Phân Tích Nhân Tố Các Biến Độc Lập Lần 2 (Sau Khi Loại Biến Quan Sát Nl4)HD1
.728


HD4

.700


HD5

.689


HD2

.625


HD6

.569


CS3


.750

CS1


.706

CS2


.693

CS6


.689

CS4


.625

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 136 trang tài liệu này.


9. Phân tích nhân tố các biến độc lập lần 2 (sau khi loại biến quan sát NL4)


KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling

Adequacy.

.737

Approx. Chi-Square

3458.194

Bartlett's Test of

Sphericity

df

351


Sig.

.000


CommunalitiesInitial

Extractio

n

MT1

1.000

.555

MT2

1.000

.524

MT3

1.000

.644

MT4

1.000

.489

MT5

1.000

.564

MT6

1.000

.474

CS1

1.000

.563

CS2

1.000

.509

CS3

1.000

.645CS4

1.000

.500

CS6

1.000

.527

NL1

1.000

.780

NL2

1.000

.673

NL3

1.000

.659

NL5

1.000

.774

AN1

1.000

.537

AN2

1.000

.585

AN3

1.000

.696

AN4

1.000

.517

AN5

1.000

.584

AN6

1.000

.497

HD1

1.000

.580

HD2

1.000

.471

HD3

1.000

.578

HD4

1.000

.519

HD5

1.000

.494

HD6

1.000

.387


Total Variance Explained


Componen t

Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings

Total

% of

Variance

Cumulative

%

Total

% of

Variance

Cumulative

%

1

6.008

22.252

22.252

6.008

22.252

22.252

2

2.722

10.081

32.333

2.722

10.081

32.333

3

2.494

9.236

41.569

2.494

9.236

41.569

4

2.283

8.456

50.025

2.283

8.456

50.025

5

1.818

6.732

56.757

1.818

6.732

56.757

6

.963

3.568

60.325
7

.942

3.490

63.815
8

.856

3.170

66.985
9

.828

3.068

70.053


10

.789

2.921

72.974
11

.776

2.873

75.847

12

.693

2.568

78.415

13

.651

2.411

80.826

14

.614

2.275

83.100

15

.554

2.054

85.154

16

.530

1.963

87.116

17

.489

1.811

88.928

18

.466

1.724

90.652

19

.413

1.528

92.180

20

.388

1.439

93.619

21

.364

1.349

94.968

22

.358

1.327

96.295

23

.263

.974

97.269

24

.226

.839

98.108

25

.210

.778

98.886

26

.184

.682

99.568

27

.117

.432

100.000


Rotated Component MatrixaComponent

1

2

3

4

5

AN3

.782.262AN2

.747


AN1

.709


AN5

.705


AN4

.672


AN6

.608

.299

MT3


.760

MT1


.727

MT5


.704MT2


.676
MT4

.650
MT6

.618
HD3


.731HD1


.729HD4


.700HD5


.689HD2


.626HD6


.569NL1.877


NL5.873


NL2.811


NL3.796


CS3
.754

CS1
.705

CS2
.696

CS6
.691

CS4
.626


TƯƠNG QUAN VÀ PHÂN TÍCH HỒI QUY TUYẾN TÍNH BỘI

Descriptive StatisticsMean

Std.

Deviation

N

Y

3.3965

.57842

302

MT

3.3681

.63707

302

HD

3.3251

.61333

302

NL

3.2392

.79586

302

CS

3.3212

.65131

302

AN

3.3140

.64162

302


10. Phân tích tương quan

CorrelationsY

MT

HD

NL

CS

AN


Y

1.000

.550

.477

.402

.537

.455


MT

.550

1.000

.221

.128

.262

.346

Pearson Correlation

HD

.477

.221

1.000

.136

.303

.277

NL

.402

.128

.136

1.000

.203

.164


CS

.537

.262

.303

.203

1.000

.395


AN

.455

.346

.277

.164

.395

1.000


Y

.

.000

.000

.000

.000

.000


MT

.000

.

.000

.013

.000

.000

Sig. (1-tailed)

HD

.000

.000

.

.009

.000

.000

NL

.000

.013

.009

.

.000

.002


CS

.000

.000

.000

.000

.

.000


AN

.000

.000

.000

.002

.000

.


Y

302

302

302

302

302

302


MT

302

302

302

302

302

302


N

HD

302

302

302

302

302

302

NL

302

302

302

302

302

302


CS

302

302

302

302

302

302


AN

302

302

302

302

302

302


11. Phân tích hồi quy

Variables Entered/Removeda


Model

Variables

Entered

Variables

Removed

Method

1

AN, NL, HD, MT, CSb

.

Enter

Model Summaryb


Mode l

R

R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

Change Statistics

R Square

Change

F Change

df1

1

.783a

.612

.606

.36316

.612

93.518

5


Model Summaryb


Model

Change Statistics

Durbin-Watson

df2

Sig. F Change

1

296a

.000

1.721


a. Predictors: (Constant), AN, NL, HD, MT, CS

b. Dependent Variable: Y

ANOVAa


Model

Sum of

Squares

df

Mean

Square

F

Sig.


Regression

61.667

5

12.333

93.518

.000b

1

Residual

39.037

296

.132


Total

100.704

301


Coefficientsa


Model

Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients

t

Sig.

Collineari ty

Statistics

B

Std. Error

Beta

Tolerance


(Constant)

-.201

.169


-1.187

.236MT

.320

.036

.352

8.960

.000

.849


1

HD

.237

.037

.251

6.459

.000

.865

NL

.181

.027

.249

6.686

.000

.944


CS

.242

.036

.273

6.651

.000

.779


AN

.103

.037

.115

2.765

.006

.761


Residuals StatisticsaMinimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

N

Predicted Value

2.3025

4.6347

3.3965

.45263

302

Std. Predicted Value

-2.417

2.736

.000

1.000

302

Standard Error of Predicted Value

.024

.087

.050

.012

302

Adjusted Predicted Value

2.3052

4.6313

3.3965

.45271

302

Residual

-1.38342

1.38993

.00000

.36013

302

Std. Residual

-3.809

3.827

.000

.992

302

Stud. Residual

-3.851

3.890

.000

1.003

302

Deleted Residual

-1.41386

1.43551

.00000

.36849

302

Stud. Deleted Residual

-3.945

3.986

.000

1.011

302

Mahal. Distance

.283

16.374

4.983

2.969

302

Cook's Distance

.000

.095

.004

.010

302

Centered Leverage Value

.001

.054

.017

.010

302


a. Dependent Variable: Y


ĐỒ THỊ TƯƠNG QUAN PHẦN DƯ


Leverage Value 001 054 017 010 302 a Dependent Variable Y ĐỒ THỊ TƯƠNG QUAN PHẦN DƯ 1

Xem tất cả 136 trang.

Ngày đăng: 12/04/2023
Trang chủ Tài liệu miễn phí