Quản lý tHuế nhằm thúc đẩy tuân thủ tHuế của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Xem tất cả 33 trang, được chia thành 3 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Quản lý tHuế nhằm thúc đẩy tuân thủ tHuế của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - 3 thumb

Quản lý tHuế nhằm thúc đẩy tuân thủ tHuế của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - 3

KẾT LUẬN Trong 5 chương của luận án, các mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu đề ra ban đầu về “Quản lý thuế nhằm thúc đẩy tuân thủ thuế của doanh nghiệp trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh” được hoàn thành. Thứ nhất, luận án ...

Quản lý tHuế nhằm thúc đẩy tuân thủ tHuế của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - 2 thumb

Quản lý tHuế nhằm thúc đẩy tuân thủ tHuế của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - 2

Nghệ trong quản lý thuế) và các nhân tố đặc trưng thuộc về doanh nghiệp dựa trên các nghiên cứu trước đây (8) Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp, (9) Đặc điểm tâm lý của chủ/người quản lý doanh nghiệp). Mô hình nghiên cứu ...

Quản lý tHuế nhằm thúc đẩy tuân thủ tHuế của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - 1 thumb

Quản lý tHuế nhằm thúc đẩy tuân thủ tHuế của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - 1

Phần Mở Đầu 1. Sự Cần Thiết Của Nghiên Cứu Quản Lý Thuế Là Một Nội Dung Của Quản Lý Nhà Nước Về Kinh Tế, Đóng Vai Trò Trọng Yếu Trong Việc Xác Định Hiệu Quả Của Hệ Thống Thuế, Đảm Bảo Việc Tuân Thủ Và Thực Thi Chính ...

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số