Các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách du lịch tại các điểm du lịch tâm linh ở Việt Nam - 23Thu_nhapFrequency

Percent

Valid Percent

Cumulative

Percent


1

150

27.2

27.2

27.2


2

96

17.4

17.4

44.6


Valid

3

4

139

71

25.2

12.9

25.2

12.9

69.9

82.8


5

95

17.2

17.2

100.0


Total

551

100.0

100.0


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 199 trang tài liệu này.

Các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách du lịch tại các điểm du lịch tâm linh ở Việt Nam - 23


Muc_doFrequency

Percent

Valid Percent

Cumulative

Percent


1

328

59.5

59.5

59.5


2

148

26.9

26.9

86.4

Valid

3

46

8.3

8.3

94.7


4

29

5.3

5.3

100.0


Total

551

100.0

100.0Ton_giaoFrequency

Percent

Valid Percent

Cumulative

Percent


1

251

45.6

45.6

45.6


2

35

6.4

6.4

51.9


3

18

3.3

3.3

55.2

Valid

4

125

22.7

22.7

77.9


5

12

2.2

2.2

80.0


6

110

20.0

20.0

100.0


Total

551

100.0

100.0Phân tích Cronbach Alpha

Nhân tố Tính quen thuộc (FAR)

Reliability Statistics


Cronbach's Alpha

N of Items

.878

4

Item-Total StatisticsScale Mean

if Item Deleted

Scale

Variance if Item Deleted

Corrected

Item-Total Correlation

Cronbach's

Alpha if Item Deleted

FAR1

9.95

8.683

.724

.849

FAR2

9.83

8.987

.767

.831

FAR3

9.81

9.209

.752

.838

FAR4

9.71

9.174

.706

.855


Nhân tố Thông tin truyền miệng (WOM)

Reliability Statistics


Cronbach's Alpha

N of Items

.767

5

Item-Total StatisticsScale Mean if Item

Deleted

Scale Variance if

Item Deleted

Corrected Item-Total

Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

WOM1

15.27

7.917

.428

.764

WOM2

15.27

7.965

.462

.750

WOM3

15.28

7.689

.593

.708

WOM4

15.17

7.254

.645

.688

WOM5

15.25

7.053

.579

.710


Nhân tố Tính hấp dẫn điểm đến

Reliability Statistics


Cronbach's Alpha

N of Items

.851

7

Item-Total StatisticsScale Mean

if Item Deleted

Scale

Variance if Item Deleted

Corrected

Item-Total Correlation

Cronbach's

Alpha if Item Deleted

ENV1

21.23

21.457

.465

.852

ENV2

21.13

19.409

.713

.815

ENV3

21.25

20.299

.671

.822

ENV4

21.25

20.116

.695

.819

ENV5

21.17

20.805

.594

.833

ENV6

21.36

20.511

.641

.826

ENV7

21.42

20.931

.522

.844

Reliability Statistics


Cronbach's Alpha

N of Items

.872

7


Item-Total StatisticsScale Mean if Item

Deleted

Scale Variance if

Item Deleted

Corrected Item-Total

Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

CON1

21.81

21.122

.678

.850

CON2

21.77

22.114

.639

.855

CON3

21.65

22.043

.683

.850

CON4

21.83

22.098

.641

.855

CON5

22.03

22.030

.663

.852

CON6

22.07

21.502

.633

.856

CON7

21.75

21.818

.614

.858


Reliability Statistics


Cronbach's

Alpha

N of Items

.845

4


Item-Total StatisticsScale Mean if Item

Deleted

Scale Variance if

Item Deleted

Corrected Item-Total

Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

INF1

10.66

6.405

.689

.800

INF2

10.68

6.546

.699

.795

INF3

10.72

6.550

.712

.790

INF4

10.81

7.004

.625

.827


Reliability Statistics


Cronbach's

Alpha

N of Items

.813

4


Item-Total StatisticsScale Mean if Item

Deleted

Scale Variance if

Item Deleted

Corrected Item-Total

Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

SUP1

10.51

7.072

.525

.814

SUP2

10.67

6.105

.652

.757

SUP3

10.65

6.316

.717

.725

SUP4

10.54

6.776

.644

.761


Nhân tố Niềm tin tâm linh (BEL)

Reliability Statistics


Cronbach's Alpha

N of Items

.878

4

Item-Total StatisticsScale Mean

if Item Deleted

Scale

Variance if Item Deleted

Corrected

Item-Total Correlation

Cronbach's

Alpha if Item Deleted

BEL1

10.25

9.705

.668

.871

BEL2

10.31

9.057

.770

.831

BEL3

10.37

8.989

.810

.815

BEL4

10.30

9.705

.705

.856


Nhân tố Sự hài lòng (SAT)

Reliability Statistics


Cronbach's Alpha

N of Items

.836

4

Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

SAT1

10.70

6.827

.625

.811

SAT2

10.72

6.728

.691

.782

SAT3

10.73

6.391

.732

.763

SAT4

10.68

6.656

.623

.813


Nhân tố Thái độ cam kết quay trở lại (REV)

Reliability Statistics


Cronbach's Alpha

N of Items

.841

4

Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if

Item Deleted

Corrected Item-Total

Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

REV1

10.83

7.269

.668

.801

REV2

10.85

7.322

.687

.795

REV3

10.80

6.712

.740

.768

REV4

10.82

6.699

.619

.828

Kết quả đánh giá sự khác biệt về thái độ cam kết quay trở lại giữa các nhóm du khách

Theo giới tính

Group StatisticsGioi_tinh

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

1

REVa

2

204

347

3.6213

3.6023

.88205

.84703

.06176

.04547

Independent Samples TestLevene's Test

for Equality of Variances

t-test for Equality of Means

F

Sig.

t

df

Sig. (2-

tailed)

Mean Difference

Std. Error Difference

95% Confidence Interval of the

Difference

Lower

Upper

Equal variances

assumed

REVa

Equal

variances not assumed


.150


.699


.251


.248


549


411.771


.802


.804


.01902


.01902


.07589


.07669


-.13005


-.13173


.16808


.16977REVa

Theo độ tuổi

Test of Homogeneity of Variances


Levene Statistic

df1

df2

Sig.

3.304

4

546

.011

ANOVA

REVaSum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

24.462

4

6.116

8.746

.000

Within Groups

381.762

546

.699Total

406.224

550
Post Hoc Tests


Dependent Variable: REVa Tamhane


Multiple Comparisons

(I)

Do_tuoi

(J)

Do_tuoi

Mean Difference (I-J)

Std. Error

Sig.

95% Confidence Interval

Lower Bound

Upper

Bound


2

-.26616

.10000

.079

-.5482

.0159


1

3


4

-.35983*

-.54861*

.09698


.10430

.002


.000

-.6332


-.8433

-.0864


-.2539


5

.39948

.30456

.929

-.8423

1.6413


1

.26616

.10000

.079

-.0159

.5482


2

3

4

-.09367

-.28245

.09517

.10263

.981

.062

-.3624

-.5728

.1750

.0079


5

.66564

.30399

.498

-.5778

1.9091

3

1

.35983*

.09698

.002

.0864

.6332
2

.09367

.09517

.981

-.1750

.3624


4

-.18878

.09968

.459

-.4708

.0932


5

.75931

.30301

.353

-.4870

2.0057


1

.54861*

.10430

.000

.2539

.8433


4

2

3

.28245

.18878

.10263

.09968

.062

.459

-.0079

-.0932

.5728

.4708


5

.94809

.30544

.165

-.2914

2.1875


1

-.39948

.30456

.929

-1.6413

.8423


5

2


3

-.66564


-.75931

.30399


.30301

.498


.353

-1.9091


-2.0057

.5778


.4870


4

-.94809

.30544

.165

-2.1875

.2914

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.


Theo nghề nghiệp

Test of Homogeneity of Variances

REVa


Levene

Statistic

df1

df2

Sig.

3.254

5

545

.007

ANOVA

REVaSum of

Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

19.966

5

3.993

5.634

.000

Within Groups

386.259

545

.709Total

406.224

550
Xem tất cả 199 trang.

Ngày đăng: 18/03/2023