập ngày 28/01/2022


28. Subrata Koiry, Jiban Krishna Saha, Awareness and Perception of Bank Customers towards Green Banking in Sylhet District of Bangladesh, Asian Journal of Economics, Business and Accounting, 5(2)/2017, pp. 1-12.

29. Sustainalytics, Commonwealth Bank of Australia Green, Social and Sustainability Funding Framework, 2020, tại địa chỉ https://www.commbank.com.au/content/dam/commbank-assets/about-us/docs/cba-green-social-sustainability-funding-framework-second-party-opinion.pdf, truy cập ngày 28/01/2022

30. Triodos Bank, Money can change the world, 2021, tại địa chỉ https://www.triodos.co.uk/about-us truy cập ngày 26/12/2021

31. UN ESCAP, Green Finance, 2020, tại địa chỉ https://www.unescap.org/sites/default/d8files/28.%20FS-Green-Finance.pdf, truy cập ngày 28/01/2022

32. United Nation, Climate Change Secretariat, Green Credit Card Republic of Korea, 2016, tại địa chỉ https://unfccc.int/files/secretariat/momentum_for_change/application/pdf/2017_la_fact_sheet_green_card.pdf , truy cập ngày 28/01/2022

33. Tran Thi Thanh Tu, Tran Thi Hoang Yen, Green Bank: International Experiences and Vietnam Perspectives, Asian Social Science, Vol. 11, No. 28, pp. 188-197

TIẾNG VIỆT


34. Anh Phương, Thách thức phát triển ngân hàng xanh, Tạp chí điện tử tài chính, số 24/11/2020, 2020

35. Bùi Thị Nhân, Nguyễn Thị Toàn, Nguyễn Anh Thư, Lê Thị Tú Trinh, Thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp, Báo Công Thương, số 07/12/2021, 2021

36. Chương trình Tư vấn của IFC tại Đông Á - Thái Bình Dương, Tiêu chuẩn hoạt động Môi trường và Xã hội, 2012, tại địa chỉ https://www.ifc.org/, truy cập ngày 28/01/2022


37. Hoàng Đức Sinh, Đào Duy Tùng, Tác động Fintech đối với ngân hàng thương mại Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo ứng dụng Fintech trong tài chính kế toán, Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, 2021, tr. 14 -21

38. Hà Nam Khánh Giao, Nhận thức và nhận biết về ngân hàng xanh tại Việt Nam, Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật, số 30/t6 – 2020, tr. 1-9

39. Gia Bảo, Phạm Thu Trang, Nguyễn Thị Tám, Cách các ngân hàng xanh có thể kiếm tiền trong lĩnh vực thành phố thông minh, Tạp chí điện tử Thông tin và Truyền thông, số 18/09/2019, 2019

40. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025 định hướng đến năm 2030, 2018, tại địa chỉ http://tapchinganhang.gov.vn/chien-luoc-phat-trien-nganh-ngan-hang-viet-nam-den-nam-2025-dinh-huong-den-nam-2030.htm, truy cập ngày 28/01/2022

41. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chỉ thị về thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh và quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng, 2015, tại địa chỉ https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/9103674c-ebc6-4a28-aab3-3b2588cd4dbd/Chi+thi+03+cua+NHNN+ve+tin+dung+xanh+%26+QLRR+MTXH

.pdf?MOD=AJPERES&CVID=kOkEDGs, truy cập ngày 28/01/2022

42. Ngô Anh Phương, Ngân hàng xanh tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp phát triển, Tạp chí thị trường tài chính - tiền tệ, số11/04/2021, 2021

43. Nguyễn Hữu Huân, Xây dựng ngân hàng xanh tại Việt Nam, Tạp chí Phát triển & Hội nhập, số 14 (24) - Tháng 01-02/2014, tr. 4-9

44. Nguyễn Minh Loan, Phát triển ngân hàng xanh trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, Tạp chí điện tử tài chính, số 05/07/2019, 2019

45. Nguyễn Thị Kim Oanh, Nguyễn Việt Trung, Hiện thực hoá chiến lược ngân hàng xanh, 2019, tại địa chỉ https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/m/menu/trangchu/ddnhnn/nctd/nctd_chitiet?leftWidth=0%25&_afrLoop=21854392886820311#%40%3F_afrLoop%3D21854392886820311%26centerWidth%3D100%2525%26dDocName%3DSBV402573

%26leftWidth%3D0%2525%26rightWidth%3D0%2525%26showFooter%3Dfalse

%26showHeader%3Dfalse%26_adf.ctrl-state%3Depnvykyyn_63, truy cập ngày 28/01/2022

Xem tất cả 142 trang.

Ngày đăng: 08/06/2023
Trang chủ Tài liệu miễn phí