Giới Thiệu Chương Trình Trợ Giúp Quản Lý Dự Án

4.3. Giới thiệu chương trình trợ giúp quản lý dự án 4.3.1. Hệ thống thực đơn Để trợ giúp được hoạt động lựa chọn và quản lý dự án, chương trình cần có các chức năng như đã nêu ở mục 4.1. Ngoài ra, để đáp ứng yếu cầu ...

Sơ Đồ Logic Tính Các Tham Số Thời Gian Trên Mạng Aoa

Trong hình 3.8b, LEN(CVch(i)) là hàm tìm số công việc trong bộ CVch(i) (bằng L), và LEFMID(CVch(i),j) cho phép lấy công việc (số thứ tự) của công việc thứ j, phía bên trái trong bộ CVch(i). Nếu tất cả các công việc của bộ này đã vẽ (X(l)=0, ...

Chuyển Thuật Toán Lập Kế Hoạch Dự Án Làm Tay Sang Làm Máy

3.2. Chuyển thuật toán lập kế hoạch dự án làm tay sang làm máy Thuật toán lập mạng ở chương trước được xây dựng để làm bằng tay (làm thủ công). Sau khi lập mạng bằng tay, ta phải cập nhật dữ liệu mạng vào máy tính để tiến ...

Thuật Toán Lập Mạng Aoa Bằng Tay Nội Dung Thuật Toán:

AOA bằng tay, đã được giới thiệu trong tài liệu [9]. Nó làm cơ sở cho việc tự động hóa công đoạn này. 2.2.1. Thuật toán lập mạng AOA bằng tay Nội dung thuật toán: Đầu vào cho thuật toán là bảng phân rã công việc (WBS - Work Breakdown ...