Đánh giá chất lượng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thừa Thiên Huế -chi nhánh phú vang giai đoạn 2011 - 2013 - 10LS

.069

.032

.135

2.128

.035

DU

.122

.043

.178

2.816

.006

NV

.118

.054

.147

2.201

.029

a. Dependent Variable: Y

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 82 trang tài liệu này.

Đánh giá chất lượng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thừa Thiên Huế -chi nhánh phú vang giai đoạn 2011 - 2013 - 10


5. Các kiểm định liên quan.

a. Kiểm định One Sample T test


One-Sample Statistics


N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

su dung cong nghe hien dai

143

3.1818

1.09825

.09184


One-Sample Test


Test Value = 3.18


t


df


Sig. (2-tailed)


Mean Difference

Ước lượng khoảng tin cậy

Cận dưới

Cận trên

su dung cong nghe hien dai

.020

142

.984

.00182

3.00

3.36One-Sample Statistics


N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

khong gian rong rai,thoang mat

143

3.3357

1.09380

.09147


One-Sample Test


Test Value = 3.34

t

df

Sig. (2-tailed)


Mean

Ước lượng khoảng tin cậy


Difference

Cận dưới

Cận trên

khong gian rong rai,thoang mat

-.047

142

.962

-.00434

3.16

3.51


One-Sample Statistics


N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

cho gui xe an toan, thuan loi

143

3.2797

.96710

.08087


One-Sample Test


Test Value = 3.28


t


df


Sig. (2-tailed)


Mean Difference

Ước lượng khoảng tin cậy

Cận dưới

Cận trên

cho gui xe an toan, thuan loi

-.003

142

.997

-.00028

3.12

3.43


One-Sample Statistics


N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

cac quay giao dich, bang bieu khoa hoc

143

3.3776

1.06681

.08921


One-Sample Test


Test Value = 3.38


t


df


Sig. (2-tailed)


Mean Difference

Ước lượng khoảng tin cậy

Cận dưới

Cận trên

cac quay giao dich, bang bieu khoa hoc

-.027

142

.979

-.00238

3.20

3.55


One-Sample Statistics


N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

thoi gian thuan tien

143

3.3776

1.01956

.08526


One-Sample Test


Test Value = 3.38


t


df


Sig. (2-tailed)


Mean Difference

Ước lượng khoảng tin cậy

Cận dưới

Cận trên

thoi gian thuan tien

-.028

142

.978

-.00238

3.21

3.54


One-Sample Statistics


N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

tin tuong thong tin duoc cung cap

143

3.4196

.93758

.07840


One-Sample Test


Test Value = 3.42


t


df


Sig. (2-tailed)


Mean Difference

Ước lượng khoảng tin cậy

Cận dưới

Cận trên

tin tuong thong tin duoc cung cap

-.005

142

.996

-.00042

3.27

3.57


One-Sample Statistics


N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

cung cap dich vu dung nhu da gioi thieu

143

3.4895

.91056

.07614


One-Sample Test


Test Value = 3.49


t


df


Sig. (2-tailed)


Mean Difference

Ước lượng khoảng tin cậy

Cận dưới

Cận trên

cung cap dich vu dung nhu da gioi thieu

-.006

142

.995

-.00049

3.34

3.64


One-Sample Statistics


N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

giao dich chinh xac k sai sot

143

3.5175

.82097

.06865


One-Sample Test


Test Value = 3.52


t


df


Sig. (2-tailed)


Mean Difference

Ước lượng khoảng tin cậy

Cận dưới

Cận trên

giao dich chinh xac k sai sot

-.037

142

.971

-.00252

3.39

3.65


One-Sample Statistics


N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

bao mat tot thong tin khach hang

143

3.4545

.92483

.07734


One-Sample Test


Test Value = 3.45


t


df


Sig. (2-tailed)


Mean Difference

Ước lượng khoảng tin cậy

Cận dưới

Cận trên

bao mat tot thong tin khach hang

.059

142

.953

.00455

3.30

3.61


One-Sample Statistics


N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

lai suat hop ly

143

3.8881

.97940

.08190


One-Sample Test


Test Value = 3.89


t


df


Sig. (2-tailed)


Mean Difference

Ước lượng khoảng tin cậy

Cận dưới

Cận trên

lai suat hop ly

-.023

142

.982

-.00189

3.73

4.05


One-Sample Statistics


N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

lai suat on dinh

143

3.8112

.99259

.08300


One-Sample Test


Test Value = 3.81


t


df


Sig. (2-tailed)


Mean Difference

Ước lượng khoảng tin cậy

Cận dưới

Cận trên

lai suat on dinh

.014

142

.989

.00119

3.65

3.97


One-Sample Statistics


N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

cach tinh lai ro rang chinh xac

143

3.8392

.99045

.08283


One-Sample Test


Test Value = 3.84


t


df


Sig. (2-tailed)


Mean Difference

Ước lượng khoảng tin cậy

Cận dưới

Cận trên

cach tinh lai ro rang chinh xac

-.010

142

.992

-.00084

3.68

4.00


One-Sample Statistics


N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

thoi gian cho giao dich nhanh

143

3.5944

.86593

.07241


One-Sample Test


Test Value = 3.59


t


df


Sig. (2-tailed)


Mean Difference

Ước lượng khoảng tin cậy

Cận dưới

Cận trên

thoi gian cho giao dich nhanh

.061

142

.952

.00441

3.45

3.74


One-Sample Statistics


N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

thu tuc don gian

143

3.5734

.77359

.06469


One-Sample Test


Test Value = 3.57


t


df


Sig. (2-tailed)


Mean Difference

Ước lượng khoảng tin cậy

Cận dưới

Cận trên

thu tuc don gian

.053

142

.958

.00343

3.45

3.70


One-Sample Statistics


N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

de dang tim thay thong tin ve dich vu

143

3.5804

.80852

.06761


One-Sample Test


Test Value = 3.58


t


df


Sig. (2-tailed)


Mean Difference

Ước lượng khoảng tin cậy

Cận dưới

Cận trên

de dang tim thay thong tin ve dich vu

.006

142

.995

.00042

3.45

3.71


One-Sample Statistics


N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

nhan vien co trang phuc lich su

143

3.8042

.88221

.07377


One-Sample Test


Test Value = 3.80


t


df


Sig. (2-tailed)


Mean Difference

Ước lượng khoảng tin cậy

Cận dưới

Cận trên

nhan vien co trang phuc lich su

.057

142

.955

.00420

3.66

3.95


One-Sample Statistics


N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

nhan vien lich su, an can

143

3.3846

.77753

.06502


One-Sample Test


Test Value = 3.38


t


df


Sig. (2-tailed)


Mean Difference

Ước lượng khoảng tin cậy

Cận dưới

Cận trên

nhan vien lich su, an can

.071

142

.944

.00462

3.26

3.51


One-Sample Statistics


N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

nhan vien giai dap, huong dan mot cach nhiet tinh

143

3.3986

.78847

.06594


One-Sample Test


Test Value = 3.40


t


df


Sig. (2-tailed)


Mean Difference

Ước lượng khoảng tin cậy

Cận dưới

Cận trên


One-Sample Test


Test Value = 3.40


t


df


Sig. (2-tailed)


Mean Difference

Ước lượng khoảng tin cậy

Cận dưới

Cận trên

nhan vien giai dap, huong dan mot cach nhiet tinh

-.021

142

.983

-.00140

3.27

3.53


One-Sample Statistics


N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

nhan vien co kien thuc de tu van cho ban

143

3.2727

.85730

.07169One-Sample Test


Test Value = 3.27


t


df


Sig. (2-tailed)


Mean Difference

Ước lượng khoảng tin cậy

Cận dưới

Cận trên

nhan vien co kien thuc de tu van cho ban

.038

142

.970

.00273

3.13

3.41


One-Sample Statistics


N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

phong cach lam viec chuyen nghiep

143

3.5105

.80375

.06721


One-Sample Test


Test Value = 3.51


t


df


Sig. (2-tailed)


Mean Difference

Ước lượng khoảng tin cậy

Cận dưới

Cận trên

phong cach lam viec chuyen nghiep

.007

142

.994

.00049

3.38

3.64


One-Sample Statistics


N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

co chuong trinh cham soc khach hang vao dip le

143

3.6224

.82055

.06862


One-Sample Test


Test Value = 3.62


t


df


Sig. (2-tailed)


Mean Difference

Ước lượng khoảng tin cậy

Cận dưới

Cận trên

co chuong trinh cham soc khach hang vao dip le

.035

142

.972

.00238

3.49

376


One-Sample Statistics


N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

co nhieu chuong trinh khuyen mai hap dan

143

3.4406

.84439

.07061


One-Sample Test


Test Value = 3.44


t


df


Sig. (2-tailed)


Mean Difference

Ước lượng khoảng tin cậy

Cận dưới

Cận trên


One-Sample Test


Test Value = 3.44


t


df


Sig. (2-tailed)


Mean Difference

Ước lượng khoảng tin cậy

Cận dưới

Cận trên

co nhieu chuong trinh khuyen mai hap dan

.008

142

.994

.00056

3.30

3.58


One-Sample Statistics


N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

co nhieu uu dai cho khach hang

143

3.6084

.81392

.06806


One-Sample Test


Test Value = 3.61


t


df


Sig. (2-tailed)


Mean Difference

Ước lượng khoảng tin cậy

Cận dưới

Cận trên

co nhieu uu dai cho khach

hang

-.024

142

.981

-.00161

3.47

3.74

b. Kiểm định sự khác biệt.

- Biến giới tính.


Independent Samples Test


Levene's Test for Equality of

Variances


t-test for Equality of Means


F


Sig.


t


df


Sig. (2-tailed)

Y

Equal variances assumed

.492

.484

.477

141

.634

Equal variances not assumed.478

132.156

.633


- Biến trình độ học vấn.


ANOVA

Y


Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.


Between Groups

2.282

3

.761

3.375

.020

Within Groups

31.331

139

.225Total

33.613

142N


Mean


Std. Deviation


Std. Error

THPT hoac thap hon

52

3.5192

.43991

.06100

dai hoc

26

3.5000

.50111

.09828

trung cap hoac cao dang

31

3.2366

.55239

.09921

sau dai hoc

34

3.2843

.42745

.07331

Total

143

3.3986

.48653

.04069

Xem tất cả 82 trang.

Ngày đăng: 19/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí