Nghiên cứu về ngân hàng xanh Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất cho Việt Nam - 17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Hà Nội, ngày tháng năm 20


BẢN GIẢI TRÌNH SỬA CHỮA/BỔ SUNG LUẬN VĂN

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 142 trang tài liệu này.

THEO BIÊN BẢN BUỔI BẢO VỆ HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ


Nghiên cứu về ngân hàng xanh Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất cho Việt Nam - 17

Họ và tên HVCH: Trịnh Thị Ngọc Mai

Chuyên ngành: Tài chínhNgân hàng Mã số: 8340201

Đề tài: Nghiên cứu về ngân hàng xanh: Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất cho Việt Nam Người hướng dẫn khoa học: TS. Trần Thị Lương Bình

Căn cứ kết luận sau phiên họp ngày 28/04/2022 của Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ (được

thành lập theo Quyết định số 850/QĐ-ĐHNT ngày 05/04/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương), HVCH đã bổ sung, sửa chữa luận văn theo các nội dung như sau:

1. Viết lại tính cấp thiết của đề tài


2. Rà soát chỉnh sửa mục tiêu nghiên cứu


3. Làm sắc nét hơn vấn đề lý luận về ngân hàng xanh


4. Luận giải lý do lựa chọn 5 quốc gia, so sánh tương đồng với Việt Nam


5. Bổ sung cập nhật các văn bản pháp luật liên quan ở mục 3.1.1


6. Tăng cường sự gắn kết giữa hạn chế và giải pháp. Cụ thể hoá các giải pháp


7. Rà soát bổ sung trích nguồn danh mục tài liệu tham khảo theo quy định.


Lưu ý: Nêu đầy đủ các kết luận của Hội đồng về những thiếu sót trong nội dung và hình thức luận văn mà HVCH cần bổ sung/sửa chữa; giải trình các phần HVCH đã bổ sung/sửa chữa; hoặc lý giải những phần HVCH muốn bảo lưu ý kiến ban đầu.


Chủ tịch HĐ

(Ký và ghi rõ họ tên)PGS TS Đào Ngọc Tiến Thư ký HĐ Ký và ghi rõ họ tên TS Kim Hương Trang Người 4

PGS. TS. Đào Ngọc Tiến

Thư ký HĐ

Ký và ghi rõ họ tên TS Kim Hương Trang Người hướng dẫn khoa học Ký và ghi rõ 5

(Ký và ghi rõ họ tên)


TS. Kim Hương Trang

Người hướng dẫn khoa học

(Ký và ghi rõ họ tên)TS Trần Thị Lương Bình Học viên cao học Ký và ghi rõ họ tên Trịnh Thị Ngọc 6


TS. Trần Thị Lương Bình

Học viên cao học

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trịnh Thị Ngọc Mai 7


Trịnh Thị Ngọc Mai

Xem tất cả 142 trang.

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 08/06/2023

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *