Các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách du lịch tại các điểm du lịch tâm linh ở Việt Nam - 24


Post Hoc Tests


(I)

Nghe_ nghiep

(J)

Nghe_ nghiep

Mean

Difference (I- J)

Std. Error

Sig.

95% Confidence Interval

Lower Bound

Upper

Bound


2

-.32463

.11629

.084

-.6696

.0203


3

-.42752*

.09773

.000

-.7159

-.1391

1

4

-.36405*

.11628

.031

-.7101

-.0180


5

-.51509*

.13334

.003

-.9145

-.1157


6

-.31217

.14861

.448

-.7607

.1364


1

.32463

.11629

.084

-.0203

.6696


3

-.10289

.10924

.998

-.4278

.2220

2

4

-.03943

.12611

1.000

-.4153

.3364


5

-.19046

.14199

.951

-.6152

.2343


6

.01246

.15642

1.000

-.4582

.4831


1

.42752*

.09773

.000

.1391

.7159


2

.10289

.10924

.998

-.2220

.4278

3

4

.06347

.10924

1.000

-.2627

.3897


5

-.08757

.12724

1.000

-.4703

.2952


6

.11535

.14317

1.000

-.3187

.5494


1

.36405*

.11628

.031

.0180

.7101


2

.03943

.12611

1.000

-.3364

.4153

4

3

-.06347

.10924

1.000

-.3897

.2627


5

-.15103

.14198

.994

-.5764

.2743


6

.05188

.15642

1.000

-.4192

.5230


1

.51509*

.13334

.003

.1157

.9145


5

2

3

.19046

.08757

.14199

.12724

.951

1.000

-.2343

-.2952

.6152

.4703


4

.15103

.14198

.994

-.2743

.5764

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 199 trang: Các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách du lịch tại các điểm du lịch tâm linh ở Việt Nam

Dependent Variable: REVa Tamhane


Multiple Comparisons
6

.20292

.16948

.982

-.3062

.7120


1

.31217

.14861

.448

-.1364

.7607


2

-.01246

.15642

1.000

-.4831

.4582

6

3

-.11535

.14317

1.000

-.5494

.3187


4

-.05188

.15642

1.000

-.5230

.4192


5

-.20292

.16948

.982

-.7120

.3062

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.


Theo thu nhập

Test of Homogeneity of Variances

REVa


Levene

Statistic

df1

df2

Sig.

3.208

4

546

.013

ANOVA

REVaSum of

Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

15.295

4

3.824

5.341

.000

Within Groups

390.929

546

.716Total

406.224

550

Post Hoc Tests


(I) (J)

Thu_nha Thu_nha p p

Mean Difference (I-

J)

Std. Error

Sig.

95% Confidence Interval

Lower Bound

Upper

Bound


1


2


3


4


5

2

3

4

5

1

3

4

5

1

2

4

5

1

2

3

5

1

2

3

4

-.26073

.12354

.307

-.6104

.0890

-.44409*

.10152

.000

-.7305

-.1576

-.34608*

.11912

.041

-.6841

-.0081

-.26465

.10631

.127

-.5651

.0358

.26073

.12354

.307

-.0890

.6104

-.18336

.11722

.720

-.5156

.1489

-.08535

.13275

.999

-.4621

.2914

-.00392

.12139

1.000

-.3481

.3402

.44409*

.10152

.000

.1576

.7305

.18336

.11722

.720

-.1489

.5156

.09801

.11255

.992

-.2220

.4180

.17944

.09889

.521

-.1003

.4592

.34608*

.11912

.041

.0081

.6841

.08535

.13275

.999

-.2914

.4621

-.09801

.11255

.992

-.4180

.2220

.08143

.11688

.999

-.2509

.4137

.26465

.10631

.127

-.0358

.5651

.00392

.12139

1.000

-.3402

.3481

-.17944

.09889

.521

-.4592

.1003

-.08143

.11688

.999

-.4137

.2509

Dependent Variable: REVa Tamhane


Multiple Comparisons*. The mean difference is significant at the 0.05 level.


Theo tần suất du lịch

Test of Homogeneity of Variances

REVa

Levene

Statistic

df1

df2

Sig.

6.370

3

547

.000

ANOVA

REVa


Sum of

Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

9.442

3

3.147

4.339

.005

Within Groups

396.782

547

.725Total

406.224

550

Post Hoc Tests


(I) (J)

Muc_do Muc_d

o

Mean Difference

(I-J)

Std. Error

Sig.

95% Confidence Interval

Lower Bound

Upper Bound

2

.14995

.07638

.267

-.0521

.3520

1 3

.28589

.12631

.152

-.0570

.6288

4

.48342*

.16627

.038

.0191

.9477

1

-.14995

.07638

.267

-.3520

.0521

2 3

.13594

.12883

.877

-.2131

.4850

4

.33347

.16819

.289

-.1350

.8019

1

-.28589

.12631

.152

-.6288

.0570

3 2

-.13594

.12883

.877

-.4850

.2131

4

.19753

.19598

.899

-.3370

.7320

1

-.48342*

.16627

.038

-.9477

-.0191

4 2

-.33347

.16819

.289

-.8019

.1350

3

-.19753

.19598

.899

-.7320

.3370

Dependent Variable: REVa Tamhane


Multiple Comparisons


*. The mean difference is significant at the 0.05 level.


Theo tôn giáo

Test of Homogeneity of Variances

REVa


Levene

Statistic

df1

df2

Sig.

1.655

5

545

.144


ANOVA

REVaSum of

Squares

df

Mean

Square

F

Sig.

Between

Groups

6.509

5

1.302

1.775

.116

Within Groups

399.716

545

.733Total

406.224

550

Kết quả phân tích phần mềm AMOS

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)Estimate

ENV

<---

ATR

.960

CON

<---

ATR

.903

INF

<---

ATR

.870

SUP

<---

ATR

.856

FAR4

<---

FAR

.822

FAR3

<---

FAR

.845

FAR2

<---

FAR

.761

FAR1

<---

FAR

.714

WOM4

<---

WOM

.809

WOM3

<---

WOM

.675

ENV7

<---

ENV

.743

ENV5

<---

ENV

.716
Estimate

ENV4

<---

ENV

.663

ENV6

<---

ENV

.736

CON5

<---

CON

.732

CON4

<---

CON

.725

CON3

<---

CON

.707

CON2

<---

CON

.728

CON1

<---

CON

.751

SUP4

<---

SUP

.696

SUP3

<---

SUP

.700

SUP1

<---

SUP

.736

INF4

<---

INF

.681

INF3

<---

INF

.751

INF2

<---

INF

.819

INF1

<---

INF

.780

SAT4

<---

SAT

.776

SAT3

<---

SAT

.820

SAT2

<---

SAT

.700

SAT1

<---

SAT

.654

BEL4

<---

BEL

.785

BEL3

<---

BEL

.859

BEL2

<---

BEL

.843

BEL1

<---

BEL

.737

REV4

<---

REV

.701

REV3

<---

REV

.788

REV2

<---

REV

.763

WOM5

<---

WOM

.741

REV1

<---

REV

.788

CON6

<---

CON

.682Phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính


< WOM .741 REV1 < REV .788 CON6 < CON .682 Phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính 1

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 18/03/2023
Đánh giá:
4.4/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số