Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống ngân hàng Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào - 25


TÀI LIỆU THAM KHẢO


Tài liệu tiếng Việt:

1. Giáo trình quản lý và kinh doanh tiền tệ, Học viện tài chính. NXB Tài chính Hà Nội.


2. Giáo trình lý thuyến tiền tệ, Học viện tài chính. NXB Tài chính Hà Nội năm 2008.


3. Giáo trình lý thuyến tài chính, Học viện tài chính. NXB Tài chính Hà Nội năm 2009.


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 206 trang tài liệu này.

4. Giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp, Học viện tài chính, NXB Tài chính Hà Nội năm 2009.


Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống ngân hàng Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào - 25

5. Giáo trình quản trị tín dụng ngân hàng thương mại. NXB Tài chính Hà Nội năm 2012


6. Frederic S.Mishkin, Tiền tệ, Ngân hàng và thị trường tài chính, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà nội


7. Luận văn thạc sĩ kinh tế, đề

tài: Một số

giải pháp phát triển hệ

thống thông tin tín dụng trong hệ thống ngân hàng Nước CHDCND Lào, tác giả Sinnakhone SIHAPANNHA.


8. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Quyết định 1117/2004/QĐ ­ NHNN,

ngày 08/09/2004 của Thống đốc NHNN về hoạt động thông tin tín dụng, Hà Nội.

việc ban hành Quy chế


9. Trung tâm thông tin tín dụng Việt Nam, Công văn 739/CV ­ TTTD, ngày 15/10/2004 của Giám đốc Trung tâm thông tin tín dụng về


hướng dẫn thực hiện Quyết định 1117/2004/QĐ ­ NHNN, ngày

08/09/2004 của Thống đốc NHNN về động thông tin tín dụng, Hà Nội.

việc ban hành Quy chế

hoạt


10. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Quyết định 51/2007/QĐ ­ NHNN,

ngày 31/12/2007 của Thống đốc NHNN về hoạt động thông tin tín dụng, Hà Nội.

việc ban hành Quy chế


11.Trung tâm thông tin tín dụng Việt Nam, Công văn 108/TTTD2, ngày

17/03/2008 của Giám đốc Trung tâm thông tin tín dụng về hướng

dẫn thực hiện báo cáo thông tin tín dụng theo Quyết định 51/2007/QĐ ­ NHNN, ngày 31/12/2007 của Thống đốc NHNN về việc ban hành Quy chế hoạt động thông tin tín dụng, Hà Nội.


12. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2004), Quyết định số 473/NHNN

ngày 28/4/2004 về việc phê duyệt Đề án phân tích, xếp loại tín dụng doanh nghiệp, Hà Nội.


13.Trung tâm thông tín dụng quốc gia Việt Nam,


(http://cic.org.vn/cicportal/), (http://creditinfo.org.vn/)


Tài liệu tiếng Lào dịch sang tiếng Việt:

14. Luật các tổ chức tín dụng CHDCND Lào, năm 2006.

15. Nghị định về tổ chức thực hiện luật các tổ chức tín dụng CHDCND Lào, năm 2009.

16. Ngân hàng CHDCND Lào, Quyết định số 02/NHNN ngày 10/11/1997 của Thống đốc ngân hàng ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động thông tin tín dụng phòng ngừa rủi ro ngân hàng.


17. Ngân hàng CHDCND Lào, Quyết định số 03/NHNN ngày 08/11/2001 của Thống đốc ngân hàng ban hành quy chế về tổ chức hoạt động thông tin tín dụng của trung tâm thông tin tín dụng ngân hàng CHDCND Lào.

18. Ngân hàng CHDCND Lào, Quyết định số 294/NHNN ngày

12/11/2001 của Thống đốc ngân hàng ban hành thành lập Trung tâm thông tin tín dụng ngân hàng CHDCND Lào.

19. Ngân hàng CHDCND Lào, Quyết định số 269/NHNN ngày

11/10/2004 của Thống đốc ngân hàng ban hành Quy định về khoản

tiền vay, phí thành viên, phí quản lý và phí dịch vụ thông tin tín dụng ngân hàng CHDCND Lào.

của Trung tâm

20. Công văn số 517/VQL hướng dẫn về tổ chức hoạt động thông tin tín dụng của Trung tâm thông tin tín dụng ngân hàng CHDCND Lào.

21. Ngân hàng CHDCND Lào, Quyết định số 928/NHNN ngày

20/09/2012 của Thống đốc ngân hàng ban hành quy chế động thông tin tín dụng.

về hoạt

22. Công văn số

499/VQL ngày 25/09/2012 hướng dẫn sử

dụng hệ

thống thông tin tín dụng trực tuyến khai thác thông tin về khách hàng

23. Ngân hàng CHDCND Lào, Quyết định số 06/NHNN ngày 11/05/2004 của Thống đốc ngân hàng ban hành quy định về phân loại nợ của các ngân hàng thương mại.

24. Trung tâm thông tin tín dụng, báo cáo kết quả tình hình trao đổi học

hỏi kinh nghiệm, thảo luận và khảo sát về hoạt động thông tin tín

dụng tại Trung tâm thông tin tín dụng Việt nam, năm 2006, 2008, 2010.

25. Trung tâm thông tin tín dụng, báo cáo kết quả thảo luận và trao đổi kinh nghiệm về hoạt động thông tin tín dụng ở các nước trong khu vực (Thái lan, Malaysia, Cambuchia,…)


26. Công văn số

231/VQL ngày 02/07/2007 hướng dẫn tổ

chức thực

hiện quyết định về thượng mại.

phạm vi cho vay tín dụng của các ngân hàng

27. Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động thông tin tín dụng của Trung tâm thông tin tín dụng ngân hàng CHDCND Lào qua các năm.

28. Ngân hàng CHDCND Lào (2006), Tổng kết tình hình phát triển ngành ngân hàng CHDCND Lào từ năm 2001 ­ 2006 và định hướng đến năm 2010.

29. Ngân hàng CHDCND Lào (2009), Tổng kết tình hình thực hiện đổi mới hệ thống ngân hàng CHDCND Lào từ năm 1998 ­ 2008.

30. Ngân hàng CHDCND Lào (2012), Báo cáo thường niên tình hình kinh tế từ năm 2009 ­ 2012.

31. Ngân hàng CHDCND Lào (2012), Báo cáo thống kê tiền tệ từ 2009 ­ 2012.

32. Ngân hàng CHDCND Lào (2009), Chiến lược phát triển hệ thống tổ chức tài chính ­ tiền tệ.

33. Ngân hàng CHDCND Lào (2011), Chiến lược phát triển ngành ngân hàng CHDCND Lào từ năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

34. Ngân hàng CHDCND Lào (2012), Báo cáo thường niên tình hình kinh tế từ năm 2008 ­ 2012.

35. Ngân hàng CHDCND Lào (2012), Báo cáo thống kê tiền tệ từ 2009 ­ 2012.

36. Trung tâm thông tin tín dụng (2006), Dự án đổi mới hệ thống công

nghệ thông tin trong hoạt đọng thông tin tín dụng của Trung tâm

thông tin tín dụng ngân hàng CHDCND Lào.

37. Trung tâm thông tin tín dụng (2010), Kế hoạch phát triển hoạt động thông tin tín dụng của Trung tâm thông tin tín dụng ngân hàng CHDCND Lào.


Tiếng Anh:

38. World Bank, Lao PDR development report 2013 (http://www.worldbank.org/en/country/lao)

39. World Bank, Doing Business, Getting credit in Lao PDR (http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/lao­pdr/getting­ credit)

40. Tullio Jappelli anh Marco Panago (2000), Information sharing in credit markets; Role anh Effects of credit information sharing, Working Paper No. 36, (http://www.researchgate.net/publication/).

41. Moody’s (2003), Structured Finance Rating Transitions, (http://www.moodys.com).

42. Martin Brown and Christian Zehnder (2007), The Emergence of Information Sharingin Credit Markets, (http://siteresources.worldbank.org/INTFR/Resources/BrownZehnder0 408.pdf).

43. Jill Luoto, Craig McIntosh and Bruce Wydick (2004), Credit information systems in Less ­ Developed countries: Recent history and a test.(http://www.usfca.edu/fac_staff/wydick).

44. Valerie Rozycki, Credit information systems for microfinance and the potential for innovative solutions in India (2005). Cerdit information systems for microfinance in India developing solutions to manage anticivated boom in sector growth (2006). (http://www.microfinancegateway.org/gm/document­ 1.9.26696/33422_file_CreditInformationSystems_for_MFG_doc.pdf)

Xem tất cả 206 trang.

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 28/04/2022

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *