Đánh giá dự án đầu tư và lập lịch cho quản lý dự án tự động - 12


Hình A3 1 Biểu đồ Gantt lịch biểu của kế hoạch lịch ví dụ 3 Hình A3 2 1


Hình A3.1: Biểu đồ Gantt lịch biểu của kế hoạch lịch, ví dụ 3


Hình A3 2 Biểu đồ sử dụng nguồn lực của kế hoạch lịch ví dụ 3 Thời 2

Hình A3.2: Biểu đồ sử dụng nguồn lực của kế hoạch lịch, ví dụ 3 Thời gian thực hiện chương trình: 0.00017 giây


A1.4. Ví dụ 4


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 136 trang tài liệu này.

Bảng A4.1. Bảng dữ liệu đầu vào ví dụ 4


Bảng A4 2 Kết quả trung gian ví dụ 4 Bảng A4 3 Bảng thời gian bắt đầu và 3


Bảng A4.2. Kết quả trung gian ví dụ 4


Bảng A4 3 Bảng thời gian bắt đầu và kết thúc của đỉnh ví dụ 4 Bảng A4 4 4


Bảng A4.3. Bảng thời gian bắt đầu và kết thúc của đỉnh, ví dụ 4


Bảng A4 4 Bảng lịch thời gian thực hiện công việc của ví dụ 4 Hình A4 1 5


Bảng A4.4. Bảng lịch thời gian thực hiện công việc của ví dụ 4


Hình A4 1 Biểu đồ Gantt lịch biểu của kế hoạch lịch ví dụ 4 Hình A4 2 6


Hình A4 1 Biểu đồ Gantt lịch biểu của kế hoạch lịch ví dụ 4 Hình A4 2 7

Hình A4.1: Biểu đồ Gantt lịch biểu của kế hoạch lịch, ví dụ 4


Hình A4 2 Biểu đồ sử dụng nguồn lực của kế hoạch lịch ví dụ 4 Thời 8

Hình A4.2: Biểu đồ sử dụng nguồn lực của kế hoạch lịch, ví dụ 4 Thời gian chạy chương trình: 0.76 giây .


B. PHỤ LỤC 2. Mã nguồn chương trình trợ giúp quản lý dự án


1. Phần1. Trang chủ

<html lang="en">

<head>

<meta charset="utf-8">

<!-- Viewport Meta Tag -->

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

<title>

Mạng công việc AOA - Luận văn thạc sĩ

</title>

<!-- Bootstrap -->

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="assets/css/bootstrap.min.css">

<!-- Main Style -->

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="assets/css/main.css">

<!-- Responsive Style -->

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="assets/css/responsive.css">

<!--Fonts-->

<link rel="stylesheet" media="screen" href="assets/fonts/font-awesome/font- awesome.min.css">

<link rel="stylesheet" media="screen" href="assets/fonts/simple-line-icons.css">


<!-- Extras -->

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="assets/extras/owl/owl.carousel.css">

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="assets/extras/owl/owl.theme.css">

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="assets/extras/animate.css">

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="assets/extras/normalize.css">

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="assets/extras/settings.css">


<!-- Color CSS Styles -->

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="assets/css/colors/green.css" media="screen" />

<!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5 elements and media queries -->

<!--[if lt IE 9]>

<script src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.js">

</script>

<script src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.4.2/respond.min.js">

</script>

<![endif]-->

<style type="text/css"> body {

font-size: 1em;


}

</style>

</head>

<body>


<!-- Header area wrapper starts -->

<header id="header-wrap">


<!-- Roof area starts -->


<!-- Roof area Ends -->


<!-- Header area starts -->

<section id="header">


<jsp:include page="_menu.jsp"></jsp:include>


</section>

<!-- Main Carousel Section -->

<div id="carousel-area">

<div id="carousel-slider" class="carousel slide" data-ride="carousel">

<!-- Indicators -->

<ol class="carousel-indicators">

<li data-target="#carousel-slider" data-slide-to="0" class="active"></li>

<li data-target="#carousel-slider" data-slide-to="1"></li>

<li data-target="#carousel-slider" data-slide-to="2"></li>

</ol>

<div class="carousel-inner" role="listbox">

<div class="carousel-item active">

<img src="assets/img/slider/bg-1.jpg" alt="First slide">

<div class="carousel-caption">

<h2>

Mạng công việc AOA

</h2>

<h3>Bài toán cân đối nguồn lực bằng phương pháp lập mạng AOA</h3>

<a class="btn btn-lg btn-common" href="projectList">

<i class="fa fa-download">

</i>

Dự án

</a>

</div>

</div>

<div class="carousel-item">


<img src="assets/img/slider/bg-2.jpg" alt="Second slide">

<div class="carousel-caption">

<h2>


</h2>

<h3>


</h3>

</div>

</div>

Cân đối nguồn lực


Cân đối nguồn lực dựa vào biểu đồ cân đối nguồn lực

<div class="carousel-item">

<img src="assets/img/slider/bg-3.jpg" alt="Second slide">

<div class="carousel-caption">

<h2>


</h2>

<h3>


</h3>

</div>

</div>

</div>

Đơn giản


Sử dụng thuật toán đơn giản, hiệu quả lập mạng công việc

<a class="left carousel-control nav-prev" href="#carousel-slider" role="button" data-slide="prev">

<span class="sr-only">Previous</span>

</a>

<a class="right carousel-control nav-next" href="#carousel-slider" role="button" data-slide="next">

<span class="sr-only">Next</span>

</a>

</div>

</div>

<!-- Main Carousel Section End-->

</header>

<!-- Header-wrap Section End -->


<!-- Service Block-1 Section -->

<section id="service-block-main" class="section">

<!-- Container Starts -->

<div class="container">

<div class="row">

<h1 class="section-title wow fadeIn animated" data-wow-delay=".2s"> Mạng công việc AOA

Xem tất cả 136 trang.

Ngày đăng: 07/04/2023
Trang chủ Tài liệu miễn phí