Ảnh hưởng của mật độ lên trăng trưởng và tỉ lệ sống của thát lát còm giai đoạn bột lên giống ương trong bể ComPosite - 7

Phụ lục Z: Kết quả xử lý tốc độ tăng trưởng khối lượng cá giống 30 ngày tuổi.

Descriptives


TDTTKL30N


Mean


Std.

Deviation


Std. Error

95% Confidence

Interval for Mean


Minimum


Maximum

Lower Bound

Upper Bound

1.00

3

.1333

.02517

.01453

.0708

.1958

.11

.16

2.00

3

.1000

.01732

.01000

.0570

.1430

.09

.12

3.00

3

.0767

.04041

.02333

-.0237

.1771

.04

.12

Total

9

.1033

.03536

.01179

.0762

.1305

.04

.16

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 58 trang tài liệu này.

Ảnh hưởng của mật độ lên trăng trưởng và tỉ lệ sống của thát lát còm giai đoạn bột lên giống ương trong bể ComPosite - 7


TDTTKL30


Duncan


NT


N

Subset for alpha

= .05


1

3.00

3

.0767

2.00

3

.1000

1.00

3

.1333

Sig.


.062

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

Phụ lục 1: Kết quả xử lý tốc độ tăng trưởng chiều dài cá giống 30 ngày tuổi.

Descriptives


TDTTCD30N


Mean


Std.

Deviation


Std. Error

95% Confidence Interval for Mean


Minimum


Maximum

Lower

Bound

Upper

Bound

1.00

3

.2033

.01528

.00882

.1654

.2413

.19

.22

2.00

3

.1867

.00577

.00333

.1723

.2010

.18

.19

3.00

3

.1767

.03215

.01856

.0968

.2565

.14

.20

Total

9

.1889

.02147

.00716

.1724

.2054

.14

.22

TDTTCD30


Duncan


NT


N

Subset for alpha

= .05


1

3.00

3

.1767

2.00

3

.1867

1.00

3

.2033

Sig.


.180

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.


Phụ lục 2: Kết quả xử lý tốc độ tăng trưởng khối lượng cá 60 ngày tuổi

Descriptives


TDTTKL60N


Mean


Std.

Deviation


Std. Error

95% Confidence

Interval for Mean


Minimum


Maximum

Lower Bound

Upper Bound

1.00

3

.0733

.00577

.00333

.0590

.0877

.07

.08

2.00

3

.0367

.01155

.00667

.0080

.0654

.03

.05

3.00

3

.0100

.00000

.00000

.0100

.0100

.01

.01

Total

9

.0400

.02828

.00943

.0183

.0617

.01

.08


TDTTKL60


Duncan


NT


N

Subset

for

alpha

= .05

1

2

3

3.00

3

.01002.00

3


.0367


1.00

3.0733

Sig.


1.000

1.000

1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

Phụ lục 3: Kết quả xử lý tốc độ tăng trưởng chiều dài cá 60 ngày tuổi

Descriptives


TDTTCD60N


Mean


Std.

Deviation


Std. Error

95% Confidence

Interval for Mean


Minimum


Maximum

Lower Bound

Upper Bound

1.00

3

.0800

.01000

.00577

.0552

.1048

.07

.09

2.00

3

.0600

.01000

.00577

.0352

.0848

.05

.07

3.00

3

.0467

.01528

.00882

.0087

.0846

.03

.06

Total

9

.0622

.01787

.00596

.0485

.0760

.03

.09


TDTTCD60


Duncan


NT


N

Subset for alpha = .05

1

2

3.00

3

.0467


2.00

3

.0600

.0600

1.00

3


.0800

Sig.


.223

.088

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.


Phụ lục 4: Kết quả xử lí tỉ lệ sống giai đoạn 30 ngày tuổi

Descriptives


TLS30N


Mean


Std.

Deviation


Std. Error

95% Confidence

Interval for Mean


Minimum


Maximum

Lower Bound

Upper Bound

1.00

3

94.0000

2.00000

1.15470

89.0317

98.9683

92.00

96.00

2.00

3

86.0000

3.60555

2.08167

77.0433

94.9567

83.00

90.00

3.00

3

94.4333

5.09542

2.94184

81.7756

107.0911

90.00

100.00

Total

9

91.4778

5.25875

1.75292

87.4355

95.5200

83.00

100.00


TLS30


Duncan


NT


N

Subset for alpha = .05

1

2

2.00

3

86.0000


1.00

3


94.0000

3.00

3


94.4333

Sig.


1.000

.893

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

Phụ lục 5: Kết quả xử lý tỉ lệ sống giai đoạn 60 ngày tuổi

Descriptives


TLS60N


Mean


Std.

Deviation


Std. Error

95% Confidence

Interval for Mean


Minimum


Maximum

Lower Bound

Upper Bound

1.00

3

78.6667

3.05505

1.76383

71.0775

86.2558

76.00

82.00

2.00

3

61.6667

10.11599

5.84047

36.5371

86.7962

50.00

68.00

3.00

3

88.2000

10.65035

6.14898

61.7431

114.6569

79.30

100.00

Total

9

76.1778

13.84781

4.61594

65.5334

86.8221

50.00

100.00


TLS60


Duncan


NT


N

Subset for alpha = .05

1

2

2.00

3

61.6667


1.00

3

78.6667

78.6667

3.00

3


88.2000

Sig.


.053

.226

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

Xem tất cả 58 trang.

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 27/04/2022

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *