Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hóa học và tác dụng ức chế enzym acetylcholinesterase của hai loài Piper thomsonii (C. DC.) Hook. f. var. thomsonii và Piper hymenophyllum Miq., họ Hồ tiêu (Piperaceae) - 28


PHỤ LỤC 4.7

DỮ LIỆU PHỔ NMR VÀ PHỔ MS CỦA HỢP CHẤT PH1


Phổ 1 H NMR của hợp chất PH1 2 6 mg đo trong Aceton Phổ 13 C NMR của hợp chất 1

Phổ 1H-NMR của hợp chất PH1 (2,6 mg) đo trong Aceton


Phổ 13 C NMR của hợp chất PH1 2 6 mg đo trong Aceton Phổ HMBC NMR của hợp chất 2


Phổ 13C-NMR của hợp chất PH1 (2,6 mg) đo trong Aceton

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 289 trang: Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hóa học và tác dụng ức chế enzym acetylcholinesterase của hai loài Piper thomsonii (C. DC.) Hook. f. var. thomsonii và Piper hymenophyllum Miq., họ Hồ tiêu (Piperaceae)


Phổ HMBC NMR của hợp chất PH1 2 6 mg đo trong Aceton Phổ HSQC NMR của hợp chất 3

Phổ HMBC-NMR của hợp chất PH1 (2,6 mg) đo trong Aceton


Phổ HSQC NMR của hợp chất PH1 2 6 mg đo trong Aceton Phổ COSY NMR của hợp chất 4

Phổ HSQC-NMR của hợp chất PH1 (2,6 mg) đo trong Aceton


Phổ COSY NMR của hợp chất PH1 2 6 mg đo trong Aceton Phổ HR EI MS M của hợp 5


Phổ COSY-NMR của hợp chất PH1 (2,6 mg) đo trong Aceton


Phổ HR EI MS M của hợp chất PH1 2 6 mg PHỤ LỤC 4 8 DỮ LIỆU PHỔ NMR VÀ 6

Phổ HR-EI-MS [M]+ của hợp chất PH1 (2,6 mg)


PHỤ LỤC 4.8

DỮ LIỆU PHỔ NMR VÀ PHỔ MS CỦA HỢP CHẤT PH2

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 09/05/2022

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *