Kết Quả Cfa Năng Lực Cạnh Tranh Của Doanh Nghiệp Du Lịch Bến Tre
Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

CC1

<---

CC

.930

.056

16.686

***


ND3

<---

ND

1.000

ND2

<---

ND

.821

.047

17.592

***


ND1

<---

ND

.909

.047

19.530

***


MTTN3

<---

MTTN

1.000

MTTN2

<---

MTTN

1.191

.093

12.863

***


MTTN1

<---

MTTN

1.171

.095

12.339

***


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 308 trang tài liệu này.

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp du lịch Bến Tre - 36

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)Estimate

CC3

<---

CC

.801

CC2

<---

CC

.756

CC1

<---

CC

.812

ND3

<---

ND

.851

ND2

<---

ND

.789

ND1

<---

ND

.849

MTTN3

<---

MTTN

.723

MTTN2

<---

MTTN

.829

MTTN1

<---

MTTN

.748

Covariances: (Group number 1 - Default model)Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

CC

<-->

ND

1.000

CC

<-->

MTTN

.375

.046

8.083

***


ND

<-->

MTTN

.396

.048

8.250

***


Correlations: (Group number 1 - Default model)Estimate

CC

<-->

ND

.833

CC

<-->

MTTN

.524

ND

<-->

MTTN

.539

Variances: (Group number 1 - Default model)Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

CC


1.172

.084

13.984

***


ND

1.230

.083

14.804

***


MTTN

.437

.060

7.281

***


e3

.652

.067

9.677

***


e2

.581

.055

10.633

***


e1


.523

.056

9.345

***

Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

e6


.467

.052

8.987

***


e5

.502

.047

10.649

***


e4

.393

.043

9.042

***


e9

.399

.039

10.147

***


e8

.281

.040

6.989

***


e7


.472

.049

9.565

***


CMIN


Model

NPAR

CMIN

DF

P

CMIN/DF

Default model

20

61.154

25

.000

2.446

Saturated model

45

.000

0Independence model

9

1239.879

36

.000

34.441

RMR, GFI


Model

RMR

GFI

AGFI

PGFI

Default model

.249

.966

.939

.537

Saturated model

.000

1.000Independence model

.395

.442

.303

.354

Baseline Comparisons


Model

NFI

Delta1

RFI

rho1

IFI

Delta2

TLI

rho2

CFI

Default model

.951

.929

.970

.957

.970

Saturated model

1.000


1.000


1.000

Independence model

.000

.000

.000

.000

.000

RMSEA


Model

RMSEA

LO 90

HI 90

PCLOSE

Default model

.064

.044

.084

.125

Independence model

.306

.291

.320

.000


9. Kết quả CFA năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp du lịch Bến Tre


Regression Weights: (Group number 1 - Default model)Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

NLCT1

<---

NLCT

1.000

NLCT2

<---

NLCT

.914

.044

20.628

***


NLCT3

<---

NLCT

.944

.045

20.760

***


NLCT4

<---

NLCT

.843

.045

18.745

***CMIN


Model

NPAR

CMIN

DF

P

CMIN/DF

Default model

8

5.984

2

.050

2.992

Saturated model

10

.000

0Independence model

4

970.408

6

.000

161.735

RMR, GFI


Model

RMR

GFI

AGFI

PGFI

Default model

.010

.992

.961

.198

Saturated model

.000

1.000Independence model

.494

.391

-.016

.234

Baseline Comparisons


Model

NFI

Delta1

RFI

rho1

IFI

Delta2

TLI

rho2

CFI

Default model

.994

.981

.996

.988

.996

Saturated model

1.000


1.000


1.000

Independence model

.000

.000

.000

.000

.000

RMSEA


Model

RMSEA

LO 90

HI 90

PCLOSE

Default model

.075

.000

.147

.206

Independence model

.670

.635

.706

.000


10. Kết quả CFA mô hình tới hạn


Regression Weights: (Group number 1 - Default model)Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

CC

<---

MT

1.000

ND

<---

MT

1.055

.107

9.844

***


MTTN

<---

MT

.528

.077

6.883

***


MAR5

<---

MAR

1.000

MAR4

<---

MAR

.873

.051

17.078

***


MAR3

<---

MAR

.934

.055

17.034

***


MAR2

<---

MAR

.959

.054

17.857

***


MAR1

<---

MAR

.937

.053

17.743

***


TH5

<---

TH

1.000

TH4

<---

TH

1.017

.057

17.873

***


TH3

<---

TH

.986

.056

17.490

***


TH2

<---

TH

.990

.052

18.879

***

Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

TH1

<---

TH

1.016

.059

17.274

***


TCQL4

<---

TCQL

1.000

TCQL3

<---

TCQL

1.163

.076

15.239

***


TCQL2

<---

TCQL

1.102

.075

14.762

***


TCQL1

<---

TCQL

1.092

.075

14.529

***


TN5

<---

TN

1.000

TN4

<---

TN

1.117

.060

18.628

***


TN3

<---

TN

.853

.053

16.228

***


TN2

<---

TN

.985

.055

17.917

***


TN1

<---

TN

1.021

.061

16.844

***


SP1

<---

SP

1.000

SP2

<---

SP

1.075

.071

15.049

***


SP3

<---

SP

1.002

.067

14.984

***


SP4

<---

SP

1.131

.070

16.146

***


SP5

<---

SP

1.012

.070

14.554

***


NNL1

<---

NNL

1.000

NNL2

<---

NNL

1.247

.077

16.186

***


NNL3

<---

NNL

1.050

.071

14.879

***


NNL4

<---

NNL

.872

.066

13.302

***


GC1

<---

GC

1.000

GC2

<---

GC

.931

.056

16.582

***


GC3

<---

GC

1.079

.058

18.640

***


GC4

<---

GC

1.114

.060

18.637

***


NLCT4

<---

NLCT

1.000

NLCT3

<---

NLCT

1.126

.058

19.551

***


NLCT2

<---

NLCT

1.075

.056

19.037

***


NLCT1

<---

NLCT

1.189

.061

19.407

***


CC1

<---

CC

1.000

CC2

<---

CC

.859

.071

12.063

***


CC3

<---

CC

.911

.077

11.910

***


ND1

<---

ND

1.000

ND2

<---

ND

.902

.064

14.095

***


ND3

<---

ND

1.003

.068

14.846

***


MTTN1

<---

MTTN

1.000

MTTN2

<---

MTTN

1.023

.084

12.123

***


MTTN3

<---

MTTN

.855

.074

11.502

***Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)Estimate

CC

<---

MT

.825

ND

<---

MT

.883

MTTN

<---

MT

.520

MAR5

<---

MAR

.850

MAR4

<---

MAR

.775

MAR3

<---

MAR

.774

MAR2

<---

MAR

.799

MAR1

<---

MAR

.795

TH5

<---

TH

.821

TH4

<---

TH

.819

TH3

<---

TH

.807

TH2

<---

TH

.852

TH1

<---

TH

.799

TCQL4

<---

TCQL

.757

TCQL3

<---

TCQL

.820

TCQL2

<---

TCQL

.794

TCQL1

<---

TCQL

.782

TN5

<---

TN

.799

TN4

<---

TN

.866

TN3

<---

TN

.780

TN2

<---

TN

.841

TN1

<---

TN

.803

SP1

<---

SP

.741

SP2

<---

SP

.800

SP3

<---

SP

.797

SP4

<---

SP

.857

SP5

<---

SP

.776

NNL1

<---

NNL

.735

NNL2

<---

NNL

.898

NNL3

<---

NNL

.809

NNL4

<---

NNL

.725

GC1

<---

GC

.814

GC2

<---

GC

.786

GC3

<---

GC

.858

GC4

<---

GC

.858
Estimate

NLCT4

<---

NLCT

.810

NLCT3

<---

NLCT

.868

NLCT2

<---

NLCT

.853

NLCT1

<---

NLCT

.864

CC1

<---

CC

.783

CC2

<---

CC

.706

CC3

<---

CC

.695

ND1

<---

ND

.813

ND2

<---

ND

.742

ND3

<---

ND

.782

MTTN1

<---

MTTN

.730

MTTN2

<---

MTTN

.819

MTTN3

<---

MTTN

.705

Covariances: (Group number 1 - Default model)Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

MAR

<-->

TH

.219

.042

5.158

***


MAR

<-->

TCQL

.238

.039

6.145

***


MAR

<-->

TN

.344

.045

7.625

***


MAR

<-->

NNL

.189

.033

5.704

***


MAR

<-->

NLCT

.376

.043

8.772

***


MAR

<-->

MT

.282

.045

6.323

***


MAR

<-->

GC

.308

.043

7.241

***


MAR

<-->

SP

.298

.040

7.489

***


TH

<-->

TCQL

.128

.038

3.365

***


TH

<-->

TN

.327

.047

6.929

***


TH

<-->

NNL

.110

.033

3.327

***


TH

<-->

NLCT

.273

.041

6.625

***


TH

<-->

SP

.145

.037

3.943

***


TH

<-->

GC

.175

.041

4.250

***


TH

<-->

MT

.231

.045

5.174

***


TCQL

<-->

TN

.249

.040

6.169

***


TCQL

<-->

NNL

.122

.029

4.126

***


TCQL

<-->

NLCT

.327

.040

8.093

***


TCQL

<-->

SP

.229

.036

6.385

***


TCQL

<-->

GC

.292

.041

7.131

***


TCQL

<-->

MT

.228

.041

5.620

***


TN

<-->

NNL

.210

.035

6.019

***

Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

TN

<-->

NLCT

.388

.045

8.621

***


TN

<-->

SP

.261

.039

6.635

***


TN

<-->

GC

.279

.043

6.516

***


TN

<-->

MT

.317

.048

6.635

***


SP

<-->

NNL

.163

.030

5.504

***


NNL

<-->

GC

.191

.033

5.761

***


NNL

<-->

MT

.182

.034

5.279

***


SP

<-->

NLCT

.345

.040

8.544

***


GC

<-->

NLCT

.392

.044

8.912

***


NLCT

<-->

MT

.351

.047

7.542

***


SP

<-->

GC

.273

.039

7.034

***


GC

<-->

MT

.262

.044

6.006

***


SP

<-->

MT

.197

.037

5.243

***


NNL

<-->

NLCT

.277

.035

7.905

***


Correlations: (Group number 1 - Default model)Estimate

MAR

<-->

TH

.323

MAR

<-->

TCQL

.415

MAR

<-->

TN

.532

MAR

<-->

NNL

.376

MAR

<-->

NLCT

.653

MAR

<-->

MT

.491

MAR

<-->

GC

.495

MAR

<-->

SP

.539

TH

<-->

TCQL

.207

TH

<-->

TN

.468

TH

<-->

NNL

.202

TH

<-->

NLCT

.438

TH

<-->

SP

.242

TH

<-->

GC

.261

TH

<-->

MT

.373

TCQL

<-->

TN

.420

TCQL

<-->

NNL

.264

TCQL

<-->

NLCT

.621

TCQL

<-->

SP

.452

TCQL

<-->

GC

.513

TCQL

<-->

MT

.434
Estimate

TN

<-->

NNL

.405

TN

<-->

NLCT

.653

TN

<-->

SP

.458

TN

<-->

GC

.435

TN

<-->

MT

.535

SP

<-->

NNL

.369

NNL

<-->

GC

.384

NNL

<-->

MT

.396

SP

<-->

NLCT

.681

GC

<-->

NLCT

.687

NLCT

<-->

MT

.666

SP

<-->

GC

.499

GC

<-->

MT

.460

SP

<-->

MT

.389

NNL

<-->

NLCT

.602

Variances: (Group number 1 - Default model)Estimate

S.E.

C.R.

P

Label

MAR


.628

.065

9.705

***


TH

.732

.079

9.243

***


TCQL

.526

.066

8.023

***


TN

.667

.075

8.886

***


SP

.487

.061

7.926

***


NNL

.403

.052

7.773

***


GC

.616

.068

9.089

***


NLCT

.529

.058

9.150

***


MT

.524

.085

6.141

***


d1

.247

.057

4.350

***


d2

.164

.049

3.335

***


d3

.395

.059

6.684

***


e5

.242

.025

9.783

***


e4

.319

.028

11.307

***


e3

.368

.032

11.326

***


e2

.328

.030

10.943

***


e1

.321

.029

11.001

***


e10

.354

.033

10.729

***


e9

.372

.035

10.772

***


e8


.383

.035

11.003

***


Xem tất cả 308 trang.

Ngày đăng: 26/03/2023
Trang chủ Tài liệu miễn phí