Hoàn thiện kiểm toán nội bộ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 1


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

----------------------


NGUYỄN MINH PHƯƠNG


HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM


LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ


HÀ NỘI - 2016


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

----------------------


NGUYỄN MINH PHƯƠNG


HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM


Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 62.34.02.01


LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ


Người hướng dẫn khoa học: 1. TS. NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

2. GS.TS. NGUYỄN VĂN TIẾN


HÀ NỘI - 2016


LỜ I CAM ĐOAN


Tôi xin cam đoan đây là công trình khoa học do chính tôi nghiên cứu và thực hiện. Các thông tin, số liệu được sử dụng trong luận án hoàn toàn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng. Luận án không trùng lặp với bất kỳ công trình nghiên cứu nào đã được công bố.

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2016

Nghiên cứu sinh


Nguyễn Minh Phương


MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 13

1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ 13

1.1.1. Các quan niệm về kiểm toán nội bộ 13

1.1.2. Quy tắc đạo đức và ứng xử của kiểm toán nội bộ 17

1.1.3. Chuẩn mực kiểm toán nội bộ 18

1.2. KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 20

1.2.1. Cơ cấu tổ chức 21

1.2.2. Nội dung kiểm toán nội bộ tại Ngân hàng thương mại 25

1.2.3. Phương pháp tiếp cận của kiểm toán nội bộ 29

1.2.4. Quy trình kiểm toán nội bộ 32

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KIỂM TOÁN NỘI BỘ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 42

1.3.1. Nhân tố khách quan 42

1.3.2. Nhân tố chủ quan thuộc ngân hàng 43

1.4. HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 46

1.4.1. Khái niệm hoàn thiện Kiểm toán nội bộ trong ngân hàng 46

1.4.2. Sự cần thiết hoàn thiện kiểm toán nội bộ 48

1.5. KINH NGHIỆM VỀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI CÁC TCTD VÀ BÀI HỌC RÚT RA 49

1.5.1. Kinh nghiệm quốc tế về kiểm toán nội bộ tại các tổ chức tín dụng 49

1.5.2. Kinh nghiệm trong nước về kiểm toán nội bộ tại các tổ chức tín dụng 60

1.5.3. Bài học kinh nghiệm rút ra 62

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 65

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 66

2.1. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 66

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 66

2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Agribank 68

2.1.3. Mô hình tổ chức và mạng lưới hoạt động của Agribank 69

2.1.4. Khái quát về kết quả hoạt động kinh doanh của Agribank 71

2.2. THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI AGRIBANK 80

2.2.1. Cơ sở pháp lý của hoạt động kiểm toán nội bộ 80

2.2.2. Thực trạng về cơ cấu tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ 82

2.2.3. Thực trạng về nội dung kiểm toán nội bộ 86

2.2.4. Thực trạng về phương pháp tiếp cận trong kiểm toán nội bộ 88

2.2.5. Thực trạng về quy trình kiểm toán nội bộ 90

2.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI AGRIBANK 112

2.3.1. Quy trình khảo sát 112

2.3.2. Đánh giá độ tin cậy và đánh giá thang đo 114

2.3.3. Phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến kiểm toán nội bộ tại Agribank 117

2.4. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI AGRIBANK 120

2.4.1. Những kết quả đạt được trong kiểm toán nội bộ tại Agribank 120

2.4.2. Hạn chế 122

2.4.3. Nguyên nhân của các hạn chế 129

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 135

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 136

3.1. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA AGRIBANK TRONG THỜI GIAN TỚI...136 3.1.1. Định hướng và mục tiêu của các hoạt động chung 136

3.1.2. Định hướng hoàn thiện công tác kiểm toán, kiểm soát nội bộ 138

3.1.3. Nguyên tắc hoàn thiện tổ chức, hoạt động kiểm toán nội bộ tại Agribank...138

3.1.4. Yêu cầu đối với công tác kiểm toán nội bộ tại Agribank 139

3.2. GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI AGRIBANK 140

3.2.1. Hoàn thiện nội dung kiểm toán 141

3.2.2. Hoàn thiện phương pháp tiếp cận kiểm toán 142

3.2.3. Hoàn thiện quy trình kiểm toán nội bộ 146

3.2.4. Nâng cao trách nhiệm của Hội đồng thành viên, Ban điều hành trong việc thiết lập và vận hành một hệ thống KSNB hiệu lực, hiệu quả 148

3.2.5. Tăng cường sự phối hợp của các đơn vị được kiểm toán 152

3.2.6. Kiện toàn về nhân sự 155

3.2.7. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy 158

3.3. KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI AGRIBANK 160

3.3.1. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 160

3.3.2. Kiến nghị với Chính phủ và với cơ quan quản lý nhà nước 162

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 163

KẾT LUẬN 164

DANH MỤC CÁC TỪTừ viết tắt

Nguyên nghĩa

KSNB

Kiểm soát nội bộ

KTKSNB

Kiểm tra kiểm soát nội bộ

KTNB

Kiểm toán nội bộ

KTV

Kiểm toán viên

KTVNB

Kiểm toán viên nội bộ

NHNN

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Agribank

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

NHTM

Ngân hàng thương mại

NH

Ngân hàng

TCTD

Tổ chức tín dụng

TSC

Trụ sở chính

QLRR

Quản lý rủi ro

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 215 trang: Hoàn thiện kiểm toán nội bộ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

Hoàn thiện kiểm toán nội bộ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 1


DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU, HỘP, SƠ ĐỒ

Bảng 1.1: Các phương pháp tiếp cận của kiểm toán nội bộ (%) 30

Bảng 1.2: So sánh giữa tiếp cận truyền thống và tiếp cận kiểm toán trên cơ sở rủi ro 31

Bảng 2.1: Một số chỉ tiêu tài chính của Agribank từ 2012-2015 71

Bảng 2.2: Các loại hình kiểm toán nội tại Ngân hàng 86

Bảng 2.3: Các nghiệp vụ được kiểm toán nội bộ tại Ngân hàng 87

Bảng 2.4: Phương pháp tiếp cận của kiểm toán nội bộ tại Ngân hàng 89

Bảng 2.5: Thực trạng lập kế hoạch kiểm toán nội bộ tại Ngân hàng 91

Bảng 2.6: Nguồn thông tin để Bộ phận kiểm toán nội bộ thực hiện đánh giá rủi ro 92

Bảng 2.7: Phương pháp đo lường rủi ro của kiểm toán nội bộ 92

Bảng 2.8: Thực trạng sử dụng các công cụ đánh giá định lượng tại Ngân hàng 93

Bảng 2.9: Đánh giá việc thực hiện kiểm toán nội bộ tại Ngân hàng 97

Bảng 2.10: Đánh giá việc lập báo cáo kiểm toán tại Ngân hàng 99

Bảng 2.11: Những kiến nghị chủ yếu 100

Bảng 2.12: Thời gian phát hành báo cáo kiểm toán 111

Bảng 2.13: Thực trạng bộ phận kiểm toán giám sát các kiến nghị của mình 111

Bảng 2.14: Đánh giá việc thực hiện các kiến nghị của kiểm toán nội bộ 112

Bảng 2.15: Các kết quả thống kê độ tin cậy với từng nhân tố 115

Bảng 2.16: Tổng hợp mức độ ảnh hưởng của hai nhóm nhân tố KTNB 118

Bảng 2.17: Tổng hợp mức độ ảnh hưởng của nhóm nhân tố chủ quan đến KTNB118 Bảng 2.18: Tổng hợp mức độ ảnh hưởng của nhóm nhân tố chủ quan đến KTNB119 Bảng 2.19: Đánh giá thực trạng KTNB của Agribank so với thông lệ tốt nhất 128

Bảng 3.1: Mối quan hệ giữa kiểm toán nội bộ và các đơn vị thuộc hai tầng bảo vệ 1 và 2 154

Biểu đồ 1.1: Định hướng quan tâm của KTNB trong tương lai 53

Biểu đồ 1.2: Sáu phương pháp đo lường giá trị của KTNB 55

Biểu đồ 1.3: Các kỹ năng quan trọng đối với KTV NB 56

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 06/04/2023

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *