Kinh doanh du lịch di sản văn hóa ở Việt Nam - 18

Phụ lục 3.45: Biểu đồ Scatterplot

Phụ lục 3 46 Tương quan hạng Spearman giữa phần dư chuẩn hóa và các biến 1

Phụ lục 3.46. Tương quan hạng Spearman giữa phần dư chuẩn hóa và các biến độc lập

Correlations

ABSR ES

X1

X2

X3

X4

X5

X6

Correlation Coefficient

1.000

.151*

-.053

-.029

-.065

.032

-.081

ABSRES

Sig. (2-tailed)

.

.017

.403

.646

.308

.618

.201

N

250

250

250

250

250

250

250

Correlation Coefficient

.151*

1.000

.390**

.347**

.272**

.248**

.216**

X1

Sig. (2-tailed)

.017

.

.000

.000

.000

.000

.001

N

250

250

250

250

250

250

250

Correlation Coefficient

-.053

.390**

1.000

.367**

.328**

.324**

.379**

X2

Sig. (2-tailed)

.403

.000

.

.000

.000

.000

.000

N

250

250

250

250

250

250

250

Correlation Coefficient

-.029

.347**

.367**

1.000

.371**

.236**

.282**

Spearman's rho

X3

Sig. (2-tailed)

.646

.000

.000

.

.000

.000

.000

N

250

250

250

250

250

250

250

Correlation Coefficient

-.065

.272**

.328**

.371**

1.000

.267**

.264**

X4

Sig. (2-tailed)

.308

.000

.000

.000

.

.000

.000

N

250

250

250

250

250

250

250

Correlation Coefficient

.032

.248**

.324**

.236**

.267**

1.000

.199**

X5

Sig. (2-tailed)

.618

.000

.000

.000

.000

.

.002

N

250

250

250

250

250

250

250

Correlation Coefficient

-.081

.216**

.379**

.282**

.264**

.199**

1.000

X6

Sig. (2-tailed)

.201

.001

.000

.000

.000

.002

.

N

250

250

250

250

250

250

250

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 152 trang tài liệu này.

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Phụ lục 3.47. Ước lượng hệ số Beta của mô hình bằng phương pháp Enter

Giả

thuyết

Sig

(<0.005)

Hệ số

Beta (>0)

Ảnh hưởng

Kết luận

H1

0.000

β1=0.418

biến độc lập X1 có ảnh hưởng tích cực đến biến phụ

thuộc Y

Giả thuyết H1 được chấp nhận

H2

0.000

β2=0.188

biến độc lập X2 có ảnh hưởng tích cực đến biến phụ

thuộc Y

Giả thuyết H2 được chấp nhận

H3

0.000

β3=0.166

biến độc lập X3 có ảnh hưởng tích cực đến biến phụ

thuộc Y

Giả thuyết H3 được chấp nhận

H4

0.000

β4=0.119

biến độc lập X4 có ảnh hưởng tích cực đến biến phụ

thuộc Y

Giả thuyết H4 được chấp nhận

H5

0.000

β5=0.020

biến độc lập X5 có ảnh

hưởng tích cực đến biến phụ thuộc Y

Giả thuyết H5 được chấp nhận

H6

0.000

β6=0.260

biến độc lập X6 có ảnh

hưởng tích cực đến biến phụ thuộc Y

Giả thuyết H6 được chấp nhận

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu trên SPSS, 2019.

Phụ lục 3.48. Danh sách các chuyên gia tham gia phỏng vấn sâu

STT

HỌ VÀ TÊN

HỌC HÀM,

HỌC VỊ

CHUYÊN MÔN

ĐỊA CHỈ

1

Lê Ngọc Thắng

PGS. TS.

Dân tộc học và

Nhân học

Tạp chí Dân tộc và Thời

đại

2

Trần Quý Thịnh

TS.

Khảo cổ học

dưới nước

Viện Khảo cổ học

3

Bùi Văn Hiếu

TS.

Khảo cổ học

dưới nước

Viện Khảo cổ học

4

Lê Xuân Kiêu

TS.

Quản lý di tích

Giám đốc, Trung tâm hoạt

động VHKH Văn Miếu Quốc Tử Giám

5

Nguyễn Hai

Th.S

Quản lý di tích

Phó Giám đốc Trung tâm

thông tin xúc tiến du lịch,

Hội An, Quảng Nam

6

Nguyễn Nay

Giám đốc

Bảo tàng Quảng Nam, tỉnh

Quảng Nam

7

Võ Văn Thơ

Phó giám đốc

Sở thông tin và truyền

thông Quảng Nam

8

James Thomas Hicks

Chuyên gia bảo

tàng học, Kiến trúc sư

Trưởng phòng thiết kế công ty New York, Mỹ

9

Sean Corrigan

Chuyên gia lặn biển

Phó Giám đốc khu vực

Châu Á Thái Bình Dương, Tập đoàn Wells Fargo, Mỹ

10

Damien Leloup

Đồng giám đốc

Trung tâm Khảo cổ học

dưới nước, Viện Hải dương học UC San Diego

11

Lee Dong Hyun

Chuyên gia khảo cổ học dưới nước, chuyên gia lặn

biển

Học viện lặn Seoul, Hàn Quốc

12

Choi Jongin

Chuyên gia khảo cổ học dưới nước, chuyên gia lặn

biển

Trung tâm Khai quật Khảo cổ học dưới nước Hàn Quốc, tập đoàn Naver, Hàn Quốc

Xem tất cả 152 trang.

Ngày đăng: 15/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí