Lưu Chấn Á, Triệu Văn Kinh (1994), Tập Đoàn Ngân Hàng Thế Giới Vận Hành Và Thao Tác , Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia, Hà Nội .


KẾT LUẬN


Mức độ đa dạng hóa dịch vụ và cách thức mà NHTM cung cấp dịch vụ cho nền kinh tế là thước đo sự khác biệt giữa NHTM hiện đại và NH chuyên doanh. Qua cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng tín dụng dưới chuẩn tại thị trường Mỹ cho thấy đa dạng hóa dịch vụ là xu thế tất yếu và là định hướng chiến lược của NHTM trên thế giới nói chung và của NHTMVN nói riêng. Luận án đã làm rõ những vấn đề sau:

- Dựa trên sự phân loại về dịch vụ nói chung và dịch vụ tài chính nói riêng của Tổ chức thương mại Thế giới, tác giả đã phân tích các nhóm dịch vụ mà NH cung ứng cho khách hàng.

- Đưa ra được khái niệm đa dạng hóa, xác định được phương thức đa dạng hóa và các chỉ tiêu đánh giá kết quả đa dạng hóa, các nhân tố ảnh hưởng tới đa dạng hóa, ý nghĩa của đa dạng hóa đối với NHTM.

- Nghiên cứu kinh nghiệm đa dạng hóa dịch vụ của NHTM trên thế giới và chi nhánh NHNNg tại Việt nam để rút ra các bài học thực hiện chiến lược đa dạng hóa dịch vụ của NHTMVN.

- Đưa ra được những nhận xét và đánh giá xác đáng về thực trạng đa dạng hóa dịch vụ tại NHTMVN dựa trên kết quả điều tra của tác giả kết hợp với các nguồn số liệu thứ cấp.

- Đưa ra hệ thống giải pháp nhằm thực hiện thành công chiến lược đa dạng hóa dịch vụ tại NHTMVN. Các nhóm giải pháp được phân tích từ cơ sở lý luận của giải pháp, đến nội dung và tính khả thi của giải pháp như : giải pháp về quản trị điều hành; xây dựng và khai thác hiệu quả hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) và hệ thống thông tin quản lý (MIS); Giải pháp về xây dựng, phát triển dịch vụ, đưa ra kiến nghị phát triển từng nhóm dịch vụ theo hướng phù hợp với NHTMVN, đặc biệt là các dịch vụ


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 255 trang tài liệu này.

NH bán lẻ và mô hình hoạt động NH bán lẻ; giải pháp về thị trường, đặc biệt là tạo cầu và định hướng dịch vụ của NH cho nền kinh tế

- Đưa ra hệ thống các điều kiện và kiến nghị thực hiện giải pháp từ Chính phủ, Ngân hàng nhà nước và điều kiện của bản thân các NHTM để thực hiện thành công chiến lược đa dạng hóa dịch vụ tại NHTMVN.

Đa dạng hóa dịch vụ tại Ngân hàng thương mại Việt Nam - 23

Với các giải pháp và kiến nghị, điều kiện đã trình bày trong luận án, khi môi trường kinh doanh ngày càng được cải thiện thì chắc chắn quá trình đa dạng hoá dịch vụ của NHTMVN sẽ thu được những kết quả tốt đẹp.


TÀI LIỆU THAM KHẢO


TIẾNG VIỆT


1. Lưu Chấn Á, Triệu Văn Kinh (1994), Tập đoàn ngân hàng thế giới vận hành và thao tác, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà nội.

2. Bộ Công thương (2008), Kinh tế Việt nam thương mại và đầu tư (1988-2008), Tạp chí thương mại.

3. Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam (2006), Quyết đinh số 112/2006/QĐ-TTg ngày 24/05/2006, v/v phê duyệt đề án phát triển ngành Ngân hàng Việt nam đến năm 2010 và tầm nhìn 2020.

4. Frederic S.Minskin (1999), Tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà nội (Bản tiếng Anh)

5. Edward W.Reed và Edward K.Gill (1993), Ngân hàng thương mại,

Nhà xuất bản thành phố Hồ chí minh, TP Hồ chí minh.

6. TS Phan Thị Thu Hà (2004), Giáo Trình Ngân hàng thương mại, Nhà xuất bản Thống kê, Hà nội.

7. Nguyễn Văn Luân, Trần Viết Hoàng, Cung Trần Việt, Các nguyên lý tiền tệ Ngân hàng và Thị trường tài chính, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP Hồ chí minh.

8. Ngân hàng ĐT&PT Việt nam, Báo cáo thường niên, (các năm 2004 đến 2010)

9. Ngân hàng Nhà nước Việt nam, Báo cáo thường niên, (các năm 2004 đến 2009)

10.Ngân hàng Nhà nước Việt nam (2006), Các thành tựu công nghệ và dịch vụ Ngân hàng hiện đại, Kỷ yếu hội thảo khoa học, Nhà xuất bản Văn hóa thông tin, Hà nội.

11. Ngân hàng nhà nước Việt nam, Chiến lược phát triển dịch vụ Ngân hàng đến năm 2010 và tầm nhìn 2020, Nhà xuất bản Phương Đông.


12.Ngân hàng Nhà nước Việt nam (2007), Giải pháp đẩy mạnh tái cơ cấu Ngân hàng thương mại Việt nam trong tiến trình hội nhập quốc tế, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành.

13.Ngân hàng Nhà nước Việt nam (2005), Nâng cao năng lực quản trị rủi ro của NHTMVN, Kỷ yếu hội thảo khoa học, Nhà xuất bản Phương Đông, Hà nội.

14.Ngân hàng Nhà nước Việt nam (2003), Những thách thức của NHTMVN trong cạnh tranh và hội nhập Quốc tế, Tài liệu hội thảo, Hà nội.

15.Ngân hàng Nhà nước Việt nam (2006), Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của các NHTMVN, Kỷ yếu hội thảo, Hà nội.

16.Ngân hàng Nhà nước Việt nam (2008), Phương pháp quản trị rủi ro tác nghiệp tại các Ngân hàng thương mại Việt nam, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành.

17.Ngân hàng Nhà nước Việt nam (2005), Tái cơ cấu các Ngân hàng thương mại nhà nước: Thực trạng và triển vọng, Kỷ yếu hội thảo, Hải phòng.

18.Ngân hàng Nhà nước Việt nam, Thời báo Ngân hàng, (các số năm 2005- 2010).

19.Ngân hàng Nhà nước Việt nam, Tạp chí Ngân hàng, (các số năm 2005- 2010).

20.Ngân hàng Nhà nước Việt nam (2006), Vai trò của Hệ thống Ngân hàng trong 20 năm đổi mới ở Việt nam, Kỷ yếu hội thảo khoa học, Nhà xuất bản Văn hóa thông tin, Hà nội.

21.Ngân hàng Nhà nước Việt nam (2007), Ứng dụng và hoàn thiện các nghiệp vụ phái sinh trong hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng thương mại Việt nam, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành.


22.Ngân hàng nông nghiệp Việt nam, Báo cáo thường niên, (các năm 2004 đến 2009)

23.Ngân hàng thế giới (1994), Công nghệ Ngân hàng dành cho các nước đang phát triển, Hà nội

24.Ngân hàng thương mại cổ phần Á châu, Báo cáo thường niên, (các năm 2004 đến 2010).

25.Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt nam, Báo cáo thường niên, (các năm 2004 đến 2010)

26. Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt nam, Báo cáo thường niên, (các năm 2004 đến 2010)

27. Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt nam, Báo cáo thường niên, (các năm 2004 đến 2010)

28. Ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn thương tín, Báo cáo thường niên, (các năm 2004 đến 2010)

29.Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt nam, Báo cáo thường niên, (các năm 2005 đến 2010)

30.Ngân hàng Thế giới (1998), Các hệ thống tài chính và sự phát triển,

Nhà xuất bản Giao thông Vận tải, Hà nội.

31.Lê Xuân Nghiã (2006), Một số vấn đề về chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, Kỷ yếu hội thảo khoa học, Hà nội.

32. Hiệp hội Ngân hàng Việt nam, Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ,

(các số 2005-2010)

33.Hoàng Xuân Quế (2003), Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, Nhà xuất bản Thống kê Hà nội.

34. Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam, Luật Ngân hàng nhà nước Việt nam, số 06/1997/QH10 ngày 12/12/1997.

172


35. Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam, Luật Ngân hàng nhà nước Việt nam, số 46/2010/QH12 ngày 16/06/2010.

36. Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam, Luật các tổ chức tín dụng, số 02/1997/QHX ngày 12/12/1997.

37.Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam, Luật các tổ chức tín dụng, số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010.

38.Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam, Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2006-2010 số 56/2006/QH11.

39. Nguyễn Thị Quy, Năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại trong xu thế hội nhập, Nhà xuất bản lý luận chính trị.

40.PauL H.Allen (2003), Tái lập Ngân hàng, Nhà xuất bản Thanh niên. 41.Peter S.Rose (2001), Quản trị Ngân hàng Thương Mại, Nhà xuất bản

tài chính, Hà nội. (Tiếng Anh)

42. Philip Kotler (2000), Marketing căn bản, Nhà xuất bản Thống kê, Hà nội

43. PTS.Nguyễn Văn Tiến, Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng,

Nhà xuất bản Thống kê, Hà nội.

44. GS.TS. Lê Văn Tề (2004), Nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại, Nhà xuất bản Thống kê, Hà nội.

45.Tổng cục Thống kê (2005), Thực trạng doanh nghiệp qua kết quả điều tra năm 2003, 2004, 2005, Nhà xuất bản Thống kê, Hà nội.

46.GS.TS. Lê Văn Tư (2000), Ngân hàng Thương mại, Nhà xuất bản Thống kê, Hà nội.

47.Trường đại học Ngân hàng Thành phố Hồ chí minh (2008), Hoạt động hệ thống ngân hàng thương mại Việt nam- Một năm sau gia nhập WTO, Nhà xuất bản Thống kê.

48.Trường đại học Ngân hàng Thành phố Hồ chí minh (2009), Marketing Ngân hàng, Nhà xuất bản Thống kê.


49. Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (2004), Cải cách khu vực tài chính ở Việt nam.

TIẾNG ANH


50. Frederic S.Miskin (1992), The economics of Money, Baking, and Financial and Market, Herper Collins, New York.

51. Peter S.Rose, Commercal Bank management, Richard D.Irwin, USA.

52. The Mutilateral Trade Assistance Project Vietnam II (2006), Research on effects of banking liberalisation on competition in the banking sector.

WEBSITE TRONG NƯỚC


53.http://www.acb.com.vn/ 54.http://www.agribank.com.vn/ 55.http://www.anz.com/vietnam 56.http://www.bidv.com.vn/ 57.http://www.eximbank.com.vn 58.http://www.gso.gov.vn 59.http://www.hsbc.com.vn 60.http://www.na.gov.vn 61.http://www.sacombank.com.vn 62.http://www.standardchartered.com/vn/ 63.https://www.techcombank.com.vn/ 64.http://www.vietcombank.com.vn/ 65.http://www.vietinbank.vn 66.http://www.sbv.gov.vn

WEBSITE NƯỚC NGOÀI


67.http://www.asianbankersummit.com 68.http://www.adb.org 69.http://www.asianbankerpublication.com 70.http://www.bangkokbank.com 71.www.imf.org


72.http://www.standardchartered.com.sg 73.http://www.theasianbanker.com 74.https://www.unionbank.com 75.http://www.worldbank.org 76.http://www.wto.com/

Xem tất cả 255 trang.

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 28/04/2022

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *