Áp dụng pháp luật trong giải quyết khiếu nại đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội - 1


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT


BÙI BẢO TUẤN


ÁP DỤNG PHÁP LUẬT

TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Chuyên ngành : Luật kinh tế

Mã số : 60 38 50


LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC


Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Thiên Hương


HÀ NỘI - 2012

MỤC LỤC


Trang

Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt Danh mục các bảng

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG 9

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ ĐẤT ĐAI

1.1. Quan niệm chung về khiếu nại và giải quyết khiếu nại về 9

đất đai

1.1.1. Quan niệm về khiếu nại và giải quyết khiếu nại 9

1.1.2. Quan niệm giải quyết khiếu nại về đất đai 19

1.2. Áp dụng pháp luật trong giải quyết khiếu nại về đất đai 23

1.2.1. Khái niệm và đặc điểm áp dụng pháp luật 23

1.2.2. Khái niệm và đặc điểm áp dụng pháp luật trong giải quyết 27 khiếu nại về đất đai

1.2.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến áp dụng pháp luật trong giải 30 quyết khiếu nại về đất đai

1.3. Áp dụng pháp luật trong giải quyết khiếu nại về đất đai của 37 một số địa phương - kinh nghiệm đối với thành phố Hà Nội

1.3.1. Kinh nghiệm áp dụng pháp luật trong giải quyết khiếu nại về 37 đất đai của một số địa phương

1.3.2. Bài học kinh nghiệm đối với thành phố Hà Nội 46

Chương 2: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG GIẢI 48

QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI


2.1.

Tình hình khiếu nại và giải quyết khiếu nại về đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội

48

2.1.1.

Tình hình khiếu nại và nguyên nhân của khiếu nại về đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội

48

2.1.2.

Giải quyết khiếu nại về đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội

57

2.2.

Những kết quả đạt được và những hạn chế của hoạt động áp dụng pháp luật trong giải quyết khiếu nại về đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội

60

2.2.1.

Những kết quả đạt được

60

2.2.2.

Những hạn chế

63

2.3.

Nguyên nhân của những kết quả đạt được và những hạn chế của hoạt động áp dụng pháp luật trong giải quyết khiếu nại về đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội

66

2.3.1.

Nguyên nhân của những kết quả đã đạt được

66

2.3.2.

Nguyên nhân của những hạn chế

67


Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG PHÁP

76


LUẬT TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ ĐẤT ĐAI


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 126 trang: Áp dụng pháp luật trong giải quyết khiếu nại đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội

Áp dụng pháp luật trong giải quyết khiếu nại đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội - 1

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

3.1. Hoàn thiện các quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, 76 về đất đai và các quy định khác có liên quan

3.1.1. Hoàn thiện quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại 76

3.1.2. Hoàn thiện quy định pháp luật về đất đai 85

3.1.3. Hoàn thiện các quy định pháp luật khác có liên quan 87

3.2. Nâng cao năng lực, trình độ, ý thức trách nhiệm của người có 91 thẩm quyền áp dụng pháp luật trong giải quyết khiếu nại về

đất đai

3.2.1. Đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo nói chung, giải quyết khiếu nại về đất đai nói riêng

3.2.2. Nâng cao ý thức trách nhiệm của người có thẩm quyền áp dụng pháp luật trong giải quyết khiếu nại về đất đai

3.3. Nâng cao sự hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của cá nhân, tổ chức thực hiện khiếu nại về đất đai

3.4. Xử lý nghiêm minh những vi phạm pháp luật về đất đai và giải quyết khiếu nại về đất đai

91


93


98


101

3.4.1. Xử lý nghiêm minh những vi phạm pháp luật về đất đai 101

3.4.2. Xử lý nghiêm minh những vi phạm pháp luật trong giải quyết khiếu nại về đất đai

102

KẾT LUẬN 105

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 108


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT


CQHCNN : Cơ quan hành chính nhà nước GQKN : Giải quyết khiếu nại GQKNTC : Giải quyết khiếu nại, tố cáo UBND : Ủy ban nhân dân

XHCN : Xã hội chủ nghĩa


DANH MỤC CÁC BẢNG‌


Số hiệu bảng

Tên bảng Trang

2.1 Tổng hợp số vụ khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai 61

UBND thành phố giao Thanh tra thành phố Hà Nội xem xét, kết luận từ năm 2003 đến năm 2010

MỞ ĐẦU


1. Tính cấp thiết của đề tài

Khiếu nại núi chung, khiếu nại về đất đai nói riêng là quyền cơ bản của công dân, thực hiện quyền khiếu nại về đất đai là một hình thức dân chủ trực tiếp để nhân dân tham gia hoạt động quản lý nhà nước, quản lý xã hội, giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, công chức nhà nước trong lĩnh vực đất đai.

Giải quyết khiếu nại hành chính về đất đai (sau đây gọi là khiếu nại đất đai) là trách nhiệm, nghĩa vụ của các cơ quan hành chính nhà nước (CQHCNN). Giải quyết tốt khiếu nại về đất đai của công dân nhằm phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa; góp phần đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan nhà nước trong lĩnh vực đất đai; góp phần ổn định tình hình chính trị, thúc đẩy kinh tế phát triển.

Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội, ký ngày 29-5-2008 có hiệu lực từ 01-8-2008 đã mang lại tầm vóc mới chưa từng có cho Thủ đô Hà Nội, trở thành thành phố lớn thứ 1 trên thế giới, với diện tích 3344,6 km2 (tăng hơn 3 lần, chiếm khoảng 1 diện tích cả nước); dân số gần triệu người (tăng hơn 2 lần, chiếm gần 8 dân số cả nước) và 555 đơn vị hành chính, trong đó có 29 quận, huyện và thị xã.

Đây là sự kiện đặc biệt có tác động toàn diện đến đời sống chính trị và phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô. Thành phố đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Quốc hội, tạo tiền đề cho sự phát triển mới và tạo không khí đoàn kết phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân Thủ đô. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng đang đứng trước những thách thức mới của sự phát triển về hạ tầng đô thị và nông thôn, về hạ tầng văn hóa xã hội… Thủ đô mở

rộng còn thiếu đồng bộ trên nhiều phương diện, sự hạn chế về năng lực, trình độ quản lý kinh tế - xã hội của một số bộ phận cán bộ, công chức các cấp, các ngành, sự khác nhau giữa hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện cơ chế, chính sách. Chính vì những lý do trên nên tình hình công dân khiếu kiện, trong đó đặc biệt là khiếu kiện về đất đai tăng cả về số lượng lẫn tính chất phức tạp của vụ việc so với các năm trước.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến khiếu nại về đất đai ngày càng tăng và phức tạp trên địa bàn thành phố Hà Nội là do hoạt động giải quyết khiếu nại (GQKN) trong đó có việc áp dụng pháp luật về GQKN đất đai còn nhiều bất cập, đó là tình trạng: Một số nơi, cấp ủy, chính quyền địa phương chưa tập trung chỉ đạo giải quyết. Sự chỉ đạo và điều hành của chính quyền cấp cơ sở còn yếu và chưa chặt chẽ, có nơi chưa làm đúng theo các trình tự, thủ tục quy định của pháp luật. Nội dung giải quyết của các cấp chưa thống nhất. Sự phối hợp giữa các cơ quan chưa chặt chẽ. Việc tổ chức thi hành các quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật còn yếu. Sự kiểm tra, đôn đốc của thủ trưởng cấp trên với cấp dưới chưa tích cực, còn nể nang, thiếu sự phê bình nghiêm khắc khi cấp dưới chưa thực hiện tốt. Đội ngũ cán bộ địa chính ở cấp phường, xã còn yếu về chuyên môn, nghiệp vụ, thiếu về số lượng cũng là nguyên nhân không nhỏ gây khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ. Công tác xử lý sau tiếp dân và theo dòi kết quả thực hiện còn chưa được kịp thời và đầy đủ, vẫn còn nhiều trường hợp xử lý đơn thư của công dân không đúng như chuyển đơn hoặc hướng dẫn không đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết, dẫn đến tình trạng công dân bức xúc do phải đi lại nhiều nơi, nhiều lần. Các cơ quan chuyển đơn thường ít quan tâm đến kết quả giải quyết những đơn thư đã chuyển và các cơ quan nhận được đơn thư chuyển đến cũng chưa báo cáo, thông tin đầy đủ kết quả giải quyết đến cơ quan chuyển đơn.

Về phương diện lý luận, áp dụng pháp luật nói chung đã được giới khoa học pháp lý làm sáng tỏ. Song áp dụng pháp luật trong GQKN đất đai vẫn còn là một vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu cụ thể hơn từ khái niệm

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 26/06/2022

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *