Thống Kê Mẫu Nghiên Cứu – Phân Tích Phi Tham Số Dea


2013

SCB

0,446

0,447

0,999

2014

SCB

0,494

0,494

0,999

2015

SCB

0,695

0,699

0,994

2016

SCB

0,491

0,491

0,999

2017

SCB

0,241

0,241

1,000

2018

SCB

0,298

0,341

0,872

2013

Vpbank

0,588

0,594

0,990

2014

Vpbank

0,604

0,608

0,993

2015

Vpbank

0,783

0,784

0,998

2016

Vpbank

0,980

0,981

0,999

2017

Vpbank

0,995

0,995

1,000

2018

Vpbank

1,000

1,000

1,000

2013

Eximbank

0,522

0,522

1,000

2014

Eximbank

0,560

0,563

0,995

2015

Eximbank

0,610

0,617

0,987

2016

Eximbank

0,563

0,572

0,985

2017

Eximbank

0,495

0,496

0,997

2018

Eximbank

0,456

0,463

0,985

2013

Hdbank

0,144

0,292

0,492

2014

Hdbank

0,372

0,380

0,979

2015

Hdbank

0,565

0,574

0,985

2016

Hdbank

0,597

0,602

0,992

2017

Hdbank

0,652

0,655

0,995

2018

Hdbank

0,719

0,721

0,997

2013

NamAbank

0,399

0,675

0,591

2014

NamAbank

0,594

0,691

0,860

2015

NamAbank

0,677

0,725

0,934

2016

NamAbank

0,598

0,634

0,944

2017

NamAbank

0,584

0,594

0,984

2018

NamAbank

0,598

0,606

0,988

2013

NCB

0,394

0,488

0,807

2014

NCB

0,402

0,501

0,802

2015

NCB

0,469

0,522

0,899

2016

NCB

0,367

0,406

0,903

2017

NCB

0,470

0,479

0,981

2018

NCB

0,399

0,405

0,984

2013

Kienlong

0,726

0,784

0,926

2014

Kienlong

0,619

0,687

0,900

2015

Kienlong

0,594

0,660

0,901

2016

Kienlong

0,478

0,533

0,895

2017

Kienlong

0,532

0,574

0,927

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 227 trang tài liệu này.

Hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 26


2018

Kienlong

0,432

0,469

0,921

2013

BaoViet

0,710

1,000

0,710

2014

BaoViet

0,532

0,955

0,557

2015

BaoViet

0,565

0,817

0,692

2016

BaoViet

0,630

0,774

0,814

2017

BaoViet

0,716

0,757

0,947

2018

BaoViet

0,453

0,537

0,842

2013

Vietcapital bank

0,482

0,690

0,699

2014

Vietcapital bank

0,435

0,593

0,734

2015

Vietcapital bank

0,408

0,636

0,640

2016

Vietcapital bank

0,375

0,484

0,774

2017

Vietcapital bank

0,466

0,515

0,906

2018

Vietcapital bank

0,441

0,504

0,876

2013

BacA bank

0,731

0,731

0,999

2014

BacA bank

0,781

0,782

0,999

2015

BacA bank

0,756

0,757

0,999

2016

BacA bank

0,762

0,762

1,000

2017

BacA bank

0,892

0,893

1,000

2018

BacA bank

0,781

0,782

0,999

2013

Pvcombank

0,292

0,789

0,369

2014

Pvcombank

0,140

0,216

0,645

2015

Pvcombank

0,111

0,202

0,548

2016

Pvcombank

0,230

0,238

0,965

2017

Pvcombank

0,294

0,295

0,998

2018

Pvcombank

0,232

0,232

0,999

2013

Seabank

0,437

0,464

0,943

2014

Seabank

0,381

0,426

0,894

2015

Seabank

0,480

0,491

0,978

2016

Seabank

0,663

0,663

1,000

2017

Seabank

0,627

0,627

1,000

2018

Seabank

0,580

0,580

1,000

2013

Tienphong bank

0,593

0,722

0,821

2014

Tienphong bank

0,616

0,671

0,917

2015

Tienphong bank

0,724

0,759

0,954

2016

Tienphong bank

0,658

0,673

0,977

2017

Tienphong bank

0,894

0,902

0,990

2018

Tienphong bank

0,652

0,659

0,990

2013

SGB

0,804

0,845

0,952

2014

SGB

1,000

1,000

1,000

2015

SGB

0,708

1,000

0,708

2016

SGB

0,622

0,937

0,664


2017

SGB

0,680

0,835

0,814

2018

SGB

0,619

0,817

0,758

2013

PGbank

0,455

0,645

0,705

2014

PGbank

0,577

0,762

0,757

2015

PGbank

0,578

0,923

0,627

2016

PGbank

0,698

0,902

0,774

2017

PGbank

0,685

0,759

0,903

2018

PGbank

0,677

0,747

0,907

2013

VietA bank

0,546

0,808

0,676

2014

VietA bank

0,461

0,796

0,580

2015

VietA bank

1,000

1,000

1,000

2016

VietA bank

0,694

0,749

0,927

2017

VietA bank

0,818

0,818

1,000

2018

VietA bank

0,793

0,794

0,999


Phụ lục 2: Kết quả chạy SFA


Year

Bank

TE

Year

Bank

TE

2013

ACB

0,5748

2013

Seabank

0,6090

2014

ACB

0,5600

2014

Seabank

0,5950

2015

ACB

0,5297

2015

Seabank

0,5661

2016

ACB

0,5473

2016

Seabank

0,5829

2017

ACB

0,5331

2017

Seabank

0,5693

2018

ACB

0,5412

2018

Seabank

0,5770

2013

Abbank

0,5286

2013

Techcombank

0,7065

2014

Abbank

0,5130

2014

Techcombank

0,6951

2015

Abbank

0,4812

2015

Techcombank

0,6712

2016

Abbank

0,4996

2016

Techcombank

0,6851

2017

Abbank

0,4847

2017

Techcombank

0,6739

2018

Abbank

0,4932

2018

Techcombank

0,6803


2013


BIDV


0,8827


2013

Tienphong

bank


0,6486

2014

BIDV

0,8776

2014

Tienphongbank

0,6355


2015


BIDV


0,8666


2015

Tienphong

bank


0,6085


2016


BIDV


0,8730


2016

Tienphong

bank


0,6242


2017


BIDV


0,8679


2017

Tienphong

bank


0,6115


2018


BIDV


0,8708


2018

Tienphong

bank


0,6187

2013

BacA bank

1,0000

2013

VIB

0,5250

2014

BacA bank

1,0000

2014

VIB

0,5093

2015

BacA bank

1,0000

2015

VIB

0,4774

2016

BacA bank

1,0000

2016

VIB

0,4959

2017

BacA bank

1,0000

2017

VIB

0,4810

2018

BacA bank

1,0000

2018

VIB

0,4894

2013

BaoViet

0,6381

2013

VietA bank

0,8140

2014

BaoViet

0,6248

2014

VietA bank

0,8062

2015

BaoViet

0,5972

2015

VietA bank

0,7897

2016

BaoViet

0,6132

2016

VietA bank

0,7994

2017

BaoViet

0,6003

2017

VietA bank

0,7916

2018

BaoViet

0,6076

2018

VietA bank

0,7960


2013


Eximbank


0,5635


2013

Vietcapital

bank


0,4514


2014


Eximbank


0,5486


2014

Vietcapital

bank


0,43492015


Eximbank


0,5178


2015

Vietcapital

bank


0,4015


2016


Eximbank


0,5356


2016

Vietcapital

bank


0,4208


2017


Eximbank


0,5213


2017

Vietcapital

bank


0,4052


2018


Eximbank


0,5294


2018

Vietcapital

bank


0,4140

2013

Hdbank

0,4644

2013

Vietcombank

0,8133

2014

Hdbank

0,4481

2014

Vietcombank

0,8055

2015

Hdbank

0,4148

2015

Vietcombank

0,7889

2016

Hdbank

0,4340

2016

Vietcombank

0,7986

2017

Hdbank

0,4185

2017

Vietcombank

0,7908

2018

Hdbank

0,4273

2018

Vietcombank

0,7952

2013

Kienlong

0,5359

2013

Vietinbank

0,7773

2014

Kienlong

0,5204

2014

Vietinbank

0,7681

2015

Kienlong

0,4888

2015

Vietinbank

0,7489

2016

Kienlong

0,5071

2016

Vietinbank

0,7601

2017

Kienlong

0,4923

2017

Vietinbank

0,7511

2018

Kienlong

0,5007

2018

Vietinbank

0,7563

2013

LienViet

0,7675

2013

Vpbank

0,7314

2014

LienViet

0,7581

2014

Vpbank

0,7208

2015

LienViet

0,7382

2015

Vpbank

0,6985

2016

LienViet

0,7498

2016

Vpbank

0,7115

2017

LienViet

0,7404

2017

Vpbank

0,7010

2018

LienViet

0,7458

2018

Vpbank

0,7070

2013

MB

0,7070

2013

SHB

0,7808

2014

MB

0,6956

2014

SHB

0,7718

2015

MB

0,6717

2015

SHB

0,7528

2016

MB

0,6856

2016

SHB

0,7639

2017

MB

0,6744

2017

SHB

0,7550

2018

MB

0,6808

2018

SHB

0,7601

2013

MSB

0,3702

2013

Sacombank

0,4675

2014

MSB

0,3534

2014

Sacombank

0,4511

2015

MSB

0,3198

2015

Sacombank

0,4179

2016

MSB

0,3391

2016

Sacombank

0,4371

2017

MSB

0,3235

2017

Sacombank

0,4216

2018

MSB

0,3323

2018

Sacombank

0,4304

2013

NCB

0,4570

2013

SGB

0,6227

2014

NCB

0,4406

2014

SGB

0,6090

2015

NCB

0,4072

2015

SGB

0,5807


2016

NCB

0,4265

2016

SGB

0,5971

2017

NCB

0,4109

2017

SGB

0,5839

2018

NCB

0,4197

2018

SGB

0,5914

2013

NamAbank

0,5995

2013

Pvcombank


2014

NamAbank

0,5853

2014

Pvcombank


2015

NamAbank

0,5559

2015

Pvcombank

0,1968

2016

NamAbank

0,5730

2016

Pvcombank

0,2139

2017

NamAbank

0,5592

2017

Pvcombank

0,2000

2018

NamAbank

0,5670

2018

Pvcombank

0,2078

2013

OCB

0,6831

2013

SCB

0,6027

2014

OCB

0,6711

2014

SCB

0,5885

2015

OCB

0,6458

2015

SCB

0,5593

2016

OCB

0,6605

2016

SCB

0,5763

2017

OCB

0,6487

2017

SCB

0,5626

2018

OCB

0,6554

2018

SCB

0,5704

2013

PGbank

0,5455
2014

PGbank

0,5303
2015

PGbank

0,4989
2016

PGbank

0,5171
2017

PGbank

0,5024
2018

PGbank

0,5108

Phụ lục 3: Thống kê mẫu nghiên cứu – Phân tích phi tham số DEA


2013


N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

Cplai

29

690

28980

6120,76

7295,3

Cphoatdong

29

277

9909

2041,55

2343,776

Tnlai

29

-522

18277

3134,76

4361,431

Tnngoailai

29

-132

5259

928,24

1317,179

2014


N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

Cplai

29

716

27140

5934,66

6753,793

Cphoatdong

29

291

9804

2207,07

2472,724

Tnlai

29

-68

19315

3576,03

4949,931

Tnngoailai

29

-178

5295

988,07

1219,581

Valid N (listwise)

29

2015


N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

Cplai

29

691

29690

6329,24

7008,488

Cphoatdong

29

340

11087

2556,45

2848,849

Tnlai

29

350

18838

4240,48

5115,346

Tnngoailai

29

-407

7868

1090,31

1837,262

Valid N (listwise)

29

2016


N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

Cplai

29

738

39165

7814,62

9110,962

Cphoatdong

29

395

13532

3098,55

3551,938

Tnlai

29

550

23394

5029,79

6505,79

Tnngoailai

29

62

7005

1275,24

1810,162

Valid N

(listwise)

29

2017


N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

Cplai

29

847

47673

9645,48

11178,51

Cphoatdong

29

402

15504

3731,41

4209,355

Tnlai

29

656

30955

6263,86

8289,062


Tnngoailai

29

-574

8062

1733,9

2484,538

Valid N

(listwise)

29

2018


N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

Cplai

29

862

55118

11548,66

13683,26

Cphoatdong

29

449

16117

4265,21

4461,657

Tnlai

29

632

34956

7202,17

9183,814

Tnngoailai

29

-137

10870

2446,03

2993,401

Valid N

(listwise)

29

Xem tất cả 227 trang.

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 28/04/2022

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *