Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Ba Đình - 1


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

---o0o---


KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP


ĐỀ TÀI:


THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 69 trang tài liệu này.

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH BA ĐÌNH


Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Ba Đình - 1

SINH VIÊN THỰC HIỆN : HOÀNG THỊ TÚ ANH MÃ SINH VIÊN : A16657

CHUYÊN NGÀNH : NGÂN HÀNG


HÀ NỘI – 2014

LỜI CẢM ƠN


Em xin chân thành cảm ơn sự chỉ bảo tận tình của giáo viên hướng dẫn là Thạc sĩ Lê Thị Hà Thu, cô đã luôn giúp đỡ, trau dồi thêm kiến thức, chỉ ra những thiếu sót và giúp em có những định hướng tốt hơn trong suốt thời gian em thực hiện làm khóa luận. Em cũng xin cảm ơn Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Ba Đình đã giúp đỡ, cung cấp thông tin, tài liệu hữu ích tạo điều kiện cho em hoàn thành khóa luận này.

Em xin chân thành cảm ơn!

Ngày 20 tháng 03 năm 2014 Sinh viên


Hoàng Thị Tú Anh


LỜI CAM ĐOAN


Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và được trích dẫn rõ ràng.

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!


Ngày 20 tháng 03 năm 2014 Sinh viên


Hoàng Thị Tú Anh

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1

1.1. Các vấn đề cơ bản về hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại 1

1.1.1. Khái niệm hoạt động cho vay 1

1.1.2. Phân loại cho vay 1

1.1.2.1. Theo thời hạn cho vay 1

1.1.2.2. Theo hình thức bảo đảm tiền vay 1

1.1.2.3. Theo mục đích sử dụng vốn 2

1.1.2.4. Theo phương thức cho vay 2

1.1.2.5 Theo phương thức hoàn trả 2

1.2. Các vấn đề cơ bản về cho vay ngắn hạn tại ngân hàng thương mại 3

1.2.1. Khái niệm cho vay ngắn hạn 3

1.2.2. Đặc điểm của cho vay ngắn hạn 3

1.2.3. Phân loại hoạt động cho vay ngắn hạn 4

1.2.3.1. Cho vay khách hàng doanh nghiệp 4

1.2.3.2. Cho vay khách hàng cá nhân 4

1.3. Hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn tại ngân hàng thương mại 5

1.3.1. Khái niệm về hiệu quả cho vay ngắn hạn 5

1.3.2 Sự cần thiết phải đẩy mạnh hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn tại ngân hàng thương mại 5

1.3.2.1. Đối với nền kinh tế 5

1.3.2.2. Đối với ngân hàng thương mại 5

1.3.2.3. Đối với khách hàng 6

1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn tại ngân hàng thương mại 6

1.3.3.1. Chỉ tiêu định tính 6

1.3.3.2. Chỉ tiêu định lượng 8

1.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay ngắn hạn tại ngân hàng thương mại 10

1.3.4.1. Những nhân tố khách quan 10

1.3.4.2. Những nhân tố chủ quan 11

1.3.4.3. Các yếu tố từ khách hàng 13

Tóm tắt chương 1 14


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH BA ĐÌNH 15

2.1. Tổng quan về Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Ba Đình 15

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Ba Đình 15

2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Ba Đình 16

2.1.3. Các hoạt động chính của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Ba Đình 19

2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Ba Đình trong năm 2010 – 2012 21

2.2.1. Tình hình huy động vốn 21

2.2.2. Tình hình sử dụng vốn (chủ yếu là hoạt động cho vay) 26

2.2.3. Tình hình kinh doanh các hoạt động khác 28

2.3. Một số quy định chung trong hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân Hàng

Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam Chi nhánh Ba Đình 31

2.3.1. Đối tượng và điều kiện cho vay 31

2.3.2. Tài sản đảm bảo 31

2.3.3. Quy trình cho vay ngắn hạn 32

2.3.4. Các hình thức cho vay ngắn hạn 37

2.4. Thực trạng kết quả của hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Ba Đình trong giai đoạn 2010- 2012 39

2.4.1. Tình hình doanh số cho vay ngắn hạn 39

2.4.2. Tình hình doanh số thu nợ cho vay ngắn hạn 44

2.4.3. Tình hình dư nợ cho vay ngắn hạn 49

2.6.2. Nhược điểm của hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Ba Đình 67

2.6.3. Nguyên nhân của các hạn chế trong hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Ba Đình 68

Tóm tắt chương 2 71

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH BA ĐÌNH 72

3.1. Định hướng phát triển hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Ba Đình 72

3.2. Giải pháp nhằm đẩy mạnh hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Ba Đình 72

3.2.1. Thực hiện tốt quy trình cho vay 73

3.2.2. Xây dựng chính sách lãi suất mềm dẻo linh hoạt 73

3.2.3. Nâng cao khả năng thu thập và xử lí thông tin khách hàng 74

3.2.4. Đào tạo nâng cao trình độ cán bộ tín dụng 75

3.2.5. Xây dựng và sử dụng hợp lí quỹ dự phòng rủi ro tín dụng 76

3.2.6. Đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ khách hàng 76

3.2.7. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ 76

3.2.8. Tăng cường hoạt động Marketing ngân hàng 77

3.2.9. Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng 77

3.3. Một số kiến nghị đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam 77

Kết luận chương 3 78


DANH MỤC SƠ ĐỒ


Sơ đồ 2.1. Tổ chức bộ máy hoạt động của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Ba Đình


Trang 17

Sơ đồ 2.2. Quy trình cho vay ngắn hạn của Vietinbank Ba Đình 32


DANH MỤC BẢNG BIỂU

Trang

Bảng 2.1. Tình hình huy động vốn của Vietinbank Ba Đình giai đoạn 2010-2012 23

Bảng 2.2. Tình hình hoạt động cho vay của Vietinbank Ba Đình giai đoạn 2010- 24 2012

Bảng 2.3. Thu nhập từ dịch vụ của Vietinbank Ba Đình giai đoạn 2010-2012 28

Bảng 2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của Vietinbank Ba Đình giai đoạn 30 2010-2012

Bảng 2.5. Doanh số cho vay theo kỳ hạn của Vietinbank Ba Đình giai đoạn 41 2010-2012

Bảng 2.6. Doanh số cho vay ngắn hạn phân theo ngành kinh tế và thành phần 42 kinh tế của Vietinbank Ba Đình giai đoạn 2010-2012

Bảng 2.7. Doanh số thu nợ phân theo thời hạn cho vay của Vietinbank Ba Đình 46 giai đoạn 2010-2012

Bảng 2.8. Doanh số thu nợ ngắn hạn phân theo ngành kinh tế và thành phần kinh 47 tế của Vietinbank Ba Đình giai đoạn 2010-2012

Bảng 2.9. Dư nợ ngắn hạn phân theo ngành kinh tế và thành phần kinh tế của 51 Vietinbank Ba Đình giai đoạn 2010-2012

Bảng 2.10. Chỉ tiêu dự nợ ngắn hạn trên tổng nguồn vốn huy động của 55 Vietinbank Ba Đình giai đoạn 2010-2012

Bảng 2.11. Chỉ tiêu dự nợ ngắn hạn trên tổng nguồn vốn huy động ngắn hạn của 56 Vietinbank Ba Đình giai đoạn 2010-2012

Bảng 2.12. Chỉ tiêu vòng quay vốn cho vay ngắn hạn của Vietinbank Ba Đình 57 giai đoạn 2010-2012

Bảng 2.13. Phân loại nợ trên tổng dư nợ cho vay ngắn hạn của VietinBank Ba 58 Đình giai đoạn 2010-2012

Bảng 2.14. Tình hình nợ quá hạn của Vietinbank Ba Đình giai đoạn 2010-2012 59

Bảng 2.15. Tình hình nợ xấu của Vietinbank Ba Đình giai đoạn 2010-2012 60

Bảng 2.16. Tình hình trích lập DPRR của Vietinbank Ba Đình giai đoạn 2010- 62 2012

Bảng 2.17. Tình hình khả năng bù đắp rủi ro của Vietinbank Ba Đình giai đoạn 63

2010-2012

Bảng 2.18. Chỉ tiêu thu nợ ngắn hạn của Vietinbank Ba Đình giai đoạn 2010- 64

2012

Bảng 2.19. Doanh thu từ lãi vay của Vietinbank Ba Đình giai đoạn 2010-2012 65

DANH MỤC VIẾT TẮT


Ký hiệu viết tắt Tên đầy đủ

NHTM Ngân hàng Thương mại

Vietinbank Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

Vietinbank Ba Đình Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương

Việt Nam Chi nhánh Ba Đình

TMCP Thương mại cổ phần

NHNN Ngân hàng Nhà nước

NHNN & PTNT Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

NQH Nợ quá hạn

TSĐB Tài sản đảm bảo

VNĐ Việt Nam đồng

SXKD Sản xuất kinh doanh

TCTD Tổ chức tín dụng

NQH Nợ quá hạn

DPRR Dự phòng rủi ro


LỜI MỞ ĐẦU


1. Tính cấp thiết của đề tài

Hiện nay, công cuộc phát triển kinh tế là mục tiêu mũi nhọn của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Các tổ chức kinh tế của Việt Nam cũng lớn mạnh không ngừng, đặc biệt là sự thay đổi cả về chất và lượng của hệ thống ngân hàng. Cùng với các ngành kinh tế khác, ngân hàng có nhiệm vụ tham gia bình ổn thị trường tiền tệ, kiềm chế và đẩy lùi lạm phát, tạo công ăn việc làm cho người lao động, giúp đỡ các nhà đầu tư, phát triển thị trường vốn, thị trường ngoại hối, tham gia thanh toán và hỗ trợ thanh toán...

Cho vay ngắn hạn là hoạt động kinh doanh quan trọng trong hoạt động tín dụng của mọi Ngân hàng thương mại. Số lượng các doanh nghiệp, nhu cầu tiêu dùng, mua sắm hàng hóa dịch vụ của các tổ chức cá nhân trên địa bàn cả nước luôn ở mức cao, do đó nhu cầu vay vốn ngắn hạn là rất lớn. Rất nhiều các ngân hàng đang cố gắng cung cấp những dịch vụ tốt nhất để đáp ứng nhu cầu này của xã hội.

Là một Ngân hàng thương mại có tiềm lực lớn về vốn, Vietinbank Ba Đình trong những năm qua đã rất chú trọng tới hoạt động cho vay ngắn hạn. Tuy nhiên trên thực tế do tình hình kinh tế khó khăn và sự cạnh tranh khốc liệt giữa các ngân hàng trong hoạt động cho vay ngắn hạn nên Vietinbank Ba Đình vẫn còn gặp phải một số hạn chế. Do đó vấn đề đẩy mạnh hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn là rất cần thiết.

Qua quá trình nghiên cứu, học tập, tìm hiểu về hoạt động cho vay của ngân hàng cùng sự hướng dẫn của Thạc sĩ Lê Thị Hà Thu, tác giả đã lựa chọn đề tài: “Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Ba Đình” làm đề tài khoá luận của mình. Dựa trên kết quả của quá trình nghiên cứu và phân tích dữ liệu thu thập được, khoá luận xin đưa ra một số đề xuất để đẩy mạnh hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Ba Đình.

2. Mục đích nghiên cứu

- Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động cho vay ngắn hạn, xác định sự cần thiết của việc đẩy mạnh hoạt động cho vay của NHTM tại Việt Nam.

- Nghiên cứu thực trạng hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Ba Đình từ năm 2010 đến 2012 từ đó rút ra điểm mạnh, hạn chế và nguyên nhân của các hạn chế đó.

- Đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Ba Đình.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của khoá luận: Hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn.

Phạm vi nghiên cứu của khoá luận: Thực trạng hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Ba Đình từ năm 2010 đến 2012.

4. Phương pháp nghiên cứu

Khoá luận tốt nghiệp đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học để phân tích lý luận thực tiễn: Phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp duy vật lịch sử, phương pháp phân tích hoạt động kinh tế, phương pháp tổng hợp thống kê.

5. Kết cấu của khoá luận

Khoá luận tốt nghiệp được chia thành 3 chương với kết cấu như sau:

Chương 1: Tổng quan về hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Thương mại Chương 2: Thực trạng hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng

Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Ba Đình

Chương 3: Một số giải pháp đẩy mạnh hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Ba Đình.


CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1. Các vấn đề cơ bản về hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại

1.1.1. Khái niệm hoạt động cho vay

Cho vay là hoạt động cơ bản của NHTM. Theo Quyết định số 1627/2001/QĐ- NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 31/12/2001 về quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng đã đưa ra khái niệm về cho vay như sau: “Cho vay là một hình thức cấp tín dụng, theo đó tổ chức tín dụng giao cho khách hàng sử dụng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời gian nhất định theo thoả thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi”.

Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 do Quốc hội ban hành cũng đưa ra một định nghĩa khác về cho vay: “Cho vay là hình thức cấp tín dụng, theo đó bên cho vay giao hoặc cam kết giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định trong một thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi”.

Từ những định nghĩa về cho vay nêu trên, có thể khái quát về hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại như sau:

“Cho vay là một hình thức cấp tín dụng, theo đó ngân hàng giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời gian nhất định theo thoả thuận với nguyên tắc hoàn trả cả gốc và lãi theo đúng thời hạn đã cam kết”

1.1.2. Phân loại cho vay

1.1.2.1. Theo thời hạn cho vay

Theo thời hạn, hoạt động cho vay được phân làm 3 loại:

- Cho vay ngắn hạn: là loại cho vay có thời hạn dưới một năm và được dùng để tài trợ cho vốn lưu động của doanh nghiệp và các nhu cầu chi tiêu ngắn hạn của cá nhân,hộ gia đình.

- Cho vay trung hạn: là loại cho vay có thời hạn từ một năm đến năm năm. Cho vay trung hạn chủ yếu được sử dụng để mua sắm tài sản cố định, cải tiến hoặc đổi mới thiết bị,mở rộng sản xuất kinh doanh, hoặc xây dựng các dự án mới có quy mô nhỏ.

- Cho vay dài hạn: là loại cho vay có thời hạn trên năm năm. Cho vay dài hạn chủ yếu là để đáp ứng nhu cầu các dài hạn như: các dự án đầu tư, xây dựng nhà ở, các thiết bị quy mô lớn.

1.1.2.2. Theo hình thức bảo đảm tiền vay

Theo tính chất đảm bảo, hoạt động cho vay ngắn hạn có hai loại chính: Cho vay có đảm bảo bằng tài sản và cho vay không có đảm bảo bằng tài sản.

- Cho vay không có bảo đảm tài sản: là loại cho vay không có tài sản thế chấp, cầm cố hoặc sự bảo lãnh của người khác, mà việc cho vay chỉ dựa vào uy tín của bản thân khách hàng vay vốn để quyết định cho vay.

- Cho vay có bảo đảm tài sản: là loại cho vay dựa trên cơ sở các bảo đảm cho tiền vay như thế chấp, cầm cố, hoặc bảo lãnh của người khác

1.1.2.3. Theo mục đích sử dụng vốn

Dựa vào căn cứ này, hoạt động cho vay được chia làm hai loại:

- Cho vay sản xuất kinh doanh: là loại cho vay ngắn hạn để tài trợ vốn lưu động cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

- Cho vay tiêu dùng cá nhân: là loại cho vay để đáp ứng các nhu cầu như chi tiêu thường xuyên, chi sửa chữa nhà cửa,mua sắm tài sản của các cá nhân hay hộ gia đình.Ngày nay ngân hàng còn thực hiện các khoản cho vay để trang trải các chi phí thông thường của đời sống thông qua phát hành thẻ tín dụng.

1.1.2.4. Theo phương thức cho vay

Về phương thức, hoạt động cho vay có thể bao gồm các loại chính như sau:

- Cho vay thấu chi: Là việc cho vay mà tổ chức tín dụng thỏa thuận cho khách hàng chi vượt số tiền có trên tài khoản thanh toán của khách hàng đến một giới hạn xác định,trong khoảng thời gian xác định và phù hợp với quy định của Chính Phủ về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

- Cho vay trực tiếp từng lần: Mỗi lần vay vốn khách hàng và ngân hàng làm thủ tục vay vốn cần thiết và ký kết hợp đồng tín dụng. Ngân hàng áp dụng cho vay từng lần đối với những khách hàng không có nhu cầu vay vốn thường xuyên và chưa được ngân hàng tín nhiệm.

- Cho vay theo hạn mức tín dụng: Ngân hàng và khách hàng thỏa thuận một hạn mức tín dụng và duy trì trong khoảng thời gian nhất định. Loại cho vay này áp dụng đối với những khách hàng có nhu cầu vay ngân hàng thường xuyên và được ngân hàng tín nhiệm.

1.1.2.5 Theo phương thức hoàn trả

Theo phương thức hoàn trả, hoạt động cho vay được chia làm 3 loại:

- Cho vay chỉ có một kỳ hạn trả nợ hay còn gọi là cho vay trả nợ một lần khi đáo

hạn.


- Cho vay có nhiều kỳ hạn trả nợ hay còn gọi là cho vay trả góp.

- Cho vay trả nợ nhiều lần nhưng không có kỳ hạn nợ cụ thể mà tùy khả năng tài

chính của mình mà người đi vay có thể trả nợ bất cứ lúc nào.


1.2. Các vấn đề cơ bản về cho vay ngắn hạn tại ngân hàng thương mại

1.2.1. Khái niệm cho vay ngắn hạn

Theo Luật các TCTD 2010, cho vay ngắn hạn là khoản cho vay có thời hạn nhỏ hơn 12 tháng, thường được sử dụng nhằm bổ sung thiếu hụt tạm thời về vốn lưu động của các doanh nghiệp hoặc nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt tiêu dùng của cá nhân và hộ gia đình .

1.2.2. Đặc điểm của cho vay ngắn hạn

Cho vay ngắn hạn chủ yếu để đáp ứng nhu cầu thiếu hụt tạm thời vốn lưu động trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ngân hàng thường cho vay khi khách hàng phát sinh nhu cầu vốn để mua vật tư, nguyên vật liệu, hoặc trang trải các chi phí sản xuất. Khi hàng hoá được tiêu thụ, khách hàng có thu nhập, cũng là lúc ngân hàng thu hồi nợ. Xuất phát từ đặc điểm này, các ngân hàng thường quy định thời hạn cho vay trên cơ sở chu kì sản xuất của người vay. Do vậy, thời gian thu hồi vốn trong cho vay ngắn hạn nhanh.

Thời hạn thu hồi vốn nhanh nên rủi ro của khoản cho vay ngắn hạn thường thấp hơn khoản cho vay trung và dài hạn, do vậy mức lãi suất cho vay ngắn hạn thấp hơn mức lãi suất cho vay trung và dài hạn. Vì vậy cho vay ngắn hạn ít chịu ảnh hưởng của sự biến động không thể lường trước của nền kinh tế như các khoản cho vay trung và dài dạn. Ngoài ra, các khoản cho vay ngắn hạn được cung cấp cho các đơn vị sản xuất kinh doanh theo hình thức chiết khấu các giấy tờ có giá, dựa trên tài sản đảm bảo, bảo lãnh… Ngân hàng chắc chắn sẽ có khoản thu bù đắp trong tương lai nên rủi ro mang đến thường thấp.

Cho vay ngắn hạn là hoạt động chủ yếu của ngân hàng. Đặc trưng cảu ngân hàng là kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ, trong đó nhận tiền gửi ngắn hạn là hoạt động huy động vốn chủ yếu. Cho nên, với sự phù hợp về lãi suất và thời hạn, các ngân hàng chủ yếu cho vay ngắn hạn. Chính vì rủi ro mang lại của khoản vay thường không cao do đó lãi suất người đi vay thông thường phải trả nhỏ. Vốn tín dụng ngắn hạn mà ngân hàng cấp cho khách hàng thường được khách hàng dùng để mua nguyên vật liệu, trả lương, bổ sung vốn lưu động nên số vốn vay thường là nhỏ.

Ngân hàng cung cấp ngày càng đa dạng các loại hình thức cho vay ngắn hạn, như: cho vay ngắn hạn từng lần, cho vay theo hạn mức, cho vay thấu chi, cho vay luân chuyển… để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, phân tán rủi ro, đồng thời để tăng cường sức cạnh tranh trên thị trường tín dụng. Điều đó đã làm cho các hình thức cho vay ngắn hạn rất phong phú như: nghiệp vụ ứng trước, nghiệp vụ thấu chi, nghiệp vụ chiết khấu…

Xem tất cả 69 trang.

Ngày đăng: 17/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí