Hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 28Hồ Chí Minh giai đoạn 2007-

2011lượng từ mô

hình DEANguyễn Thị Mỹ Linh và Nguyễn Thị Ngọc

Hương (2015)

Hiệu quả hoạt động của 27 NHTMCP

Việt Nam trong giai đoạn 2008-

2013

x

Mô hình GMM, FEM, REM

Tạp chí

Tỷ lệ thu thập lãi cận biên

- Nhân tố chủ quan: : quy mô ngân hàng, dư nợ cho vay, rủi ro tín dụng, vốn chủ sở hữu, tỷ lệ cho vay vốn huy động, hiệu quả quản lý

- Nhân tố khách quan: lãi suất, tăng trưởng GDP

Nguyễn Thị Thu Thương (2017)

Hiệu quả hoạt động của 21 NHTM trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn 2011-

2015

DEA

Mô hình hồi quy Tobit

Tạp chí

- Biến đầu vào: các khoản tiền gửi, chi trả lãi cho hoạt động tín dụng, chi phí cho các hoạt động khác

- Biến đầu ra: lượng tiền cho vay, thu nhập từ hoạt động tín dụng, thu nhập từ hoạt động khác

Hiệu quả kỹ thuật TE ước lượng từ mô hình DEA

- Nhân tố chủ quan: ROA, nợ xấu tổng dư nợ tín dụng, tổng tài sản

- Nhân tố khách quan: GDP trên một đầu người, tỷ lệ thất nghiệp, số lượng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Đặng Thị Minh Nguyệt (2017)

Hiệu quả HĐKD của NHTMCP

Công Thương Việt Nam 2005-2015

Các chỉ tiêu tài

chính

DEA

Mô hình hồi qui Tobit và mô hình hồi qui biến phụ

thuộc ROA

Luận Án Tiến sĩ

4 nhóm chỉ tiêu: hiệu quả vốn, hiệu quả tài sản, hiệu quả lao

động, hiệu quả chi phí

- Biến đầu vào: chi cho nhân viên, chi tài sản, vốn huy động

Dư nợ tín dụng

Hiệu quả kỹ thuật, ROA

Tỷ lệ Nợ xấu Tổng dư nợ, Tỷ lệ dự phòng, Logarit cơ số e Tổng tài sản, Vốn tự có Tổng nguồn vốn, Vốn huy động Vốn tự có, Tiền gửi Cho vay, Cho vay Tổng tài sản, Chi

phí Tổng tài sản, Tổng chi phí Tổng thu nhập, Thu lãi Thu hoạt động

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 227 trang tài liệu này.

Hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 28

Xem tất cả 227 trang.

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 28/04/2022

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *