La Porta, Lopez-De-Silanes Và Andrei Sheleifer, (2000). Government Ownership Of Bank, Journal Of Finance, Vol. 52


KẾT LUẬN CHƯƠNG 5


Trên cơ sở những nội dung lý thuyết và thực trạng đã trình bày trong các chương trước của luận án, chương 5 đã đề xuất 3 nhóm khuyến nghị về cấu trúc sở hữu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Các khuyến nghị này được tập trung vào: điều chỉnh các tỷ lệ sở hữu về mức phù hợp, giám sát và minh bạch hóa vấn đề sở hữu trong ngân hàng và cuối cùng là cải thiện chất lượng quản trị công ty trong các ngân hàng thương mại. Các khyến nghị này cũng được đưa ra dựa trên những định hướng về phát triển hệ thống ngân hàng nói chung và về vấn đề sở hữu nói riêng trong hệ thống ngân hàng.


KẾT LUẬN


Tác động của cấu trúc sở hữu tới hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nói chung và ngân hàng nói riêng nhận được sự quan tâm nhiều ở nhiều nước trên thế giới. Ở các nước phát triển, các nghiên cứu đã được thực hiện từ nhiều nhóm cấu trúc sở hữu khác nhau như sở hữu nội bộ, sở hữu của Ban quản trị, sở hữu của các công ty gia đình, sở hữu tổ chức, sở hữu nhiều thành phần khác nhau,.... và kết quả của các nghiên cứu này cho các kết luận khác nhau. Ở các nước thị trường mới nổi và đang phát triển, bên cạnh nghiên cứu các sở hữu thành phần như các nước phát triển, nhiều nghiên cứu tập trung vào nghiên cứu các tác động tích cực cũng như tiêu cực của sở hữu Nhà nước và sở hữu nước ngoài, sở hữu tư nhân... Ở Việt Nam, một số nghiên cứu đã ứng dụng các nghiên cứu trước ở trên thế giới về mối quan hệ giữa cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của ngân hàng, tuy nhiên các nghiên cứu này vẫn còn hạn chế về phương pháp nghiên cứu cũng như còn tồn tại một số khoảng trống nghiên cứu như đã được trình bày trong Chương 1 của luận án.

Trong giai đoạn 2011-2016, các ngân hàng Viêt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn như dư âm ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính toàn cầu, các yếu tố bất ổn của kinh tế vĩ mô trong nước cộng với vấn đề nội tại của hệ thống ngân hàng như tỷ lệ nợ xấu tăng cao, nhiều ngân hàng khó khăn thanh khoản phải đối mặt với nguy cơ phá sản. Bên cạnh đó, một phần khó khăn không nhỏ đối với các ngân hàng đó là cấu trúc sở hữu của các ngân hàng đang chưa hợp lý. Do vậy việc tái cấu trúc sở hữu để gia tăng hiệu quả hoạt động của ngân hàng là cần thiết.

Sau khi hệ thống lại cơ sở lý luận về vấn đề mối quan hệ giữa cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam, luận án đã đánh giá mối quan hệ này trong hệ thống ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2011-2016. Trong đó, thực trạng về cấu trúc sở hữu được phân tích từ hệ thống quy định pháp lý về sở hữu trong hệ thống ngân hàng hiện đang được áp dụng, các tỷ lệ về loại hình sở hữu nhà nước, tư nhân và nước ngoài và hiệu quả hoạt động của từng nhóm đối tượng. Cơ chế tác động của sở hữu đến hiêu quả hoạt động cũng được nghiên cứu sinh cố gắng giải thích thông qua vai trò của hoạt động quản trị công ty.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 160 trang tài liệu này.

Thông qua kiểm định thực chứng cho thấy sở hữu Nhà nước có tác động tiêu cực tới hiệu quả hoạt động của các ngân hàng, ngược lại, sở hữu nước ngoài có tác


Cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 17

động tích cực tới hiệu quả hoạt động của các ngân hàng tuy nhiên tác động này là chưa thực sự rõ ràng. Một số nguyên nhân đã được đưa ra để giải thích cho tác động tiêu cực của sở hữu Nhà nước và tác động tích cực sở hữu nước ngoài như chưa tách bạch vai trò quản lý doanh nghiệp và quản lý Nhà nước, năng lực quản trị công ty của các ngân hàng có vốn Nhà nước nói riêng còn hạn chế, giới hạn tỷ lệ sở hữu được phép của nhà đầu tư nước ngoài tại các ngân hàng Việt Nam còn thấp, hiện tượng sở hữu chồng chéo trong hệ thống ngân hàng cũng là một nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động.

Thông qua đánh giá thực trạng và kết quả kiểm định thực chứng bằng mô hình, các khuyến nghị đã được đưa ra để thay đổi cấu trúc sở hữu bất hợp lý nhằm tăng hiệu quả hoạt động của các ngân hàng như: Lập kế hoạch thoái vốn Nhà nước tại các ngân hàng theo lộ trình, cho phép tăng giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại các ngân hàng, giám sát và minh bạch hóa vấn đề sở hữu, tăng cường giám sát dòng tiền và yêu cầu thoái vốn khỏi các tỷ lệ sai quy định. Cuối cùng, luận án cũng đưa ra các khuyến nghị về việc tăng cường khả năng quản trị công ty, vốn được coi là một yếu tố then chốt dẫn truyền tác động từ cấu trúc sở hữu tới hoạt động của các ngân hàng.

Tóm lại, luận án với 5 chương nội dung đã giải quyết khá triệt để các câu hỏi nghiên cứu cũng như đạt được mục tiêu nghiên cứu đề ra. Hoàn thiện luận án này, nghiên cứu sinh mong muốn đóng góp một phần kiến thức của mình trong việc đề xuất các giải pháp có tính khả thi đối với vấn đề sở hữu trong hệ thống ngân hàng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời gian tới. Do hạn chế về khả năng tiếp cận số liệu cũng như kinh nghiệp thực tiễn, chắc chắn luận án không thể tránh khỏi những hạn chế thiếu sót. Một trong những hướng nghiên cứu có thể phát triển trong tương lai đối với chủ đề này là việc nghiên cứu cụ thể hơn những vấn đề chi tiết của cấu trúc sở hữu tác động đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng như: vấn đề tập trung sở hữu, sở hữu gia đình, sở hữu của cổ đông tổ chức… Bên cạnh đó, những cấu phần nhỏ của công tác quản trị công ty trong ngân hàng ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động cũng còn những khoảng trống nghiên cứu rất lớn có thể khai thác. Cuối cùng, nghiên cứu sinh mong nhận được sự đánh giá của các nhà khoa học để công trình nghiên cứu trở nên hoàn thiện và tác giả có thể lĩnh hội được kiến thức sâu rộng hơn về lĩnh vực nghiên cứu này.


TÀI LIỆU THAM KHẢO


Tiếng Việt

1. Công ty Chứng khoán Bảo Việt, (2015), Báo cáo triển vọng ngành ngân hàng 2015

2. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, (2011), Các mô hình hồi quy dữ liệu bảng Damodar N. Gujarati 1, chương 16

3. Đinh Tuấn Minh., (2013), Các vấn đề sở hữu chéo và đầu tư chéo trong quá trình tái cơ cấu ngân hàng Việt Nam

4. Đỗ Mai Thanh, (2006), Nhìn lại quá trình CPH DNNN ở nước ta, Tạp chí cộng sản số 102, 2006

5. Hạ Thị Thiều Dao. (2012). Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Năm năm 2012, xu hướng năm 2013, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 186.

6. Học viện Ngân hàng, (2013), Bức tranh toàn cảnh ngành ngân hàng 2013 Dự báo và một số khuyến nghị chính sách 2014

7. Học viện Ngân hàng, (2016), Hoạt động ngân hàng năm 2015 và triển vọng năm 2016

8. IFC, (2004), Các nguyên tắc quản trị công ty của OECD, IFC: Washington DC.

9. IFC, (2010), „Cẩm nang Quản trị công ty‟, truy cập tại: http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/8a40ee804a81f904ad3dfdf998895a12/CG+ manual+for+Vietnam-second+edition-Eng.pdf?MOD=AJPERES

10. Kiều Hữu Thiện và cộng sự. (2014), Mối liên hệ giữa cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của các NHTM nhà nước và NHTM do nhà nước giữ cổ phần chi phối (thực trạng, xu hướng và định hướng điều chỉnh), Đề tài cấp ngành 2014.

11. Lê Thị Huyền Diệu và Nguyễn Trung Hậu. (2012). „Tư duy mới về quản trị công ty tại các ngân hàng thương mại Việt Nam‟, Nghiên cứu trao đổi của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, số 1+2, 92-99.

12. Liễu Thu Trúc và Võ Thành Danh, (2012). Phân tích hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam. Tạp chí khoa học tài chính.

13. Nguyễn Đức Mậu và Nguyễn Xuân Thành, (2012), Cấu trúc sở hữu trong khu vực ngân hàng thương mại Việt Nam, Chương trình giảng dạy kinh tế. Fulbright. http://www.fetp.edu.vn/vn/tinh-huong/cau-truc-so-huu-trong-khu- vuc-ngan- hang-thuong-mai-viet-nam/

14. Nguyễn Hồng Sơn, (2012). Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng: Những vấn đề lý luận, kinh nghiệm một số nước Châu Á và hàm ý cho Việt Nam. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, Số 7 năm 2012.


15. Nguyễn Hồng Sơn, Trần Thị Thanh Tú, Đinh Xuân Cường, Lại Anh Ngọc, Phạm Bảo Khánh, (2013). Tác động của cấu trúc sở hữu đến khả năng sinh lời của các NHTM Việt Nam trong bối cảnh tái cơ cấu.

16. Nguyễn Ngọc Thanh và Nguyễn Tuấn Hùng, (2011). Chuyển biến sở hữu trong hệ thống ngân hàng Việt Nam và tác động của nó, Tạp chí khoa học, kinh tế và kinh doanh.

17. Nguyễn Thị Minh Huệ, Trần Thị Thanh, Tú (2012), Ứng dụng FSI đánh giá lành mạnh hệ thống ngân hàng Việt Nam, Hội thảo Kinh tế vĩ mô 2012 do UBKTQH và Trường ĐHKTQD tổ chức, 3/2013.

18. Nguyễn Thị Thanh Hương, (2012), Đổi mới, hoàn thiện cơ chế quản trị doanh nghiệp tại các NHTMNN, Tạp chí Ngân hàng.

19. Nguyễn Việt Hùng, (2008), Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

20. Nguyễn Xuân Thành và Đỗ Thiên Anh Tuấn, (2013), Nhận diện thực trạng và đánh giá ảnh hưởng của sở hữu chéo trong hệ thống tài chính.

21. Phạm Hoàng Ân và Nguyễn Thị Ngọc Hương, (2013), Tác động cảu loại hình sở hữu đến thu nhập lãi biên của NHTM Việt Nam, Tạp chí Khoa học – Số 01 (2013): 31 – 37

22. Phạm Tiến Thành và Dương Thanh Hà, (2013), Quản trị công ty và quản lý rủi ro hoạt động tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

23. Trần Nguyên Thảo và Lê Nguyễn Quỳnh Hương. (2015). Tác động của loại hình sở hứu đến hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam, Tạp chí Công nghệ ngân hàng – số 125, tháng 8/2016

24. Trần Thị Thanh Tú và Phạm Bảo Khánh, (2013). Xây dựng chỉ số đánh giá quản tị công ty của các Ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 2, tháng 3.

25. Trịnh Quốc Trung và Nguyễn Văn Sang, (2013), Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, S. 85 (2013)

26. Trương Quốc Cường, Phạm Mạnh Hùng, Chu Khánh Lân, Trần Huy Tùng, Nguyễn Đức Trung, (2013), Vấn đề sở hữu chéo trong hệ thống NHTM Việt Nam: Thực trạng, Hệ lụy và Giải pháp, Đề tài cấp ngành Ngân hàng 2013

27. Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, (2015), Báo cáo triển vọng kinh tế Việt Nam 2016. Tại http://nfsc.gov.vn/bao-cao-giam-sat/bao-cao-trien-vong-kinh-te-viet- nam-2016 [Truy cập ngày 02/03/2016].


28. Ủy ban Kinh tế quốc hội, (2013), Báo cáo kinh tế 2013 Thách thức còn ở phía trước.

29. VEPR, (2016). Báo cáo Kinh tế vĩ mô Việt Nam Quý 4 - 2015. Tại: http://vepr.org.vn/upload/533/20160122/[VN]%20VEPR_BCQ4_2015.pdf [Truy cập ngày 02/03/2016].

30. Viên Thế Giang, (2013), Tăng vốn điều lệ - Cơ hội để tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam, Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng, số 98/2010.

Tiếng Anh

31. Adams, M., (1999), Cross Holdings in Germany, Journal of Institutional and Theoretical Economics, Vol. 155, No. 1, pp. 80-109.

32. Agrawal, A. and Mandelker, G. (1990). Large shareholders and the monitoring of managers, the case of antitakeover charter amendment. Journal of Financial and Quantitative analysis, 25, 143-167.

33. Alberto, O. and Alessia, P., (2009), Ownership and control in Germany: Do cross-shareholdings reflect bank control on large companies?, Corporate ownership and control, Vol. 6, Iss. 4, pp. 54-77.

34. Amundsen, E.S and L. Bergman, (2002), Will cross-ownership re-establish market power on the Nordic power market?, The Energy Journal, Vol. 23, pp. 73-95.

35. Ang J.S., R.A. Cole. and J.W. Lin, (2000), Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Finance 55:81–106.

36. Antoniadis I., Lazarides T.M, Sarrianides N. (2010), Ownership and performance in the Greek banking sector, International Conferrence on applied Economics - ICOAE 2010.

37. Barajas, A., Steiner, R., Salazar, N., (1999). Foreign investment in Colombia financial sector. Working Paper of the International Monetary Fund, No. 99/150.

38. Barth, J.R., Caprio J. & Levine, R., (2004). Bank Regulation and Supervision: What Works Best? Journal of Financial Intermediation, 13/2:205

39. Baumol, W.J. (1959). Business Behavior, Value and Growth. New York, Macmillan.

40. Berger Allen N, Imbierowicz Björn, and Rauch Christian, (2013), The roles of corporate governance in bank failures during the recent financial crisis, working paper.

41. Berger, A. N., DeYoung, R., Genay, H. & Udell, G. F., (2000). Globalization of Financial Institutions: Evidence from Cross-Border Banking Performance. Brookings Papers on Economic Activity 2, 23-158.


42. Berger, A.N., Hasan, I., and Zhou, M.M., (2007). Bank ownership and efficiency in China: What will happen in the world‟s largest nation? Journal of Banking and Finance 33, 113–130.

43. Berle, A., and Means, G., (1932). The Modern Corporation and Private Property, MacMillan, New York.

44. Bonin, J. P., Iftekhar, H., Paul, W., (2005). Bank performance, efficiency and ownership in transition countries. CEPR Discussion paper.

45. Boubakri, N., Cosset, J.C., Fischer, K., and Guedhami, O., (2005). Ownership structure, privatization, bank performance and risk taking. Journal of Banking and Finance 29, 2015–2041.

46. Brickley, J. A., Lease, R. C., & Smith, C. W. (1988). Ownership structure and voting on antitakeover amendments. Journal of Financial Economics, 20:267– 291

47. Chhibber, P.K., Majumdar, S.K., (1999). Foreign Ownership and Profitability: Property Rights, Control, and the Performance of Firms in Indian Industry. Journal of Law and Economics, Vol. 42, No. 1, pp. 209-238.

48. Chu, Y Y. and Wang, W. Z., (2001), Thinking caused by China‟s first cross- shareholdings case, Management World, pp. 173-186.

49. Claessens, S., Demirguc -Kunt, A., Huizinga, H., (2001). How does foreign entry affect domestic banking markets? Journal of Banking and Finance 25, 891-911

50. Claessens, Stijn, and Djankov, (1998), Simeon—Ownership Concentration and Corporate Performance in the Czech Republic, Journal of Comparative Economics 27, 498 –513

51. Clarke, G., Cull, R., Martinez, M.S., and Sánchez, S.M., (2001). Bank Lending to Small Businesses in Latin America: Does Bank Origin Matter? Mimeo, World Bank, Washington DC.

52. Coleman, A. K. (2007). Relationship between corporate governance and firm performance: an African perspective. [Online] University of Stellenbosch-South Africa. Available: http://etd.sun.ac.za/handle/10019/664

53. Cornett, M. M., Gou, L., Khaksari, S., Tehranian, H, (2003), The impact of coporate governance on performance differences in privately owned versus state owned bank: an international comparison.

54. Cornett, M., Guo, M.L., Khasjsari, S., and Tehranian, H., (2009), Performances differences in privately owned versus state-owned banks: an intemational comparison. Journal of Financial Intermediation.


55. Demirgüç-Kunt, A., Detragiache, E., (1998). The determinants of banking crisis: Evidence from developed and developing countries. IMF Staff Papers 45, 81-109.

56. Demirguc-Kunt, A., Huizinga, H., (1999), How does foreign entry affect domestic banking markets?, Journal of Banking and Finance, Vol. 25, pp. 891- 911.

57. Demsetz, Harold, (1983), The Structure of Ownership and the Theory of the Firm. J. Law and Econ. 26: pp 375-90.

58. Demsetz, H. & Lehn, K. (1985), The Structure of Corporate Ownership: Causes and Consequences, Journal of Political Economy, vol. 93, no. 6, pp. 1155-1177.

59. Denizer, C., (1999). Foreign entry in Turkeys banking sector, 1980–1997, Unpublished manuscript, IFC/World Bank.

60. Diamond, D. W., (1984), Financial intermediation and delegate monitering, Review of economics studies, Vol. 51, pp. 393-414.

61. Dumitriu, R., Stefanescu, R., Nistor, C., (2012), Stated own banks from Romania, MPRA No. 52768.

62. Eric Ernest Mang’unyi, (2011), Ownership Structure and Corporate Governance and Its Effects on Performance: A Case of Selected Banks in Kenya, International Journal of Business Administration Vol. 2, No. 3; August 2011.

63. Eugene F. Fama, and Michael C. Jensen, (1983), Agency Problems and Residual Claims, The Journal of Law and Economics 26, no. 2 (Jun., 1983): 327-349.

64. Fungáčová, Zuzana and Poghosyan, Tigran, (2012), Determinants of Bank Interest Margins in Russia: Does Bank Ownership Matter? (March 12, 2012). Economic Systems, Vol. 35, No. 4, 2011.

65. Gerschenkron, A., (1961). Economic backwardness in historical perspective.

Harvard University Press, Cambridge, MA.

66. Gursoy, G., and Aydogan, K., (2002). Equity Ownership Structure, Risk Taking and Performance: An Empirical Investigation in Turkish Companies. Emerging Markets Finance and Trade, 36(6), 6-25

67. Hamadi, H., & Awdeh, A. (2012). The determinants of bank net interest margin: Evidence from the Lebanese banking sector. Journal of Money, Investment and Banking, 23(3), 85–98

68. Hart, C.M., Zhao, K., Laemmli, U.K. (1997). The scs' boundary element: characterization of boundary element-associated factors. Mol. Cell. Biol. 17(2): 999--1009.

69. Hasan and Marton (2003). Development and effiiency of the banking sector in a transitional economy: Hungarian experience. Journal of Banking and Finance 27, 2249–2271


70. Hawary, A., (2011). The Effect of Banks Governance on Banking Performance of The Jordanian Commercial Banks: Tobin‟s Q Model. International Research Journal of Finance and Economics - Issue 71

71. Healy, P. M., Palepu, K. G. (2001). Information asymmetry, corporate disclosure, and the capital markets : A review of the empirical disclosure literature, Journal of Accounting and Economics, 31, 405-440

72. Holderness, C. G. (2009). The Myth of diffuse ownership in the United States. Review of Financial studies, pp. 1377- 1408. doi:10.1093/rfs/hhm069, http://dx.doi.org/10.1093/rfs/hhm069

73. Hristos, D., Saeed, A., and Janto, H., (2007). Directors Remuneration and Australian Banking, Corporate Governance: An International Review, Blackwell Publishing, vol. 15(6), 1363-1383.

74. Japan Economic Planning Agency, (1992), White paper: Economic survey of Japan, 1991-1992.

75. Jensen, Michael C.; Meckling, William H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics 3 (4): 305–360.SSRN 94043.

76. Klapper, L. F., Love, I. (2003). Corporate Governance, Investor Protection, and Performance in Emerging Markets, Journal of Corporate Finance, 195, 1-26.

77. Kobeissi, N (2005). Ownership structure and bank performance: Evidence from the Midlle East and North Africa (MENA). Working paper 0413.

78. La Porta, Lopez-de-Silanes và Andrei Sheleifer, (2000). Government ownership of Bank, Journal of Finance, Vol. 52

79. La Porta, R., Lopez De Silanes, F., Shleifier, A., (1999), Corporate Ownership around the world, Journal of Finance.

80. La Porta, R., Lopez-De-Silanes, F., and Shleifer, A., (2002). Government Ownership of Banks. Journal of Finance, Vol. 57, No. 1, 265-302.

81. Lamoreaux, N., (1994), Insider lending: Banks, personal connections, and economic development in industrial New England, New York: Cambridge University Press.

82. Levine, R. (1997). Foreign Banks, Financial Development and Economic Growth, in C.E. Barfield (ed.) International Financial Markets: Harmonization VersusCompetition.Washington, DC: AEI Press.

83. Levine, R. (1997). Foreign Banks, Financial Development and Economic Growth, in C.E. Barfield (ed.) International Financial Markets: Harmonization Versus Competition.Washington, DC: AEI Press.

84. Lin, X.C., and Zhang, Y., (2007). Bank ownership reform and bank performance


in China, Guanghua School of Management, Journal of Banking and Finance , 20–29.

85. Llewellyn, D., Rajeeva, S. (2000), Monitoring and Control of Banks: The Role of Regulation and Corporate Governance, Reddy, Y. R. K. and Raju, Y (ed) Corporate Governance in Banking and Finance, Tata McGraw-Hill Publishing Co. Ltd., New Delhi.

86. Macey, J. R., O’Hara, M. (2001). The Corporate Governance of Banks, Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review.

87. Mak, Y. T. & Li, Y. (2001), Determinants of Corporate Ownership and Board Structure: Evidence from Singapore, Journal of Corporate Finance,vol. 7, pp. 236-256.

88. Mark, S., (2001), Bank firm cross shareholding in Japan: what it is, why does it matter, is it winding down?, DESA discussion paper, No. 15.

89. Marko Košak, Mitja Çok, (2008) , Ownership structure and profitability of the banking sector: The evidence from the SEE region. Preliminary Communication, UDC: 336.71(497).

90. Megginson, W. L., and Jeffry, M. N., (2001). From state to market: A survey of empirical studies on privatization. Journal of Economic Literature 39, 321-389.

91. Mian, Atif (2006), “Distance Constraints: The Limits of Foreign Lending in Poor Economies”, Journal of Finance 61(3):1465-1505.

92. Micco, A., and Panizza, U, (2004), Bank ownership and lending behavior. Inter- American Development Bank.

93. Mohd, M., Perry, L. and Rimbey, J. (1995). An Investigation of Dynamic Relationship between Agency Theory and Dividend Policy. The Financial Review, 30: 367-385.

94. Monson, R.J. and A. Downs (1965). A Theory of Large Managerial Firms.

Journal of Political Economy (June): 221-236.

95. Morck R., Shleifer A., & Vishny R. W. (1988). Management Ownership and Market Valuation: An Empirical analysis. Journal of Financial Economics, 20(1- 2): 293-316.

96. Naveen Kumar, J. P. Singh, (2013), Global Financial Crisis Corporate Governance Failures and Lessons, Journal of Finance, Accounting and Management 4(1), p21-34.

97. Ngo, D., (2010). Evaluating the efficiency of Vietnamese banking system: An application using Data Envelopment Analysis, University of Queensland, Brisbane, Australia, 26.


98. Nikiel, E.M., Opiela, T.P., (2002). Customer type and bank efficiency in Poland: Implications for emerging banking market. Contemporary. Economic Policy 20, 255–271.

99. Nikiel, E.M., Opiela, T.P., (2002). Customer type and bank efficiency in Poland: Implications for emerging banking market. Contemporary. Economic Policy 20, 255–271.

100. Otchere, I., (2005). Do privatized banks in middle- and low-income countries perform better than rivalbanks? An intra-industryanalysis of bank privatization. Journal of Banking and Finance.

101. Pablo de Andres, Eleuterio Vallelado (2008), Corporate governance in banking: The role of the board of directors, Journal of Banking & Finance 32 (2008) 2570-2580

102. Perotti, E., & Vorage, M. (2010). Bank ownership and financial stability. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

103. Rajan, R. G. and Zingales, L., (1995), What do we know about capital structure? Some evidence from international data, Journal of Finance, Vol. 55, pp. 1421- 1460.

104. Rokwaro Massimiliano Kiruri, (2013). The effect of ownership structure on bank profitability in Kenya. European Journal of Management Sciences and Economics. Vol. 1, Issue 2, March 2013.

105. Rose, S. P. (1999). „Commmercial Bank Management‟, 4th Edition, Mc Graw Hill.

106. Sapienza, P., (2004). The effects of government ownership on bank lending. Journal of Financial Economics 72, 357-384.

107. Scholtens, B., (2000), Financial Regulation and Financial System Archit ecture in Central Europe. Journal of Banking and Finance 24, 525 -553.

108. Short, H. and Keasey, K. (1999) Managerial Ownership and the Performance of Firms Evidence from the UK. Journal of Corporate Finance, 5, 79-101

109. Stiglitz, Joseph E. (1993). The Role of the State in Financial Markets Proceedings of the World Bank Annual Conference on Development Economics 1993. Washington, D.C., pp. 19–52.

110. Sun, Q. and Tong, W. (2003). China Share Issue Privatisation: The Extent of its Success, Journal of Financial Economics, vol. 70, 183-222

111. Tandelilin, E., Kaaro, H., Mahadwartha, P. A., &Supriyatna. (2007). Corporate governance, risk management and bank performance: Does Type of Ownership matter? EADN Working Paper No. 34.

112. Thomsen, S. and Pedersen, T. (2000), Ownership structure and economic performance in the largest European Companies, Strategic Management


Journal, 21, 689-705.

113. Tran Thi Thanh Tu, Pham Bao Khanh, (2014), Comparative study on corporate governance between state-owned bank and joint stock bank in Vietnam, SIU Journal of Management, the Vol.4, No.1, June 2014.

114. Ugur, A., & Erkus, H. (2010). Determinants of the net interest margins of banks in Turkey. Journal of Economic and Social Research, 12(2), 101–118.

115. Unite, A. and Sullivan, M. J., (2003), The effect of foreign entry and ownership structure on the Philippine domestic banking market, Journal of Banking and Finance 27, 2323-2345.

116. Uwuigbe, U., & Olusanmi, O. (2012). An empirical examination of the relationship between ownership structure and the performance of firms in Nigeria. International Business Research, 5(1), 208–216.

doi:10.5539/ibr.v5n1p208

117. Vu, H., and Turnel, S., (2010). Cost efficiency of the banking sector in Vietnam: A Bayesian stochastic frontier approach with regularity constraints, Asian Economic Journal, 24, (2010), 115-139.

118. Wang, X., Song, J., Deeley, C., (2012), Research on the Double edged sword effect of cross-shareholding in China, International conference on Engineering and Business management.

119. Wen Wen, (2010), Ownership Structure and Banking Performance in China: Does ownership concentration matter?

120. Williamson, Oliver E. (1964). The Economics of Discretionary Behavior: Managerial Objectives in a Theory of the Firm. Englewood Cliffs, NJ, Prentice- Hall.

121. World Bank, (2016). Doing Business 2016: Measuring Regulatory Quality and Efficiency. 13th edition.

122. World Economic Forum, (2016). World Economic Forum Annual Meeting 2016: Mastering the Fourth Industrial Revolution. Tại: http://www.weforum.org/reports/world-economic-forum-annual-meeting-2016- mastering-the-fourth-industrial-revolution [Truy cập ngày 02/03/2016].

123. World Economic Forum, (2011 – 2012), Financial Development Report 2011, 2012, Washington DC.

124. Xu, L.C., T. Zhu & Y. Lin, (2005), Politician Control, Agency Problems, And Ownership Reform: Evidence From China, Economics of Transition 13, 1-24.

125. Zhuang, J. (1999). Some conceptual issues of corporate governance, EDRC Briefing Notes Number 13 [Online] Available: ww.adb.org/Documents/Books/Corporate_Governance/Vol1/chapter2.pdf.

Xem tất cả 160 trang.

Ngày đăng: 23/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí