Quản lý tHuế nhằm thúc đẩy tuân thủ tHuế của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - 3

KẾT LUẬN

Trong 5 chương của luận án, các mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu đề ra

ban đầu về

Quản lý thuế

nhằm thúc đẩy tuân thủ

thuế

của doanh nghiệp

trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh” được hoàn thành.


Thứ

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 33 trang tài liệu này.

nhất,

luận án đã

Quản lý tHuế nhằm thúc đẩy tuân thủ tHuế của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - 3

hệ thống hóa lý thuyết về

quản lý thuế, hành vi

tuân thủ thuế, các nhân tố quản lý thuế ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế của doanh nghiệp.

Thứ hai, luận án phân tích thực trạng quản lý thuế và tuân thủ thuế của doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời luận án cũng xác định các nhân tố quản lý thuế ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế của các doanh

nghiệp, kiểm định và đo lường mức độ

tác động của các nhân tố

này đến

tuân thủ thuế của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Từ thực trạng trên rút ra các nhận xét về hạn chế, tồn tại trong quản lý thuế.

Thứ

ba,

luận án đề

xuất một số

giải pháp tăng cường quản lý thuế

nhằm nâng cao tính tuân thủ pháp luật thuế của doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Bên cạnh những kết quả nghiên cứu đạt được, luận án không tránh khỏi những hạn chế do điều kiện thời gian và chi phí hạn chế như chỉ tập trung vào đối tượng nộp thuế là doanh nghiệp, phương pháp khảo sát đối với mẫu

nghiên cứu tại Thành phố Hồ

Chí Minh, … Luận án cũng đề

xuất hướng

nghiên cứu tiếp theo về các nội dung chưa được nghiên cứu sâu.

Xem tất cả 33 trang.

Ngày đăng: 22/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí