Thực trạng hoạt động cho vay ngắn hạn và một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Vietinbank – Chi nhánh 12 - 13

Rotated Component Matrixa


Component

1

2

3

4

5

6

TTC1

.887


SDU1

.854


TTC2

.817


THH3


.748

THH4


.746

THH1


.732

THH2


.716

SCT2.811
SCT3.796
SCT1.745
SCT4.683
DTC3
.767DTC5
.741DTC2
.686DTC4
.598SDB4

.743


SDB3

.713


SDB1

.698


SDB2

.694


SDU5


.880

SDU4


.845

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 105 trang tài liệu này.

Thực trạng hoạt động cho vay ngắn hạn và một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Vietinbank – Chi nhánh 12 - 13

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 6 iterations.

PHỤ LỤC 5

PHÂN TÍCH NHÂN TỐ ĐO LƯỜNG CẢM NHẬN CHUNG CỦA KHÁCH HÀNG


Kiểm định Cronbach Alpha

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.746

3


Item-Total Statistics


Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total

Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

CNC1

7.52

1.256

.546

.693

CNC2

7.53

1.226

.606

.622

CNC3

7.67

1.277

.565

.670


Phân tích nhân tố khách phá EFA

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

.685


Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square

135.618

df

3

Sig.

.000


Total Variance Explained

Component

Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings

Total

% of Variance

Cumulative %

Total

% of Variance

Cumulative %

1

1.991

66.359

66.359

1.991

66.359

66.359

2

.551

18.361

84.720
3

.458

15.280

100.000
Extraction Method: Principal Component Analysis.

PHỤ LỤC 6


KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY TUYẾN TÍNH


Model Summaryb

Model

R

R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

1

.734a

.539

.525

.363

a. Predictors: (Constant), SDU, SCT, THH, SDB, TTC, DTC

b. Dependent Variable: CNC


ANOVAa

Model

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.


1

Regression

29.839

6

4.973

37.682

.000b

Residual

25.472

193

.132Total

55.311

199
a. Dependent Variable: CNC

b. Predictors: (Constant), SDU, SCT, THH, SDB, TTC, DTC


Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients

t

Sig.

Collinearity Statistics

B

Std. Error

Beta

Tolerance

VIF


1

(Constant)

-1.404

.385


-3.646

.000TTC

.318

.053

.322

5.996

.000

.830

1.206

THH

.077

.054

.074

1.419

.158

.883

1.133

SCT

.077

.051

.074

1.492

.137

.979

1.021

DTC

.402

.062

.348

6.455

.000

.822

1.217

SDB

.444

.060

.382

7.411

.000

.897

1.115

SDU

.096

.044

.115

2.185

.030

.859

1.165

a. Dependent Variable: CNC

PHỤ LỤC 7

GIÁ TRỊ BÌNH QUÂN VÀ MỨC Ý NGHĨA CÁC NHÂN TỐ

Nhân tố


Điểm trung bình

Ý nghĩa về cảm nhận của

khách hàng

1

Sự đảm bảo

3.70

Đồng ý

SDB1 SDB2 SDB3

SDB4

Nhân viên Vietinbank – chi nhánh 12 thông báo cho khách hàng biết thời gian kí kết hợp đồng, giải ngân..

Vietinbank – chi nhánh 12 bảo mật thông tin của khách hàng và các giao dịch.

Nhân viên Vietinbank – chi nhánh 12 luôn niềm nở, lịch sự, nhã nhặn với khách hàng.

Nhân viên có kiến thức chuyên môn, nắm rõ quy trình nghiệp vụ

tín dụng của Vietinbank – chi nhánh 12.

3.76


3.70


3.65


3.69

Đồng ý Đồng ý Đồng ý

Đồng ý

2

Độ tin cậy

3.62

Đồng ý

DTC2 DTC3

DTC4 DTC5

Vietinbank – chi nhánh 12 luôn giữ chữ tín, thực hiện cho vay đúng thời điểm đã cam kết.

Lãi suất cho vay của Vietinbank – chi nhánh 12 linh hoạt, gắn với sự biến động của thị trường.

Sản phẩm tín dụng đa dạng, đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng. Quy trình vay vốn tại Vietinbank – chi nhánh 12 rõ ràng, thời gian

xử lý hồ sơ nhanh chóng.

3.70


3.73


3.50

3.55

Đồng ý Đồng ý

Đồng ý Đồng ý

3

Tính tiếp cận

3.74

Đồng ý

TTC1 SDU1


TTC2

Vietinbank – chi nhánh 12 có vị trí thuận lợi cho việc giao dịch. Nhân viên Vietinbank chi nhánh 12 luôn cung cấp các thông tin cần thiết, đảm bảo tin cậy cho khách hàng.

Thời gian làm việc của Vietinbank – chi nhánh 12 thuận lợi cho

việc giao dịch.

3.70

3.83


3.70

Đồng ý Đồng ý


Đồng ý

4

Sự đáp ứng

3.40

Bình thường

SDU4


SDU5

Nhân viên Vietinbank – chi nhánh 12 luôn giải quyết thỏa đáng những thắc mắc, khiếu nại của khách hàng trong quá trình vay vốn.

Vietinbank – chi nhánh 12 thường xuyên tổ chức hội nghị gặp gỡ

và trao đổi với khách hàng về việc vay vốn.

3.53


3.27

Đồng ý


Bình thường

Xem tất cả 105 trang.

Ngày đăng: 19/04/2024
Trang chủ Tài liệu miễn phí