Đánh giá chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thừa Thiên Huế - chi nhánh phú vang - 11

10. Giá trị trung bình của thang đo sự hài lòng


Statisticsquy khach hai long voi chat luong tin dung cua Agribank PV

quy khach co y dinh gioi thieu ban be, nguoi than su dung dich vu tai Agribank PV

quy khach se tiep tuc su dung dich vu cua Agribank PV trong thoi gian toi

N

Valid

149

149

149


Missing

0

0

0

Mean


3,8322

3,6913

3,7181

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 88 trang: Đánh giá chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thừa Thiên Huế - chi nhánh phú vang

Đánh giá chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thừa Thiên Huế - chi nhánh phú vang - 11


11. Giá trị trung bình của các nhân tố trong mô hình

Summary Item Statistics
Mean


Minimum


Maximum


Range

Maximum / Minimum


Variance


N of Items

Item Means

3,902

3,819

3,953

,134

1,035

,002

6

Summary Item Statistics
Mean


Minimum


Maximum


Range

Maximum / Minimum


Variance


N of Items

Item Means

3,857

3,758

3,926

,168

1,045

,004

7

Summary Item Statistics
Mean


Minimum


Maximum


Range

Maximum / Minimum


Variance


N of Items

Item Means

3,742

3,544

3,826

,282

1,080

,018

4

Summary Item Statistics
Mean


Minimum


Maximum


Range

Maximum / Minimum


Variance


N of Items

Item Means

3,535

3,483

3,617

,134

1,039

,004

4

Summary Item Statistics
Mean


Minimum


Maximum


Range

Maximum / Minimum


Variance


N of Items

Item Means

3,886

3,604

4,168

,564

1,156

,159

2


12. Ma trận hệ số tương quan


CorrelationsHL

f1

f2

f3

f4

f5

HL

Pearson Correlation

1

,547**


,659**


,431**


,384**


,259**Sig. (2-tailed)


,000


,000


,000


,000


,001N

149


149


149


149


149


149

f1

Pearson Correlation

,547**


1

,514**


,416**


,221**


,339**Sig. (2-tailed)

,000,000


,000


,007


,000N


149

149


149


149


149


149

f2

Pearson Correlation

,659**


,514**


1

,348**


,266**


,344**Sig. (2-tailed)

,000


,000,000


,001


,000N


149


149

149


149


149


149

f3

Pearson Correlation

,431**


,416**


,348**


1

,222**


,147Sig. (2-tailed)

,000


,000


,000,007


,074N


149


149


149

149


149


149

f4

Pearson Correlation

,384**


,221**


,266**


,222**


1

,201*Sig. (2-tailed)

,000


,007


,001


,007,014N


149


149


149


149

149


149

f5

Pearson Correlation

,259**


,339**


,344**


,147


,201*


1


Sig. (2-tailed)

,001


,000


,000


,074


,014
N


149


149


149


149


149

149

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).


12. Hồi quy đa biến lần 1Model Summary

Model

R

R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

1

0,740a

0,548

0,532

0,54117

a. Predictors: (Constant), f5, f3, f4, f2, f1ANOVAb

Model

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

1

Regression

50,709

5

10,142

34,629

,000a


Residual

41,880

143

0,293
Total

92,589

148
a. Predictors: (Constant), f5, f3, f4, f2, f1

b. Dependent Variable: HL


Coefficientsa


Model

Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients


T


Sig.

Collinearity Statistics

B

Std. Error

Beta

Tolerance

VIF


1

(Constant)

0,045

0,329


0,136

0,892f1

0,187

0,059

0,222

3,171

0,002

0,644

1,554

f2

0,470

0,071

0,456

6,629

0,000

0,669

1,494

f3

0,135

0,060

0,144

2,269

0,025

0,790

1,266

f4

0,218

0,069

0,188

3,161

0,002

0,896

1,116

f5

-0,030

0,059

-0,032

-0,515

0,608

0,835

1,197

a. Dependent Variable: HL


13. Hồi quy đa biến lần 2


Coefficientsa


Model


Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients


T


Sig.


Collinearity Statistics

B

Std. Error

Beta

Tolerance

VIF

1

(Constant)


-,013

,309


-,043

,965
f1

,181


,058

,215

3,139

,002

,669

1,494


f2

,463


,069

,449

6,673

,000

,696

1,438


f3

,137


,059

,145

2,300

,023

,791

1,264


f4

,214


,068

,184

3,131

,002

,907

1,103

a. Dependent Variable: HL

Download pdf, tải về file docx

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bimage 1

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Bimage 2

Bài viết mới

Bimage 3

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số