Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống ngân hàng Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào - 24


TCTD có thêm nguồn thông tin phong phú và có giá trị phục vụ hoạt động kinh doanh của mình, nhưng cũng là thách thức đối với Trung tâm TTTD phải cạnh tranh trong lĩnh vực thông tin, do vậy Trung tâm TTTD cần phát triển để có thể cạnh tranh, duy trì và phát triển khách hàng trong hệ thống ngân hàng.

3.3. Một số kiến nghị

3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ

­ Chính phủ cần đẩy mạnh việc cổ phần hoá doanh nghiệp, nên tập trung cổ phần hoá những doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, nên có quyết định

giải thể hoặc sát nhập những doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả.

Muốn vậy, cần phải có luật phá sản rõ ràng và quy định nghiêm khắc hơn đối với doanh nghiệp cố ý lừa đảo, chiếm dụng vốn ngân hàng.

­ Sớm ưu tiên cho NHNN đưa vào chương trình xây dựng một Luật mới hoặc Nghị định của Chính phủ để bảo đảm việc truy cập các nguồn thông tin ngoài ngành ngân hàng từ các tổ chức do Chính Phủ quản lý.

­ Hỗ trợ NHNN nghiên cứu xây dựng một Luật mới hoặc thời gian

đầu là Pháp lệnh hay Nghị

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 206 trang tài liệu này.

định của Chính Phủ về

Hệ thống báo cáo tín

Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống ngân hàng Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào - 24

dụng để các tổ chức tín dụng được quyền báo cáo thông tin của khách hàng và tăng cường trách nhiệm lập báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời về hoạt động tín dụng.

­ Tạo điều kiện để NHNN sớm xây dựng một Nghị định quy định mô hình tổ chức và họat động của Trung tâm TTTD vì đây là một tổ chức đặc biệt, chất lượng hoạt động của nó có tác động lớn, sản phẩm “nhậy cảm”.

­ Ngay từ năm nay khẩn trương, tập trung chỉ đạo các Bộ ngành, liên quan cung cấp cho Ngân hàng Nhà nước (Trung tâm TTTD) những thông tin để ngăn ngừa hạn chế rủi ro tín dụng lớn, đặc biệt là các doanh nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với nhiều tổ chức tín dụng.


Chỉ đạo Bộ Kế hoạch Đầu Tư xây dựng hệ thống cấp giấy đăng ký kinh doanh điện tử để Trung tâm TTTD có căn cứ xác định tình trạng hoạt động

của doanh nghiệp mới, còn, mất hay bỏ

trốn..., Bộ

Tài chính (Tổng Cục

thuế) cần có hệ thống quản lý mã số thuế thống nhất toàn quốc để Trung tâm TTTD có căn cứ mã số thuế và nắm tình trạng nợ, trốn thuế... Bộ Tư pháp tăng cường hoạt động của Đăng ký Cục Giao dịch đảm bảo để Trung tâm TTTD có nguồn thông tin thế chấp... Tổng cục thống kê nên xây dựng lại thống kê ngành kinh tế theo thong lệ quốc tế hoặc xây dựng nhóm mã ngành kinh tế riêng áp dụng thống nhất cho thong tin điện tử, nên xây dựng

và công bố

các chỉ

tiêu thống kê trung bình ngành để

phục vụ

cho việc

nghiên cứu đánh giá các doanh nghiệp được thuận lợi. Các nguồn thông tin khác như: từ Bộ Công an về quản lý số chứng minh thư để làm mã số duy nhất quản lý cá nhân vay vốn, Bộ Tài chính về báo cáo tài chính ... Theo Quy định của Pháp Luật Nước CHDCND Lào thì nhiều nguồn thông tin này được công khai, nhưng việc chấp hành pháp luật của các Bộ, ngành, doanh nghiệp, cá nhân chưa tốt.

­ Chính phủ cần có định hướng phát triển đối với từng ngành, từng địa phương và cả nước, thông qua việc thực hiện phê duyệt và công khai quy hoạch phát triển kinh tế ­ xã hội đối với ngành, địa phương. Tiến tới quy hoạch chi tiết theo chương trình kinh tế trọng điểm.

­ Cần có hệ thống mã số doanh nghiệp thống nhất trong toàn quốc.

­ Cần củng cố và tăng cường vai trò kiểm toán Nhà nước và kiểm toán độc lập.

­ Chính phủ cần có biện pháp mang tính pháp lý, rà soát lại văn bản

hiện có về việc quy định doanh nghiệp phải báo cáo tài chính cho ngân

hàng khi có quan hệ tín dụng.

3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước


Ngân hàng Nhà nước Trung ương là cơ quan quản lý trực tiếp Trung tâm TTTD và là thành viên của Chính phủ quản lý về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng. Do vậy, Ban Lãnh đạo NHNN thường xuyên quan tâm chỉ đạo các Vụ, Cục, đơn vị thuộc NHNN, các TCTD nghiêm túc thực

hiện các quy định đã được Thống đốc ban hành, phối hợp chặt chẽ với

Trung tâm TTTD đẩy mạnh hoạt động thông tin tín dụng, đặc biệt là đưa ra các biện pháp mạnh để nâng cao chất lượng tín dụng. Cụ thể là:

­ Hỗ trợ cho Trung tâm TTTD và chỉ đạo các Cục vụ liên quan sớm nghiên cứu xây dựng các Nghị định để đảm bảo cơ sở pháp lý đầy đủ cho hoạt động thông tin tín dụng và tăng cường năng lực, phát huy tốt nhất hiệu quả của Hệ thống Thông tin tín dụng. Hoàn thiện dần cơ cấu các loại hình chủ thể tham gia hệ thống TTTD.

­ Xúc tiến nghiên cứu để đưa ra hướng dẫn khung về các nghiệp vụ TTTD mới, về quản trị rủi ro tín dụng, về nguyên tắc xây dựng hệ thống xếp loại nội bộ của các NHTM.

­ Tăng cường hơn nữa trang bị thiết bị tin học, phương tiện truyền

thông, đầu tư

cả phần mềm hệ

thống, phần mềm bảo mật, nghiệp vụ

hiện đại tiên tiến, có công nghệ quốc tế để cho Trung tâm TTTD nói riêng và hệ thống thông tin tín dụng CHDCND Lào có bước nhảy vọt, tiến kịp các nước khu vực và thu hẹp khoảng cách với các nước tiên tiến.

­ Chỉ đạo các đơn vị thuộc NHTW liên quan cung cấp cho Trung tâm TTTD những thông tin liên quan đến hoạt động thông tin tín dụng đảm bảo nguồn tin kiểm soát dữ liệu cung cấp của các tổ chức tín dụng và đủ để phân tích đánh giá, giám sát hoạt động của ngân hàng thương mại.

­ NHNN cần chỉnh sửa quy chế phạt vi phạm hành chính trong lĩnh

vực ngân hàng, trong đó có những quy định cụ thể, thật rõ ràng, nghiêm


khắc để xử

lý các trường hợp chưa chấp hành nghiêm chỉnh chế

độ báo

cáo thông tin tín dụng, đồng thời có khen thưởng kịp thời những gương tốt và khuyến khích cá nhân làm tốt.

­ Lập kế hoạch xây dựng và triển khai về thông tin thẻ tín dụng, tín dụng tiêu dùng để đáp ứng nhu cầu thông tin cho các tổ chức tài chính và người tiêu dùng khi tín dụng thẻ và tiêu dùng mở rộng.

­ Để đảm bảo kho dữ liệu Trung tâm TTTD thực sự tin cậy cho công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng, giúp các

TCTD hạn chế

phòng ngừa rủi ro tín dụng, NHNN cần trình Thủ

tướng

Chính phủ

văn bản qui định về

việc cung cấp và trao đổi thông tin giữa

NHNN với các Bộ, Ngành như: Bộ

Tài chính, Bộ

Thương mại, Bộ Kế

hoạch và Đầu tư, Tổng cục thống kê, v.v...

­ NHNN trình Chính phủ ra quyết định về việc các doanh nghiệp lớn, có dư nợ ngân hàng lớn hơn phải gửi báo cáo tài chính hàng năm cho Ngân hàng Nhà nước (Trung tâm Thông tin tín dụng). Báo cáo này phải được kiểm toán độc lập.

­ NHNN cần có một bộ phận chuyên nghiên cứu về doanh nghiệp.

Kết quả nghiên cứu doanh nghiệp sẽ giúp NHNN kiểm soát tốt hơn tình

hình tín dụng, dự báo rủi ro có thể xảy ra với hoạt động tín dụng, phục vụ tốt hơn công tác điều hành chính sách tiền tệ.

­ Tăng cường đào tạo, tập huấn cho các cán bộ làm nghiệp vụ thông tin tín dụng tại Trung tâm TTTD, tại các chi nhánh NHNN và các TCTD bằng nhiều hình thức như: tổ chức tập huấn; trao đổi học hỏi kinh nghiệm giữa các đơn vị; phối hợp các tổ chức thông tin quốc tế, khu vực hội thảo nghiệp vụ, cử cán bộ đi học tập khảo sát ở nước ngoài.


Trên cơ sở lý luận về TTTD, luận án đã đánh giá được thực trạng hoạt động TTTD trong ngành Ngân hàng CHDCND Lào, đưa ra những thành công và tồn tại, khó khăn trong việc triển khai của hệ thống TTTD. Dựa trên những đánh giá đó, luận án đã xác định được phương hướng hoạt động của Hệ thống TTTD trong giai đoạn hiện nay và trong thời gian tới.

Từ đó, luận án đã đề

xuất những giải pháp tổng thể

và những giải pháp

cần thiết phải triển khai. Để thực hiện được các giải pháp đó, luận án đã có những kiến nghị cụ thể với Chính phủ, Ngân hàng CHDCND Lào về các vấn đề có liên quan tới việc triển khai toàn diện hoạt động TTTD một cách có hiệu quả.

Tóm lại, trong chương 3 đã nghiên cứu về tiềm năng phát triển hệ thống TTTD ngân hàng CHDCND Lào; về định hướng mục tiêu và phương

hướng phát triển hệ thống TTTD ngân hàng CHDCND Lào; đề xuất các

giải pháp hoàn thiện hệ thống TTTD ngân hàng CHDCND Lào và một số kiến nghị với Nhà nước, NHNN nhằm tạo điều kiện thực hiện tốt các giải pháp đã đề xuất. Chương 3 đã đạt được một số kết quả là:

­ Từ các môi trường kinh tế xã hội đất nước và hệ thống ngân hàng

đang phát triển trong thời kỳ

mới, luận án đã đề

xuất mục tiêu phương

hướng phát triển cho hệ thống TTTD ngân hàng CHDCND Lào có thể đạt mức trung bình tiên tiến so với các nước trong khu vực.

­ Về giải pháp, luận án đã đưa ra các giải pháp cơ bản để tác động vào các chủ thể trong hệ thống TTTD ngân hàng, đề xuất hình thành mới

mô hình tổ chức Trung tâm TTTD ngân hàng CHDCDN Lào nhằm hoàn

thiện cơ

cấu các chủ

thể

tham gia hệ

thống; về

nội dung các dịch vụ

TTTD, luận án cũng đề xuất các giải pháp để hoàn thiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ, đặc biệt đề xuất thực hiện dịch vụ TTTD mới; luận án


cũng đưa ra giải pháp tác động các nhân tố ảnh hưởng nhằm thúc đẩy phát triển hệ thống TTTD ngân hàng CHDCND Lào. Các giải pháp này là tương đối tổng thể, toàn diện, vừa có tính vĩ mô, vừa có tính vi mô, đi vào các chi tiết cụ thể về mặt xây dựng tổ chức, về mặt chi tiết các nghiệp vụ TTTD. Nhìn chung các giải pháp này có tính khoa học, phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn của CHDCND Lào và có tính khả thi cao, có thể áp dụng vào thực tế để phát triển hệ thống TTTD ngân hàng CHDCND Lào, để góp phần ngăn ngừa hạn chế rủi ro tín dụng, bảo đảm an toàn cho hệ thống ngân hàng, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

Có thể

nói chương 3 đã đạt được mục đích nghiên cứu đề

ra của

luận án là đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống TTTD ngân hàng CHDCND Lào.


KẾT LUẬN

Nghiên cứu những giải pháp hoàn thiện hệ


thống TTTD là vấn đề

rất mới đối với CHDCND Lào. Nhưng cả về lý luận và thực tiễn đang đòi hỏi chúng ta phải nhanh chóng làm rõ vai trò, vị trí, chức năng của hệ thống này và hiệu quả của nó. Những thành tựu của công cuộc đổi mới trong đó sự đóng góp quan trọng của ngành ngân hàng, vì ngân hàng là huyết mạch của nền kinh tế, là trung gian tài chính của nền kinh tế. Trong đó, TTTD dụng từng bước khẳng định như là công cụ quản lý nhà nước không thể

thiếu của ngân hàng nhà nước và là phương tiện hỗ trợ kinh doanh hiệu

quả của các TCTD. Đồng thời, TTTD ngày càng đóng góp quan trọng trong


việc ngăn ngừa hạn chế rủi ro tín dụng, phát triển kinh tế ­ xã hội, bảo vệ lợi ích của nhân dân lao động phù hợp với đường lối phát triển kinh tế ­ xã hội của đất nước.

Với luận án này, tác giả mong muốn đóng góp một phần nhỏ vào cơ sở lý luận và thực tiễn đối với hoạt động TTTD của hệ thống TTTD trong ngành ngân hàng CHDCND Lào. Nội dung của luận án đã hoàn thành được một số nhiệm vụ cơ bản như sau:

­ Nghiên cứu đưa ra một số

vấn đề cơ

bản về

cơ sở

lý luận của

nghiệp vụ TTTD, để làm cơ sở cho việc xem xét và áp dụng vào hoàn cảnh cụ thể của CHDCND Lào

­ Tóm tắt lịch sử

hình thành và các bước phát triển của hệ

thống

TTTD trong ngành ngân hàng CHDCND Lào

­ Đánh giá thực trạng hoạt động của hệ thống TTTD, những việc đã làm được, tồn tại và chỉ rõ nguyên nhân

­ Đề

cập một số

giải pháp cơ

bản, có định hướng chiến lược với

mong muốn góp phần hoàn thiện và phát triển hệ thống ngân hàng CHDCND Lào.

thống TTTD của hệ

Mặc dù đã có những cố gắng nhất đinh, nhưng do hoạt động TTTD là một vấn đề mới đối với CHDCND Lào, cần tiếp tục được nghiên cứu để hoàn thiện, nên luận án không tránh khỏi những khiếm khuyết. Tác giả rất mong nhận được các ý kiến đóng góp để nội dụng nghiên cứu của mình càng hoàn thiện hơn.


DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ


1. Sinnakhone SIHAPANNHA, Cơ chế hoạt động của hệ thống thông tin tín dụng ngân hàng CHCNDND Lào, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán, số 04 (129) – 2014, trang 53­55.

2. Sinnakhone SIHAPANNHA, Phát triển hệ thống thông tin tín dụng

ngân hàng Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán, số 6 (131) – 2004, trang 58, 65.

Xem tất cả 206 trang.

Ngày đăng: 28/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí