Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của ngân hàng thế giới cho dự án tài chính nông thôn tại Việt Nam - 3


KẾT LUẬN


Sau gần bẩy năm thực hiện dự án, với nỗ lực của tất cả các bên liên quan, việc tuân thủ nghiệm các qui định, hướng dẫn thực hiện, dự án TCNT III đã tiếp nối và phát triển các thành công của chuỗi dự án TCNT I và II, là dự án rất thành công trong việc xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, tăng thu nhập ở khu vực nông thôn, đóng góp đáng kể vào Chiến lược Phát triển nông nghiệp-nông thôn của Việt nam giai đoạn 2011-2020. Với mục tiêu phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của Ngân hàng thế giới cho dự án TCNT tại Việt Nam cũng như kinh nghiệm quốc tế để đề ra các giải pháp và khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho các dự án TCNT nói riêng và dự án ODA nói chung trong tương lai.

Thông qua các nội dung nghiên cứu triển khai của luận án, tác giả đã giải quyết được các mục tiêu nghiên cứu đề ra từ lý luận đến các vấn đề thực tiễn. Đặc biệt, với việc sử dụng các bài học kinh nghiệm từ đánh giá thực trạng sử dụng hiệu quả nguồn vốn của Ngân hàng thế giới cho dự án TCNT, Luận án đã đề ra được các khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho các dự án TCNT nói riêng và các dự án sử dụng nguồn lực ODA nói chung trong tương lai.

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG LUẬN ÁN ĐÃ CÔNG BỐ


1. Quách Hùng Hiệp, 2010, Bài học kinh nghiệm từ dự án tài chính nông thôn

– Tạp chí Ngân hàng, số 5 tháng 3 năm 2010, trang 42-44

2. Quách Hùng Hiệp, 2010, Dự án Tài chính Nông thôn và sự nghiệp phát triển Nông thôn bền vững – Tạp chí Ngân hàng, số 19 tháng 10 năm 2010, các trang 64-65

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 33 trang tài liệu này.

3. Quách Hùng Hiệp, 2011, Nhìn lại một năm thực hiện dự án Tài chính Nông thôn III, Tạp chí Ngân hàng, số 1 tháng 01 năm 2011, trang 47-48

4. Quách Hùng Hiệp, 2015, Bàn về hiệu quả sử dụng vốn Dự án Tài chính Nông thôn tại Việt Nam, Tạp chí Ngân hàng, số 24 tháng 12 năm 2015, các trang 41-46

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của ngân hàng thế giới cho dự án tài chính nông thôn tại Việt Nam - 3

5. Quách Hùng Hiệp, 2016, Khung pháp lý về quản lý và sử dụng vốn ODA tại Việt Nam, Tạp chí Ngân hàng, số 01 tháng 01/2016.

6. Quách Hùng Hiệp, Nguyễn Đức Trung và các cộng sự, 2014, Đổi mới thể chế quản lý, sử dụng và giám sát vốn ODA trong giai đoạn phát triển mới (2013- 2020), NXB Trí thức, Hà Nội (sách chuyên khảo).

Xem tất cả 33 trang.

Ngày đăng: 21/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí