Tác động của vốn chủ sở hữu, rủi ro tín dụng đến sự ổn định tài chính của ngân hàng thương mại Việt Nam - 21


F(9, 24)

=

61.80

avg =

7.00

Prob > F

=

0.000

max =

7

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 169 trang tài liệu này.

Tác động của vốn chủ sở hữu, rủi ro tín dụng đến sự ổn định tài chính của ngân hàng thương mại Việt Nam - 21


lnz

Coef.

Std. Err.

t

P>|t|

[95% Conf.

Interval]

lnzL1.

.0545457

.0492743

1.11

0.279

-.0471514

.1562427

banksize

-.1224771

.0577995

-2.12

0.045

-.2417695

-.0031848

llp

-2.21697

1.343885

-1.65

0.112

-4.990612

.5566725

loanta

.7041662

.3784957

1.86

0.075

-.0770106

1.485343

cir

3.016098

1.281217

2.35

0.027

.3717966

5.660399

roe

4.289359

1.124326

3.82

0.001

1.968865

6.609853

gdp

-7.096544

3.237069

-2.19

0.038

-13.77753

-.4155614

npl

-3.666684

1.97384

-1.86

0.076

-7.740489

.4071202

inf

-1.064525

.2524065

-4.22

0.000

-1.585467

-.5435839

Warning: Uncorrected two-step standard errors are unreliable.


Instruments for first differences equation Standard

D.(banksize L.lnz cir loanta npl)

GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L(2/3).roe

Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -2.32 Pr > z = 0.020 Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = 0.21 Pr > z = 0.830

Sargan test of overid. restrictions: chi2(9) = 4.80 Prob > chi2 = 0.852 (Not robust, but not weakened by many instruments.)

Hansen test of overid. restrictions: chi2(9) = 12.44 Prob > chi2 = 0.190 (Robust, but weakened by many instruments.)


Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets: iv(banksize L.lnz cir loanta npl)

Hansen test excluding group: chi2(4) = 2.10 Prob > chi2 = 0.718 Difference (null H = exogenous): chi2(5) = 10.34 Prob > chi2 = 0.066


F(10, 24)

=

71.46

avg =

7.00

Prob > F

=

0.000

max =

7


lnz

Coef.

Std. Err.

t

P>|t|

[95% Conf.

Interval]

lnzL1.

.0514644

.0492398

1.05

0.306

-.0501616

.1530904

banksize

-.1710579

.0595984

-2.87

0.008

-.2940629

-.048053

llp

-1.58318

1.555328

-1.02

0.319

-4.793219

1.626859

loanta

.2201793

.3954531

0.56

0.583

-.5959958

1.036354

cir

2.209164

1.16478

1.90

0.070

-.1948248

4.613152

roe

3.803015

1.012018

3.76

0.001

1.714312

5.891718

gdp

-2.24637

3.745266

-0.60

0.554

-9.976219

5.483479

npl

-3.758318

1.865278

-2.01

0.055

-7.608063

.0914258

inf

-1.538221

.3362277

-4.57

0.000

-2.232161

-.8442813

khunghoang

-.1458208

.0578329

-2.52

0.019

-.2651821

-.0264595

Warning: Uncorrected two-step standard errors are unreliable.


Instruments for first differences equation Standard

D.(banksize L.lnz cir loanta npl)

GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L(2/3).roe

Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -1.66 Pr > z = 0.097 Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = 0.30 Pr > z = 0.763

Sargan test of overid. restrictions: chi2(8) = 3.62 Prob > chi2 = 0.890 (Not robust, but not weakened by many instruments.)

Hansen test of overid. restrictions: chi2(8) = 11.45 Prob > chi2 = 0.178 (Robust, but weakened by many instruments.)


Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets: iv(banksize L.lnz cir loanta npl)

Hansen test excluding group: chi2(3) = 1.27 Prob > chi2 = 0.735 Difference (null H = exogenous): chi2(5) = 10.17 Prob > chi2 = 0.070.

Favoring speed over space. To switch, type or click on mata: mata set matafavor space, perm.


Dynamic panel-data estimation, two-step difference GMMGroup variable: id


Number of obs =


168

Time variable : nam

Number of groups =

24

Number of instruments = 18

Obs per group: min =

7

F(10, 24) = 34.49

avg =

7.00

Prob > F = 0.000

max =

7


lnz

Coef.

Std. Err.

t

P>|t|

[95% Conf.

Interval]

lnzL1.

.0316622

.0520772

0.61

0.549

-.0758198

.1391443

banksize

-.183283

.0622716

-2.94

0.007

-.3118053

-.0547608

llp

-1.640796

1.616858

-1.01

0.320

-4.977827

1.696236

loanta

.1144544

.4075005

0.28

0.781

-.7265854

.9554942

cir

2.712727

1.065427

2.55

0.018

.5137934

4.91166

roe

4.325074

.9431445

4.59

0.000

2.378519

6.271628

gdp

-2.584333

3.81374

-0.68

0.504

-10.45551

5.286838

npl

-4.899792

1.832611

-2.67

0.013

-8.682115

-1.117469

inf

-1.88019

.418922

-4.49

0.000

-2.744802

-1.015577

nplkhunghoang

-10.47738

3.764156

-2.78

0.010

-18.24622

-2.708549

Warning: Uncorrected two-step standard errors are unreliable.


Instruments for first differences equation Standard

D.(banksize L.lnz cir loanta npl)

GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L(2/3).roe

Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -1.76 Pr > z = 0.078 Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = 0.34 Pr > z = 0.732

Sargan test of overid. restrictions: chi2(8) = 3.11 Prob > chi2 = 0.927 (Not robust, but not weakened by many instruments.)

Hansen test of overid. restrictions: chi2(8) = 10.17 Prob > chi2 = 0.253 (Robust, but weakened by many instruments.)


Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets: iv(banksize L.lnz cir loanta npl)

Hansen test excluding group: chi2(3) = 1.35 Prob > chi2 = 0.718 Difference (null H = exogenous): chi2(5) = 8.83 Prob > chi2 = 0.116


PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH CÁC NGÂN HÀNG TRONG MẪU NGHIÊN CỨU


STT

Tên Ngân hàng

Tên Viết tắt

1

NHTMCP An Bình

ABB

2

NHTMCP Á Châu

ACB

3

NHTMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam

BIDV

4

NHTMCP Công Thương Việt Nam - Vietinbank

CTG

5

NHTMCP Phát triển TP. HCM

HDB

6

NHTMCP Kiên Long

KLB

7

NHTMCP Quân Đội

MBB

8

NHTMCP Hàng Hải – Maritimebank

MSB

9

NHTMCP Nam Á

NAB

10

NHTMCP Quốc Dân

NCB

11

NHTMCP Phương Đông

OCB

12

NHTMCP Xăng Dầu

PGB

13

NHTMCP Sài Gòn

SCB

14

NHTMCP Đông Nam Á

SEAB

15

NHTMCP Sài Gòn Công Thương – Saigonbank

SGB

16

NHTMCP Sài Gòn- Hà Nội

SHB

17

NHTMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank

STB

18

NHTMCP Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank

TCB19

NHTMCP Tiên Phong

TPB

20

NHTMCP Việt Á

VAB

21

NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank

VCB

22

NHTMCP Quốc Tế

VIB

23

NHTMCP Bản Việt

VIETCAPB

24

NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng

VPB

Xem tất cả 169 trang.

Ngày đăng: 06/12/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí