Môi trường đầu tư bất động sản Việt Nam: thực trạng và giải pháp - 11

KẾT LUẬN


Sau 20 năm tiến hành quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, Việt Nam đã trở thành một nền kinh tế mới nổi có tốc độ tăng trưởng duy trì ở mức cao và bền vững. Kinh doanh bất động sản vẫn còn là một lĩnh vực mới ở Việt Nam và môi trường đầu tư bất động sản đang ngày một cải thiện với các chính sách của chính phủ. Môi trường càng hoàn thiện càng tác động tích cực vào mở rộng quy mô đầu tư BĐS và có một thể chế tốt, một thị trường minh bạch mới có được một môi trường đầu tư BĐS hấp dẫn.

Thị trường BĐS tại Việt Nam đang bắt đầu phát triển một cách đồng bộ theo xu hướng hội nhập và mở cửa, do đó cơ hội phát triển kinh doanh BĐS hiện tại và trong tương lai là rất lớn. Nhà nước đã có cơ chế kiểm soát, điều tiết hoạt động đối với các hoạt động kinh doanh bất động sản. Các chính sách kinh tế ảnh hưởng tích cực hơn đến thị trường bất động sản như tài chính, lãi suất giảm, giá thành xây dựng giảm... giúp thị trường bất động sản Việt Nam có thể vượt qua khó khăn và đi lên một cách ấn tượng trong thời gian vừa qua. Tuy vậy, để nâng cao cả về số lượng và chất lượng của đầu tư BĐS tại

Việt Nam nhằm tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, ổn định, minh bạch, thông thoáng, còn nhiều việc cần làm trong thời gian tới về hoàn thiện môi trường cho loại hình đầu tư này, trong đó phải hoàn thiện cả về pháp luật, chính sách, tổ chức quản lý điều hành của nhà nước và cả về bản thân thị trường BĐS. Điều này đòi hỏi sự phối hợp của nhà nước lẫn các doanh nghiệp.

Trên cơ sở phân tích các yếu tố, tác giả đã đánh giá một cách khách quan thực trạng môi trường đầu tư bất động sản Việt Nam, từ đó đưa ra một số kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện môi trường đầu tư bất động sản ở Việt Nam để thị trường bất động sản ngày một phát triển, góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT

1. Phạm Thục Anh (2007), ”Quản lý và phát triển các dự án bất động sản có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội: Thực trạng và giải pháp”, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đạ i họ c Ngoạ i thương .

2. Lê Xuân Bá (2006), Chính sách thu hút đầu tư vào thị trường Bất động sản Việt Nam. Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, NXB Chính trị Quốc gia.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 92 trang tài liệu này.

3. Hoàng Văn Cường, Nguyễn Minh Ngọc, Nguyễn Thế Phán, Vũ Thị Thảo (2006), Thị trường Bất động sản:, Đại học Kinh tế Quốc dân. NXB Xây dựng Hà Nội.

4. Trần Thị Hương (2005), ”So sánh môi trường đầu tư của Việt Nam với một số nước châu Á và giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của môi trường đầu tư Việt Nam”, Khoá luận tốt nghiệp , Đạ i họ c Ngoạ i thương .

Môi trường đầu tư bất động sản Việt Nam: thực trạng và giải pháp - 11

5. Quốc hội (2005), Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11.

6. Quốc hội (2005), Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11.

7. Quốc hội (2003), Luật Đất đai số 13/2003/QH11.

8. Quốc hội (2005) Luật Đầu tư số 59/2005/QH11.

9. Quốc hội (2006), Luật Kinh doanh Bất động sản số 63/2006/QH11.

10. Quốc hội (2007), Luật Quốc tịch sửa đôi.

11. Bộ Xây Dựng (2008), Thông tư số 13/2008/TT-BXD.

12. Bộ Xây Dựng (2008), Nghị định 23/2009/NĐ-CP.

13. Bộ Xây Dựng (2008), Nghị định số 84/2007/NĐ-CP.

14. VietRees, Báo cáo Kinh tế Việt Nam 2008

15. Vietrees Báo cáo thị trường bất động sản Việt Nam 2008

16.Tổng cục Thống kê, Báo cáo kinh tế xã hội Việt Nam 2008

17.Vai trò và vị trí của thị trường bất động sản http://www.sanbatdongsan.net.vn/Desktop.aspx/TinTuc/TT-bat-dong- san/Vai_tro_va_vi_tri_cua_thi_truong_bat_dong_san/

18.Cục đầu tư nước ngoài - Lợi thế so sánh của Việt Nam http://fia.mpi.gov.vn/Default.aspx?ctl=Article&TabID=0&aID=5

19.Lắm điều kiêng kỵ khi mua nhà http://www.thuvienphapluat.com/?CT=NW3&NID=2246

20.10 sự kiện Bất động sản nổi bật trong năm 2008 http://cafef.vn/20081227112529495CA35/10-su-kien-bat-dong-san- noi-bat-trong-nam-2008.chn

21. Metvuong.com: Bất động sản sẽ “ấm” hơn http://www.metvuong.com/group_news.php?vnnID=1167538

II. TÀI LIỆU TIẾNG ANH

1. World Bank (2005) “World development report 2005: A Better Investment Climate for Everyone”,

2. World Bank (2006) “An Evaluation of World Bank – Invesment Climate Activities

3. World Bank (2008) “Doing Business 2008: Overview”

4. “Báo cáo môi trường kinh doanh 2007, 2008” - Xếp hạng môi trường kinh doanh, Việt Nam và các nước trong khu vực Ngân hàng Thế giới WB và IFC

5. UNCTAD (2006), FDI from Developing and Transition Economies: Implications for Development, World Investment Report, the United Nations, New York and Geneva.

6. http://en.wikipedia.org/wiki/business

7. http://en.wikipedia.org/wiki/realestate

8. http://en.wikipedia.org/wiki/malaysia

9. http://en.wikipedia.org/wiki/australia

Xem tất cả 92 trang.

Ngày đăng: 05/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí