Nghiên cứu năng lực động của các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam - 29

Cross Loadings


AC

IC

BC

CC

FP

AC_ACQU

0.880

0.344

0.629

0.483

0.506

AC_APPL

0.946

0.373

0.649

0.474

0.517

AC_ASSI

0.942

0.391

0.668

0.498

0.539

AC_TRAN

0.883

0.329

0.685

0.420

0.504

IC_PC

0.398

0.963

0.362

0.411

0.404

IC_SC

0.358

0.959

0.329

0.398

0.364

BC_ATTI

0.559

0.324

0.870

0.424

0.542

BC_COBU

0.702

0.275

0.909

0.495

0.632

BC_INTER

0.673

0.376

0.922

0.567

0.658

CC1

0.326

0.087

0.394

0.622

0.402

CC2

0.361

0.332

0.382

0.785

0.518

CC3

0.476

0.436

0.460

0.798

0.593

CC4

0.361

0.256

0.387

0.768

0.526

CC5

0.404

0.402

0.477

0.804

0.547

FP1

0.417

0.253

0.576

0.534

0.781

FP2

0.496

0.325

0.547

0.550

0.790

FP3

0.460

0.237

0.571

0.543

0.811

FP4

0.384

0.224

0.542

0.531

0.772

FP5

0.338

0.405

0.413

0.487

0.704

FP6

0.474

0.417

0.541

0.540

0.767

FP7

0.489

0.383

0.543

0.604

0.840

FP8

0.498

0.302

0.555

0.555

0.844

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 235 trang tài liệu này.

Nghiên cứu năng lực động của các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam - 29


PHỤ LỤC 14: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHỈ SỐ HTMT


AC

BC

CC

FP

IC

AC


BC

0.788

CC

0.583

0.649
FP

0.610

0.752

0.790IC

0.425

0.400

0.462

0.440
AC

BC

CC

FP

AC


1.184

1.184

2.401

IC


1.184

1.184

1.441

BC
2.376

CC
1.611

Firmage
1.351

Firmsize
1.647

Firmtype
1.157


PHỤ LỤC 16: KẾT QUẢ KIỂM TRA HỆ SỐ “f2”


AC

BC

CC

FP

AC


0.817

0.211

0.000

IC


0.016

0.083

0.003

BC
0.170

CC
0.295

Firmage
0.002

Firmsize
0.008

Firmtype
0.001


PHỤ LỤC 17: KẾT QUẢ KIẾM TRA HỆ SỐ “R2” VÀ “R2adj


R Square

R Square Adjusted

BC

0.522

0.518

CC

0.32

0.314

FP

0.618

0.604


PHỤ LỤC 18: KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỘ PHÙ HỢP CỦA MÔ HÌNH
Saturated Model

Estimated Model

SRMR

0.059

0.067

d_ULS

1.148

1.45

d_G

0.668

0.711

Chi-Square

766.11

781.458

NFI

0.789

0.785

(BOOTSTRAPPING – ONETAILED)

Path CoefficientsOriginal Sample (O)


Sample Mean (M)

Standard Deviation

(STDEV)


T Statistics (|O/STDEV|)


P Values

AC -> BC

0.679

0.680

0.037

18.443

0.000

AC -> CC

0.412

0.412

0.058

7.149

0.000

IC -> BC

0.096

0.096

0.054

1.794

0.036

IC -> CC

0.259

0.261

0.060

4.307

0.000

AC -> FP

0.020

0.018

0.067

0.291

0.386

IC -> FP

0.042

0.039

0.050

0.850

0.198

BC -> FP

0.393

0.394

0.080

4.900

0.000

CC -> FP

0.426

0.428

0.049

8.622

0.000

Firmage -> FP

0.035

0.035

0.050

0.695

0.244

Firmsize -> FP

0.073

0.072

0.056

1.305

0.096

Firmtype -> FP

-0.021

-0.023

0.054

0.399

0.345


Confidence Interval Bias Corrected


Original

Sample (O)

Sample Mean

(M)


Bias


5.00%


95.00%

AC -> BC

0.679

0.68

0.001

0.619

0.738

AC -> CC

0.412

0.412

0.001

0.311

0.501

IC -> BC

0.096

0.096

-0.001

0.009

0.184

IC -> CC

0.259

0.261

0.002

0.154

0.351

AC -> FP

0.02

0.018

-0.002

-0.093

0.127

IC -> FP

0.042

0.039

-0.003

-0.04

0.123

BC -> FP

0.393

0.394

0.001

0.253

0.518

CC -> FP

0.426

0.428

0.002

0.339

0.503

Firmage -> FP

0.035

0.035

0.000

-0.051

0.117

Firmsize -> FP

0.073

0.072

0.000

-0.017

0.165

Firmtype -> FP

-0.021

-0.023

-0.002

-0.109

0.069

(BOOTSTRAPPING-TWOTAILED)

Specific Indirect effectsOriginal Sample

(O)

Sample Mean

(M)


Standard Deviation (STDEV)


T Statistics (|O/STDEV|)


P Values

AC -> BC -> FP

0.267

0.269

0.057

4.669

0.000

AC -> CC -> FP

0.176

0.177

0.029

6.105

0.000

IC -> CC -> FP

0.110

0.110

0.028

3.931

0.000

IC -> BC -> FP

0.038

0.038

0.024

1.553

0.120


Confidence Interval Bias Corrected


Original

Sample (O)

Sample

Mean (M)


Bias


2.50%


97.50%

AC -> BC -> FP

0.267

0.269

0.002

0.156

0.378

AC -> CC -> FP

0.176

0.177

0.001

0.122

0.235

IC -> CC -> FP

0.110

0.110

0.000

0.059

0.169

IC -> BC -> FP

0.038

0.038

0.000

-0.002

0.094


PHỤ LỤC 21: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHỈ SỐ “Q2


SSO

SSE

Q² (=1-SSE/SSO)

AC

804

804


IC

402

402


BC

603

359.892

0.403

CC

1005

827.351

0.177

FP

1608

1016.842

0.368

Firmage

201

201


Firmsize

201

201


Firmtype

201

201


Xem tất cả 235 trang.

Ngày đăng: 23/02/2024
Trang chủ Tài liệu miễn phí