Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro trong cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh số 4 Thanh Hóa - 1

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

---o0o---


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP


ĐỀ TÀI:

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH SỐ 4

THANH HÓA


Giáo viên hướng dẫn : Th.s Lê Thị Hà Thu Sinh Viên Thực Hiện : Nguyễn Thị Ngọc Trâm Mã Sinh Viên : A16484

Chuyên Ngành : Ngân Hàng


HÀ NỘI – 2014LỜI CẢM ƠN

T em

ủ quý trong khoa Kinh tế Quả ờ Đại h T L ũ cô chú cán bộ tại Ngân hàng No&PTNT Việt Nam chi nhánh s 4 Thanh Hóa.

Em xin gửi lời cảm ơ â ắc nhấ ến Th.s Lê Thị H T ờ c tiếp

ng d ị ê m âm t n tình và tạo m ều kiện thu n l i nhất trong quá trình th c hiện lu .

Xin cảm ơ ị, cô chú cán bộ tại Ngân hàng No&PTNT Việt Nam chi nhánh s 4 Thanh Hóa ng d n, chỉ bảo và tạo m ều kiện thu n l i cho em trong quá trình th c t p và thu th p s liệ ể em có thể hoàn thành bài lu .

Em ũ x ửi lời cảm ơ â ế ạn bè, nhữ ời luôn bên cạ ộng viên em hoàn thành t t bài khóa lu n.


Sinh viên


Nguyễn Thị Ng c Trâm

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 68 trang tài liệu này.

Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro trong cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh số 4 Thanh Hóa - 1

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1

1.1. Tổng quan về hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân

hàng thương mại 1

1.1.1. Khái niệm hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 1

1.1.1.1. Khái niệm về hoạt động cho vay 1

1.1.1.2. Khái niệm về Doanh nghiệp vừa và nhỏ 1

1.1.2. Đặc điểm của hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 2

1.1.2.1. Đặc điểm của doanh nghiệp vừa và nhỏ 2

1.1.2.2. Đặc điểm của hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 3

1.1.2.3. Các nguyên tắc trong cho vay 4

1.1.3. Điều kiện cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 5

1.1.4. Một số hình thức cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại 6

1.1.4.1. Theo thời hạn cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ 6

1.1.4.2. Phân loại theo tính chất đảm bảo 8

1.1.4.3. Phân loại theo xuất xứ 8

1.2. Rủi ro trong cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại 9

1.2.1. Khái niệm rủi ro trong cho vay 9

1.2.2. Phân loại rủi ro trong cho vay 10

1.2.3. Đặc điểm của rủi ro trong cho vay 10

1.2.4. Nguyên nhân gây ra rủi ro cho vay 11

1.2.4.1. Nguyên nhân thuộc về ngân hàng 11

1.2.4.2. Nguyên nhân từ phía khách hàng 11

1.2.4.3. Nguyên nhân từ môi trường kinh doanh 12

1.3. Quản trị rủi ro trong cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại 13

1.3.1. Khái niệm quản trị rủi ro trong cho vay 13

1.3.2. Vai trò của quản trị rủi ro trong cho vay 13

1.3.2.1. Đối với nền kinh tế 13

1.3.2.2. Đối với ngân hàng cho vay 14

1.3.2.3. Đối với doanh nghiệp đi vay 14

1.3.3. Quy trình quản trị rủi ro cho vay 14


1.3.3.1. Nhận diện rủi ro 15

1.3.3.2. Đo lường mức độ rủi ro trong cho vay thông qua một số chỉ tiêu tài chính 15

1.3.3.3. Các biện pháp kiểm soát và xử lý rủi ro trong cho vay 18

1.3.4. Sự cần thiết phải thực hiện công tác quản trị rủi ro trong cho vay 19

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 20

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH SỐ 4 THANH HÓA 21

2.1. Tổng quan về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam chi nhánh số 4 Thanh Hóa 21

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh số 4 Thanh Hóa 21

2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh số 4 Thanh Hóa 22

2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh số 4 Thanh Hóa 22

2.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 22

2.1.3. Các hoạt động chính của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh số 4 Thanh Hóa 24

2.1.3.1. Nhóm sản phẩm huy động vốn 24

2.1.3.2. Nhóm sản phẩm dịch vụ tín dụng 25

2.1.3.3. Nhóm sản phẩm dịch vụ thanh toán 26

2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh số 4 Thanh Hóa giai đoạn 2010-2012 26

2.2.1. Tình hình huy động vốn 26

2.2.2. Tình hình sử dụng vốn 31

2.3. Thực trạng hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh số 4 Thanh Hóa giai đoạn 2010 – 2012 34

2.3.1. Một số quy định về cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh số 4 Thanh Hóa 34

2.3.1.1. Điều kiện cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 34

2.3.1.2. Các hình thức cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ 35

2.3.1.3. Thời gian cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ 36

2.3.1.4. Số vốn cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ 36

2.3.1.5. Lãi suất tiền vay doanh nghiệp vừa và nhỏ 36

2.3.1.6. Các quy định về đảm bảo tiền vay doanh nghiệp vừa và nhỏ 37

2.3.1.7. Quy trình cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh số 4 Thanh Hóa 37

2.3.2. Tình hình cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh số 4 Thanh Hóa41

2.3.2.1. Doanh số cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh số 4 Thanh Hóa...41

2.3.2.2. Doanh số thu nợ đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 45

2.3.2.3. Dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 46

2.3.2.4. Cơ cấu dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 47

2.4. Thực trạng hiệu quả hoạt động quản trị rủi ro trong cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh số 4 Thanh Hóa 54

2.4.1. Chỉ tiêu định tính 54

2.4.1.1. Phân tích 6C đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 54

2.4.1.2. Bảng điểm xếp hạng của doanh nghiệp vừa và nhỏ 55

2.4.2. Các chỉ tiêu định lượng 56

2.4.2.1. Nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 56

2.4.2.2. Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 57

2.4.2.3. Hiệu quả sử dụng vốn doanh nghiệp vừa và nhỏ 60

2.4.2.4. Tỷ lệ nợ mất trắng doanh nghiệp vừa và nhỏ 61

2.4.2.5. Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro doanh nghiệp vừa và nhỏ 61

2.4.2.6. Tỷ lệ khả năng bù đắp rủi ro đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 62

2.5. Đánh giá chung họat động cho vay đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh số 4 Thanh Hóa 64

2.5.1. Kết quả 64

2.5.2. Những mặt còn tồn tại 65

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 66

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH SỐ 4 THANH HÓA 67

3.1. Định hướng hoạt động kinh doanh 67

3.1.1. Định hướng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 67

3.1.2. Định hướng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh số 4 Thanh Hóa 68


3.1.3. Định hướng hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh số 4 Thanh Hóa.69

3.2. Các giải pháp tăng cường quản trị rủi ro cho vay trong cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh số 4 Thanh Hóa 70

3.2.1. Hoàn thiện công tác nhận diện rủi ro cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 70

3.2.2. Hoàn thiện công tác đo lường rủi ro cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 70

3.2.3. Hoàn thiện công tác tài trợ rủi ro cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 70 3.2.4. Hoàn thiện hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ 71

3.2.5. Thực hiện tốt công tác phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng, xử lý rủi ro cho vay 71

3.2.6. Giải pháp từ phía khách hàng vay vốn các doanh nghiệp vừa và nhỏ 72

3.2.7. Nâng cao trình độ và chất lượng đội ngũ cán bộ 72

3.2.8. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định 73

3.2.9. Xây dựng chính sách cho vay phù hợp 74

3.3. Một số kiến nghị 74

3.3.1. Đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 74

3.3.2. Đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh số 4 Thanh Hóa 75

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 76

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC VIẾT TẮT


Ký hiệu viết tắt Tên đầy đủ

CV Cho vay

DNV&N Doanh nghiệp vừa và nhỏ

DPRR D phòng rủi ro

RRCV Rủi ro cho vay


No&PTNT

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

HMTD

Hạn mức tín dụng

DSTN

Doanh s thu n

SXKD

Sản xuất kinh doanh

DSCV

Doanh s cho vay

NHNN

N â N c

NHTM

N â ơ mại

NQH

N quá hạn

TCTD

Tổ chức tín dụng

CBTD

Cán bộ tín dụng

TCKT

Tổ chức kinh tế

TSĐB

Tài sả ảm bảo

KTKTNB

Kiểm tra, kiểm soát nội bộ

NSNN

N â cDANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ

Trang

Bảng 1.1. Các loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ 2

Bảng 1.2 Bảng xếp hạng tín nhiệm của các NHTM 18

Bả 2.1. T ộng v n Ngân hàng No&PTNT Việt Nam chi nhánh s 4 Than Hó ạn 2010-2012 27

Bả 2.2. T ạn 2010 - 2012 32

Bảng 2.3 Tình hình doanh s cho vay DNV&N ạn 2010 - 2012 41

Bảng 2.4. Doanh s thu n i v DNV&N ạn 2010 2012 45

Bảng 2.5. D DNV&N ạn 2010 - 2012 46

Bả 2.6. Cơ ấ i v DNV&N ạn 2010-2012 48

Bảng 2.7. Mứ ểm xếp hạng của DNV&N 55

Bảng 2.8. Tình hình n quá hạ i v DNV&N ạn 2010 - 2012 56

Bảng 2.9. Tình hình n xấ i v i DNV&N gia ạn 2010 - 2012 58

Bảng 2.10. Hệ s D cho vay/Tổng v ộ i v i DNV&N

m 2010-2012 60

Bảng 2.11. Tỷ lệ n mất trắ i v DNV&N ạn 2010 - 2012 61

Bảng 2.12. Tỷ lệ trích l p d phòng rủ i v DNV&N ạn 2010-2012 62

Bảng 2.13. Tỷ lệ khả ù ắp rủ DNV&N ạn 2010 - 2012 63

Biể ồ 2.1. Tỷ tr ng doanh s cho vay theo kỳ hạ i v DNV&N ạn 2010 - 2012 42

Biể ồ 2.2. Tỷ tr ng doanh s thu n DNV&N ạn 2010 – 2012 45

Biể ồ 2.3 Tỷ tr DNV&N ạn 2010 - 2012 47

Sơ ồ 1.1. Quy trình quản trị rủi ro cho vay 14

Sơ ồ 2.1. Cơ ấu tổ chức của Ngân hàng No&PTNT Việt Nam chi nhánh s 4 Thanh Hóa 22

Sơ ồ 2.2. Q i v i DNV&N tại Ngân hàng No&PTNT Việt Nam chi nhánh s 4 Thanh Hóa 38

LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong kinh doanh, rủ ều không thể tránh khỏ ặc biệt là rủi ro trong kinh doanh ngân hàng. Rủi ro trong hoạ ộ c biế ế mộ ặc thù, một yếu t tất yếu khách quan trong hoạ ộng kinh doanh của ngân hàng. Bất kì một hoạ ộng kinh doanh nào của â ũ ó ể xảy ra rủ ặc biệt là trong cho vay. D ó iệc phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạ ộng cho vay là rất quan tr ng, nó quyế ị ến kết quả kinh doanh của một ngân hàng.

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ là một bộ ph n l n mạnh trong nền kinh tế c ta hiện nay (chiếm ế ơ ơ 97% ổng s doanh nghiệp trong cả c, hoạ ộng kinh

ó ó ơ 40% GDP ạo ra mộ kể ệc làm cho

ờ ộng). Doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNV&N) ũ óm k ng tiềm

ủa N â ơ mại (NHTM), tuy nhiên, v i tình hình kinh tế suy thoái, các doanh nghiệp vừa và nhỏ m ỗ, khả ả n cho những khoản vay

â ể trang trải cho các d x ò ền sản xuất kinh doanh kém ẩ ơ ủ ê e ến hoạ ộng kinh doanh của các N â ơ mại.

Làm thế ể giảm thiể c những tổn thất do rủi ro trong hoạ ộng cho vay

â ê â m ể phòng ngừa, khắc phục rủ ? Đây là câu hỏi

ặt ra trong m i thờ ểm hoạ ộng của các â ò ỏi các ngân hàng phải thích ứng một cách linh hoạt v i các rủ ảm bảo công tác quản trị rủi ro

c hiệu quả.

Trong thời gian th c t p tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (No&PTNT) Thanh Hóa chi nhánh s 4, em nh n thấy rủi ro trong cho vay v

c kiểm soát t t. Chính vì v y, yêu c ặt ra lúc này là phải có những biện pháp nhằm củng c hệ th ng kiểm soát rủi ro củ â ảm bảo mứ ộ rủi ro trong phạm vi chấp nh c, không làm ả ở ến l i nhu n của ngân hàng. Bên cạ ó nâng cao uy tín củ â ũ tạo ra l i thế cạnh tranh v i các ngân hàng khác trong cùng hệ th ng. Từ ó em ch ề tài “Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro trong cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh số 4 Thanh Hóa” làm

ề tài nghiên cứu cho khóa lu n t t nghiệp v i mong mu n có thể ó ó một ph n

ó â hiệu quả hoạ ộng quản trị rủi ro trong cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh.

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

Mục tiêu nghiên cứu củ ề tài t p trung vào 3 nội dung chính sau:Tìm hiểu những lý lu ơ ản về công tác quản trị rủi ro trong cho vay của N â ơ mại.

Phân tích hoạ ộng quản trị rủi ro trong cho vay i v i doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh s 4 Thanh Hóa , từ ó ữ ểm tích c c và hạn chế trong công tác quản trị hiện tại.

Đề xuất một s giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro trong cho vay

i v i doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh s 4 Thanh Hóa.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

Đối tượng nghiên cứu: Hoạ ộng quản trị rủi ro trong cho vay

Phạm vi nghiên cứu: Đề tài t p trung nghiên cứu th c trạng hoạ ộng quản trị rủ i v i doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh s 4 Thanh Hóa ạn 2010 – 2012.

4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài

P ơ ê ứ c sử dụng chủ yế ơ p thông

ơ â í . T c thông qua nhiề kê trình th c t p tr c tiếp tại ngân hàng, phỏng vấn cán bộ nhân viên của ngân hàng, các

í m cho vay … P ơ â í ử dụng các thông tin này, kết h p v ơ i chiếu, tổng h p thông tin, từ ó làm rõ th c trạng hoạ ộng quản trị rủ i v i doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh s 4 Thanh Hóa.

.5. Bố cục của khóa luận

Nội dung của khóa lu n 3 ơ :

Chương 1: Cơ sở lý luận chung về công tác quản trị rủi ro trong cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại.

Chương 2: Thực trạng công tác quản trị rủi ro trong cho vay đối với với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh số 4 Thanh Hóa.

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro trong cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh số 4 Thanh Hóa.

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1. Tổng quan về hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại

1.1.1. Khái niệm hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ

1.1.1.1. Khái niệm về hoạt động cho vay

Đ i v i các NHTM, hoạ ộng chủ yếu của ngân hàng là kinh doanh tiền tệ hay

ó ơ â ể cho vay. Cho vay là hoạ ộng vô cùng quan tr i v i ngân hàng, chiếm ến 70% tỷ tr ng tài sản củ â em ại cho ngân hàng khoản l i nhu n l . Để biế õ ơ c hết phải tìm hiểu về khái niệm cho vay.

Theo Quyế ịnh s 1627/2001/QĐ-NHNN về việc ban hành quy chế cho vay của Tổ chức tín dụng (TCTD) i v i khách hàng do Th N â N c ban hành ngày 31/12/2001 thì: “Cho vay là một hình thức cấp tín dụng, theo đó TCTD giao cho khách hàng sử dụng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời gian nhất định theo thoả thuận với nguyên tắc hoàn trả cả gốc và lãi cho ngân hàng”.

Lu t các TCTD m 2010 Q c hội ban hà ũ mộ ị ĩ khác về cho vay: “Cho vay là hình thức cấp tín dụng, theo đó bên cho vay giao hoặc cam kết giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định trong một thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi”.

Khái niệm về hoạ ộng cho vay của NHTM có rất nhiều, tuy nhiên, có thể khái

ị ĩ ề hoạ ộ :

“Cho vay là một hình thức cấp tín dụng của NHTM mà theo đó Ngân hàng sẽ chuyển giao cho bên đi vay là khách hàng một khoản vốn tiền tệ. Bên đi vay sẽ sử dụng khoản vốn đó trong một khoảng thời gian với nguyên tắc hoàn trả cả gốc và lãi theo đúng thời hạn đã cam kết.”

Hoạ ộng cho vay của ngân hàng có m i quan hệ m t thiết v i tình hình phát triển kinh tế tại ịa bàn hoạ ộng của ngân hàng. Nhờ hoạ ộng cho vay, doanh nghiệp có v ể sản xuất kinh doanh. L i nhu n mà doanh nghiệp tạo ra không những có thể trả n cho ngân hàng mà khoả ệp có thể gửi vào ngân

m ạ ộ ộng v n của ngân hàng.

1.1.1.2. Khái niệm về Doanh nghiệp vừa và nhỏ

C ứ Khoả 1 Đ ều 3 Nghị ị 56/2009/NĐ-CP ngày 30/06/2009 của Chính phủ về tr giúp phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, khái niệm doanh nghiệp vừa và nhỏ ị ĩ : Doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNV&N) là cơ sở kinh


1doanh đã đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, được chia thành 3 cấp: siêu nhỏ, nhỏ và vừa theo quy mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tương đương tổng tài sản được xác định trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp) hoặc số lao động bình quân năm (tổng nguồn vốn là tiêu chí ưu tiên), cụ thể :

Bảng 1.1. Các loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏQuy mô


Khu vực

Doanh nghiệp siêu

nhỏ


Doanh nghiệp nhỏ


Doanh nghiệp vừa

Số lao động

Tổng

nguồn vốn

Số lao động

Tổng nguồn

vốn

Số lao

động


Nông, lâm nghiệp và thủy sản


10 ời trở xu ng

20 triệu

ồng trở xu ng

Từ trên 10

ờ ến 200 ời

Từ trên 20 triệu ồng

ến 100 tỷ

ồng

Từ trên 200 ời

ến 300

ời


Công nghiệp và xây dựng


10 ời trở xu ng

20 triệu

ồng trở xu ng

Từ trên 10

ờ ến 200 ời

Từ trên 20 triệ ồng

ến 100 tỷ

ồng

Từ trên 200 ời

ến 300

ời


Thương mại và dịch vụ


10 ời trở xu ng

10 triệu

ồng trở xu ng

Từ trên 10

ờ ến 50 ời

Từ trên 10 triệ ồng

ến 50 tỷ

ồng

Từ trên 50

ờ ến 100 ời

(Nguồn: http://www.sinasme.com.vn)

1.1.2. Đặc điểm của hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ

1.1.2.1. Đặc điểm của doanh nghiệp vừa và nhỏ

Đ i v i nền kinh tế ể V ệt Nam, loại hình DNV&N là vô cùng phù h p. Nh n thứ c t m quan tr ng củ DNV&N i v i nền kinh tế, chính phủ

ó ững biệ ẩy s phát triển của DNV&N. Chính vì v y mà DNV&N ngày càng l n mạnh về cả s ng l n chấ . Đặ ểm của DNV&N chính là yếu t khiến loại hình doanh nghiệp này phát triển mạnh trong nền kinh tế Việt Nam. DNV&N ó ặ ểm sau:

DNV&N hoạ ộng và phát triển ở h u hế ĩ c, các thành ph n kinh tế

ơ mại, dịch vụ, công nghiệp, xây d ng, nông, lâm nghiệ …và d i nhiều hình thứ : ệ c, doanh nghiệ â ổ ph n, công ty trách nhiệm hữu hạ …2

Xem tất cả 68 trang.

Ngày đăng: 17/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí