Đánh giá thực trạng công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án xây dựng đường từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ tại phường Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội - 14

Môi trường, Hà Nội. 23. UBND quận Nam Từ Liêm (2019a). Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. 24. UBND quận Nam Từ Liêm (2019b). Báo cáo tổng kết công tác bồi thường, hỗ ...

Đánh giá thực trạng công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án xây dựng đường từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ tại phường Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội - 13

- Quy định cụ thể về cơ chế định giá đất để bảo đảm việc định giá đất tính bồi thường sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường. - Quy định cụ thể về tính ...

Trang 4, Trang 5, Trang 6, Trang 7, Trang 8, Trang 9, Trang 10, Trang 11, Trang 12, Trang 13,