Sử dụng Di sản văn hóa Dân ca quan họ Bắc Ninh trong dạy học Lịch sử Việt Nam ở trường THPT huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh - 15

B. Sẵn sàng tham gia các hoạt động tuyên truyền và bảo vệ các giá trị văn hóa dân tộc C. Giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, tích cực tham gia xây dựng nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc. D. Lên án, ...

Sử dụng Di sản văn hóa Dân ca quan họ Bắc Ninh trong dạy học Lịch sử Việt Nam ở trường THPT huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh - 14

Tổ chức các hoạt động HOẠT ĐỘNG 2: TÌM HIỂU VỀ GIÁO DỤC, VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT, KHOA HỌC- KĨ THUẬT * Mục tiêu: - Kiến thức: + HS nắm được những kiến thức cơ bản về giáo dục, văn học, nghệ thuật, khoa học kĩ thuật nước ta ...

Trang 10, Trang 11, Trang 12, Trang 13, Trang 14, Trang 15, Trang 16, Trang 17, Trang 18, Trang 19,

Trang chủ Tài liệu miễn phí