Áp dụng marketing dịch vụ để đẩy mạnh hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần - 7

KẾT LUẬN

Những gì mà hoạt động Marketing mang lại cho các ngân hàng thương mại cổ phần là không nhỏ, các ngân hàng này không ngừng nâng cao được vị thế của mình trên thị trường tài chính. Tuy nhiên hoạt động Marketing còn đang bó hẹp trong phạm vi nhỏ, các bộ có trình độ chuyên môn về lĩnh vực này chưa nhiều, số lượng ngân hàng có phòng Marketing còn ít. Phạm vi nghiên cứu của đề tài chỉ đề cập tới riêng khối ngân hàng thương mại cổ phần trong việc ứng dụng Marketing. Khoá luận đã tập trung làm rõ hơn những vấn đề về Marketing trong ngân hàng, để nó trở thành công cụ quan trọng cho các nhà kinh doanh ngân hàng nắm bắt và tìm hiểu rõ hơn về thị trường từ đó có sự thay đổi phù hợp. Sau đó, trên cơ sở đánh giá thực tế, khoá luận chỉ ra thực trạng hoạt động Marketing của các ngân hàng thương mại cổ phần trong thời gian vừa qua với những kết quả đạt được và tồn tại cần khắc phục. Từ đó, khoá luận đã đưa ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing của các ngân hàng thương mại cổ phần, góp phâng phát triển hệ thống tài chính ngân hàng.

Mặc dù bản thân đã có nhiều cố gắng để hoàn thành những mục tiêu của đề tài nhưng do sử dụng Marketing trong lĩnh vực ngân hàng là một vấn đề phức tạp mà bản thân em còn có nhiều hạn chế cả về hiểu biết cũng như thời gian, do vậy, đề tài chắc chắn còn có nhiều thiếu sót. Em rất mong nhận được ý kiến chỉ bảo của các thầy cô để chuyên đề được hoàn thiện hơn.

Em cũng xin chân thành cảm ơn cô giáo TS Phạm Thu Hương đã giúp đỡ em tận tình trong việc thực hiện khoá luận này.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Marketing căn bản, Philip Kotle, Nhà xuất bản Thống kê 1994.

2. Giáo trình Marketing ngân hàng, PSG.,TS Nguyễn Thị Minh Hiền – Học viện Ngân hàng 2004

3. Marketing trong kinh doanh dịch vụ, TS Lưu Văn Nghiêm, Đại học Kinh tế Quốc dân, Nhà xuất bản Thống kê, năm 2001

4. Năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại trong xu thế hội nhập, PGS,TS Nguyễn Thị Quy, Nhà xuất bản lí luận Chính trị, năm 2005

5. Các báo cáo thường niên của Ngân hàng Nhà nước năm 2004, 2005, 2006

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 60 trang tài liệu này.

6. Pháp lệnh Ngân hàng, hợp tác xã tín dụng và công ty tài chính theo lệnh số 37/LCT-HĐNN8

7. Nghị định 69/2007 của Chính phủ ban hành ngày 20/4/2007

Áp dụng marketing dịch vụ để đẩy mạnh hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần - 7

8. Nhìn lại năng lực tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam, http://www.aftc.vn//vn/invest.asp?module=101&nid=74 Cập nhật ngày 6/7/2007

9. Ngân hàng thương mại cổ phần lại thắng lớn, Minh Đức http://www.dddn.com.vn/Desktop.aspx/Tin-DN/Phanhoi-Tt/Ngan_hang_thuong_mai_co_phan_lai_thang_lon/ Cập nhật ngày 18/10/2006

10. 10 điểm nổi bật của lĩnh vực ngân hàng năm 2006, http://www.mof.gov.vn/Default.aspx?tabid=612&ItemID=39528 Cập nhật ngày 26/12/2006

11. Thị trường ngân hàng Việt Nam http://www.kiemtoan.com.vn/modules.php?name=News&file=article &sid=1144 Cập nhật ngày 30/5/2007

12. Làn sóng cạnh tranh dịch vụ ngân hàng http://www.mof.gov.vn/Default.aspx?tabid=612&ItemID=44933 Cập nhật ngày 2/8/2007

13. Techcombank cung cấp dịch vụ thanh toán qua mạng Internet Banking,http://www.docbao.com.vn/enewsdetail/21/7170/7170/defaul t.dec Cập nhật ngày 30/5/2007


14. VPBank công bố ra mắt thẻ VPBank Platinum EMV MasterCard, http://vpb.com.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=54 1&Itemid=80


15. Chạy đua giảm lãi suất vay,http://www.ngoisao.net/News/Thuong- truong/2007/10/3B9C13B1/ Cập nhật ngày 4/10/2007

16. Ngân hàng đầu tiên kéo dài thời gian giao dịch đến 19h,http://vinaotc.com/news.php?id=3799 Cập nhật ngày 26/10/2007

17. Một thẻ ATM rút tiền được ở tất cả các loại máy http://web2.ssi.com.vn/global/content/viewer.asp?a=3776&z=27 Cập nhật ngày 22/08/2006

18. Cách làm của VPBank, Xuân Quyền - Duy Anh http://www.vipnews.vietnamnet.vn/chandungnhadautu/2006/05/57537 5/ Cập nhật ngày 29/5/2006


19. “Mốt” ngân hàng đa năng http://www.kiemtoan.com.vn/modules.php?name=News&file=article &sid=553 Cập nhật ngày 21/8/2006


20. Thách thức chi trả lương qua tài khoản, Nguyễn Hà http://vietnamnet.vn/kinhte/2007/09/736738/ Cập nhật ngày 3/9/2007

21. Một số sự kiện nổi bật về tiền tệ-hoạt động ngân hàng năm 2006, – Nguyễn Đức –Thời báo kinh tế Việt Nam ngày 17/1/2007 http://www.vmf.com.vn/vmf-vn/content/view/144/210/

22. UK Banks go back to basics cash incentives to gain, http://www.bankmarketinginternational.com/get.asp?script=article&I D=29907&search=hsbc&site=8 Cập nhật ngày 1/3/2006

23. Citibank http://www.lantabrand.com/news2755group4,0,0.html Cập nhật 20/6/2006

24. Thu hút khách hàng-vấn đề của doanh nghiệp, Mai Hạnh http://www.nhantrachoc.net.vn/nthportal/forum/archive/index.php?t- 1229.html Cập nhật ngày 21/11/2006

MỤC LỤC

LêI Më §ÇU 1

Ch•¬ng 1: Tæng quan ng©n hµng th•¬ng m¹i vµ Marketing dÞch vô Ng©n hµng 4

1.1. Ng©n hµng th•¬ng m¹i cæ phÇn vµ nh÷ng ®iÓm ho¹t ®éng cđa ng©n

hµng th•¬ng m¹i cæ phÇn 4

1.1.1. Kh¸i niÖm vµ vÞ trÝ cđa ng©n hµng th•¬ng m¹i cæ phÇn 4

1.1.2. Vai trß cđa ng©n hµng th•¬ng m¹i cæ phÇn 6

1.1.3. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng cđa c¸c ng©n hµng th•¬ng m¹i cæ phÇn 6

1.2. Marketing dÞch vô ng©n hµng 10

1.2.1. Kh¸i niÖm Marketing dÞch vô ng©n hµng 10

1.2.2. Sù cÇn thiÕt vµ vai trß cđa Marketing dÞch vô Ng©n hµng 11

1.2.3. C¸c ®Æc ®iÓm vµ ®Æc thï cđa Marketing dÞch vô ng©n hµng 15

1.2.4. Néi dung ho¹t ®éng Marketing mix cđa Ng©n hµng 17

Ch•¬ng 2: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng Marketing cđa c¸c Ng©n hµng th•¬ng m¹i cæ phÇn ViÖt Nam 30

2.1. §¸nh gi¸ t×nh h×nh ho¹t ®éng chung cđa c¸c ng©n hµng th•¬ng m¹i

cæ phÇn 30

2.2. Mét sè ho¹t ®éng Marketing dÞch vô cđa c¸c Ng©n hµng th•¬ng m¹i ViÖt Nam cæ phÇn hiÖn nay 32

2.2.1 Ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr•êng vµ m«i tr•êng Marketing 33

2.2.2 Ho¹ch ®Þnh chiÕn l•îc Marketing 33

2.2.3 C¸c ho¹t ®éng Marketing mix cô thÓ 35

2.3. §¸nh gi¸ ho¹t ®éng Marketing dÞch vô cđa c¸c ng©n hµng th•¬ng m¹i cæ phÇn 48

2.2.1 Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®•îc 48

2.2.2 Nh÷ng h¹n chÕ cÇn kh¾c phôc vµ nguyªn nh©n 53

Ch•¬ng 3 : c¸c gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh vËn dông marketing dÞch vô vµo Ng©n hµng th•¬ng m¹i cæ phÇn viÖt nam 59

3.1. Kinh nghiÖm vÒ sö dông Marketing cđa c¸c ng©n hµng trªn thÕ giíi 59

3.1.1. Ho¹t ®éng Marketing t¹i mét sè ng©n hµng trªn thÕ giíi 59

3.1.2. Bµi häc kinh nghiÖm 66

3.2 §Þnh h•íng ph¸t triÓn cđa nhµ n•íc ®èi víi c¸c ng©n hµng th•¬ng m¹i cæ phÇn 67

3.3 C¸c gi¶i ph¸p vi m« ®èi víi c¸c Ng©n hµng th•¬ng m¹i cæ phÇn 68

3.3.1 H×nh thµnh bé phËn chuyªn tr¸ch vÒ Marketing 68

3.3.2 N©ng cao chÊt l•îng nghiªn cøu thÞ tr•êng 70

3.4 KiÕn nghÞ 84

3.4.1 KiÕn nghÞ ®èi víi ChÝnh phđ 85

kÕt luËn 91

danh môc tµi liÖu tham kh¶o DANH MôC C¸C CH÷ VIÕT T¾T

Xem tất cả 60 trang.

Ngày đăng: 16/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí