Nghiên cứu thống kê tác động tổng hợp của du lịch đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam - 1


Bộ GIáO DụC Và ĐàO TạO

Trường đại học kinh tế quốc dân


NGUYễN THị HƯƠNG


NGHIÊN CứU THốNG KÊ

TáC ĐộNG TổNG HợP CủA DU LịCH

ĐếN TĂNG TRƯởNG KINH Tế ở VIệT NAM


CHUYÊN NGàNH: KINH Tế HọC (THốNG KÊ KINH Tế) Mã số: 62310101



Người hướng dẫn khoa học:

GS.TS. PHAN CÔNG NGHĩA


Hà Nội - 2016


LỜI CAM ĐOAN


Tôi đã đọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi cam kết bằng danh dự cá nhân rằng nghiên cứu này do tôi tự thực hiện và không vi phạm yêu cầu về sự trung thực trong học thuật.


Tác giả


Nguyễn Thị Hương


MỤC LỤC

TRANG PHỤ BÌA

LỜI CAM ĐOAN i

MỤC LỤC ii

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iv

DANH MỤC BẢNG vi

DANH MỤC SƠ ĐỒ vii

DANH MỤC BIỂU ĐỒ viii

PHẦN MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÁC ĐỘNG TỔNG HỢP CỦA DU LỊCH

ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 14

1.1. Lý luận về du lịch và phương pháp xác định một số chỉ tiêu thống kê du lịch...14

1.1.1. Các khái niệm về du lịch và thống kê du lịch 14

1.1.2. Phương pháp xác định một số chỉ tiêu thống kê du lịch 26

1.2. Lý luận về tăng trưởng kinh tế và phương pháp xác định một số chỉ tiêu phản ánh tăng trưởng kinh tế 31

1.2.1. Khái niệm về tăng trưởng kinh tế 31

1.2.2. Phương pháp xác định một số chỉ tiêu phản ánh tăng trưởng kinh tế 33

1.3. Tác động tổng hợp của du lịch đến tăng trưởng kinh tế và các chỉ tiêu biểu hiện...40

1.3.1. Tác động trực tiếp của du lịch đến tăng trưởng kinh tế 40

1.3.2. Tác động gián tiếp của du lịch đến tăng trưởng kinh tế 41

1.3.3. Tác động tổng hợp của du lịch đến tăng trưởng kinh tế 42

1.3.4. Các chỉ tiêu phản ánh tác động của du lịch đến tăng trưởng kinh tế 43

KẾT LUẬN CHƯƠNG I 46

CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG TỔNG HỢP CỦA DU LỊCH ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 47

2.1. Mô hình nghiên cứu tác động tổng hợp của du lịch đến tăng trưởng kinh tế 47

2.1.1. Giới thiệu Bảng cân đối liên ngành 47

2.1.2. Phương pháp đánh giá tác động tổng hợp của du lịch đến tăng trưởng kinh tế dựa trên Bảng I-O 55

2.1.3. Ứng dụng Bảng I-O dạng phi cạnh tranh đánh giá tác động tổng hợp của du lịch đến tăng trưởng kinh tế 58

2.1.4. Ý nghĩa của đánh giá tác động trực tiếp, gián tiếp và tổng hợp trong Bảng I-O 60

2.2. Xác định nguồn thông tin đánh giá tác động tổng hợp của du lịch đến tăng trưởng kinh tế 61

2.2.1. Xác định nguồn thông tin về du lịch 61

2.2.2. Xác định nguồn thông tin từ Bảng I-O 64

2.2.3. Xác định nguồn thông tin có liên quan khác 66

2.3. Các bước tính toán số liệu đánh giá tác động tổng hợp của du lịch tới tăng trưởng kinh tế 66

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 72

CHƯƠNG 3 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG TỔNG HỢP CỦA DU LỊCH ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CỦA VIỆT NAM NĂM 2013 73

3.1. Thu thập, tổng hợp và xử lý thông tin phục vụ đánh giá tác động tổng hợp của du lịch đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2013 73

3.1.1. Thu thập, tổng hợp và xử lý thông tin về du lịch 74

3.1.2. Thu thập, tổng hợp và xử lý thông tin từ Bảng I-O 88

3.1.3. Thu thập, tổng hợp và xử lý khác về thu nhập và lao động 89

3.2. Tính toán các chỉ tiêu phản ánh tác động của du lịch tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2013 91

3.2.1. Giá trị sản xuất của du lịch năm 2013 91

3.2.2. Giá trị tăng thêm của du lịch năm 2013 92

3.2.3. Tổng sản phẩm trong nước tạo ra từ tác động của du lịch năm 2013 95

3.2.4. Thu nhập của người lao động từ du lịch 96

3.2.5. Lao động du lịch 97

3.3. Nhận xét, đánh giá và khuyến nghị 99

3.3.1. Nhận xét, đánh giá 99

3.3.2. Khuyến nghị đẩy mạnh tác động của du lịch đến tăng trưởng kinh tế 102

3.3.3. Khuyến nghị về tăng cường công tác thống kê đánh giá tác động của du lịch

đến tăng trưởng kinh tế 104

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 107

KẾT LUẬN 108

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 109

ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 109

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 110

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT


Viết tắt

Nguyên nghĩa

CPI

Chỉ số giá (Consumer Price Index)

Eurostat

Ủy ban Thống kê Châu Âu (European statistics)

FISIM

Dịch vụ trung gian tài chính đo lường gián tiếp (Financial


intermediation services indirectly measured)

GDP

Tổng sản phẩm trong nước (Gross domestic product)

GO

Giá trị sản xuất (Gross Output)

IMF

Quỹ tiền tệ Quốc tế (International Moneytary Fund)

IC

Chi phí trung gian (Intermediate Consumption)

IO

Bảng Vào – Ra hay Bảng Cân đối liên ngành (Input – Ouput table)

ISIC

Bảng phân ngành hoạt động quốc tế (International Industrial


Classification of All Economic Activities

OECD

Tổ chức phát triển và hợp tác kinh tế (Organization of Economic


Cooperation and Development)

OM

Nhân tử sản lượng (Output Multiplier)

PPI

Chỉ số giá sản xuất (Production price index)

SAM

Ma trận hạch toán xã hội (Social Accounting Matrix)

SNA

Hệ thống tài khoản quốc gia (System of national accounts)

SXKD

Sản xuất kinh doanh

TCDL

Tổng cục Du lịch

TCTK

Tổng cục Thống kê

TKQG

Tài khoản quốc gia

TSA

Tài khoản vệ tinh du lịch (Tourism Satelite Account)

TSCĐ

Tài sản cố định

UNWTO

Tổ chức du lịch thế giới (United National World Travel


Organization)

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 136 trang tài liệu này.

Nghiên cứu thống kê tác động tổng hợp của du lịch đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam - 1


Viết tắt

Nguyên nghĩa

VA

Giá trị tăng thêm (Value Added)

VSIC

Bảng phân ngành kinh tế Việt Nam (Vietnam system of industry


classification)

VAT

Thuế giá trị gia tăng (Value Added Tax)

WTTC

Hội đồng du lịch và lữ hành thế giới (World Trade &Tourism


Council - WTTC)

WB

Ngân hàng Thế giới (World Bank)


DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1: Mã số và nội dung hoạt động du lịch theo VSIC 2007 17

Bảng 1.2: So sánh giữa khái niệm du lịch trong TSA và hoạt động du lịch của SNA 19

Bảng 1.3: Bảng phân loại sản phẩm du lịch 24

Bảng 1.4: Bảng phân loại du lịch theo phạm vi thường trú 26

Bảng 2.1: Chi tiêu của khách du lịch quốc tế đến/ nội địa năm 67

Bảng 3.1: Số lượt khách du lịch tại Việt Nam năm 2013 82

Bảng 3.2: Chi tiêu bình quân một lượt khách du lịch quốc tế đến và nội địa tại Việt Nam theo khoản chi năm 2013 82

Bảng 3.3: Chi tiêu của khách du lịch năm 2013 theo giá sử dụng 84

Bảng 3.4: Ngành sản phẩm lựa chọn tương ứng với khoản chi tiêu của khách du lịch 84

Bảng 3.5: Chi tiêu của khách du lịch quốc tế đến theo giá cơ bản 85

Bảng 3.6: Chi tiêu của khách du lịch nội địa theo giá cơ bản 87

Bảng 3.7: Hệ số chi phí trực tiếp dạng phi cạnh tranh năm 2012 của Việt Nam 88

Bảng 3.8: Hệ số tác động gián tiếp dạng phi cạnh tranh năm 2012 của Việt Nam 88

Bảng 3.9: Hệ số chi phí toàn pần dạng phi cạnh tranh năm 2012 của Việt Nam 88

Bảng 3.10: Lao động, giá trị sản xuất và các véc tơ hệ số năm 2012 90

Bảng 3.11: Giá trị sản xuất của du lịch năm 2013 92

Bảng 3.12: Giá trị tăng thêm của du lịch năm 2013 93

Bảng 3.13: Tổng sản phẩm trong nước tạo ra từ tác động của du lịch năm 2013 96

Bảng 3.14: Thu nhập của người lao động tạo ra do tác động của du lịch năm 2013 97

Bảng 3.15: Lao động du lịch năm 2013 98

Bảng 3.16: So sánh giữa chi tiêu và giá trị tăng thêm của khách du lịch quốc tế đến và khách du lịch nội địa 99

Bảng 3.17: Tổng sản phẩm trong nước của Việt Nam tạo ra từ tác động của du lịch năm 2013 101


DANH MỤC SƠ ĐỒ

Sơ đồ 1.1: Tác động của du lịch đến nền kinh tế ..........

Sơ đồ 2.1: Bảng I-O.....................................................

Xem tất cả 136 trang.

Ngày đăng: 18/03/2023
Trang chủ Tài liệu miễn phí