Tổng Quan Về Lý Thuyết Nền Tảng Và Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Hành Vi Tuân Thủ Thuế

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế của hộ kinh doanh cá thể trong các làng nghề ở Việt Nam - 24


Bảng 2. Tổng quan về lý thuyết nền tảng và các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuếTT


Tác giả, năm


Quốc gia

Chủ đề nghiên cứu

Lý thuyết, mô hình

nghiên cứu

Biến độc lập (hoặc các yếu tố liên

quan đến TTT)

Biến phụ

thuộc


Kết quả nghiên cứu


1


Slemrod (1985)


Hoa Kỳ


Trốn thuế

Allingham và Sandmo (1972)

Thuế suất Thu nhập Tuổi

Tình trạng hôn nhân


Trốn thuế


Có mối liên quan giữa việc trốn tránh và các đặc điểm của người nộp thuế như thuế suất biên, thu nhập, tuổi tác và tình trạng hôn nhân.


2

Alm, Jackson, và Mckee (1992)


Hoa Kỳ

Tuân thủ thuế của người nộp thuế

Allingham và Sandmo (1972)

Tỷ lệ kiểm tra Xử phạt

Thuế suất


Tuân thủ thuế

Mức độ tuân thủ của người nộp thuế tăng lên với tỷ lệ kiểm tra và phạt cao hơn. Mức độ tuân thủ cũng cao hơn khi các cá nhân phải chịu mức thuế thấp hơn và khi họ nhận được thứ gì đó cho khoản thuế của mình.


3


Hanno và Violette (1996)


Hoa Kỳ

Ảnh hưởng về đạo đức và xã hội đối với

hành vi của người nộp thuế


TRA


Đạo đức


Tuân thủ thuế


Có mối quan hệ tương quan giữa đạo đức và xã hội đối với hành vi của người nộp thuế


4


Fjeldastad và Semboja (2001)


Tanzania


Tuân thủ thuế, trốn thuế


Khả năng thanh toán Khả năng bị truy tố Số lượng người trốn thuế

Hình phạt; Công bằng

Tuân thủ thuế Trốn thuế

Tuân thủ thuế dường như có liên quan tích cực đến khả năng thanh toán, khả năng bị truy tố (nhận thức được) và số lượng người trốn thuế mà người trả lời biết.

Các biện pháp trừng phạt và sự bất bình với chính phủ giải thích tình trạng trốn thuế phổ biến được quan sát thấy.


5


Park, C.-G., và Hyun, J. K. (2003)


Hàn Quốc


Các yếu tố ảnh hưởng quyết định tuân thủ thuế


Allingham và Sandmo (1972)


Thu nhập

Kiểm tra, thanh tra thuế

Tỷ lệ phạt Giáo dục thuế


Tuân thủ thuế

Người nộp thuế có mức độ tuân thủ như nhau bất kể mức thu nhập của họ. Cả kiểm tra, thanh tra thuế và tỷ lệ phạt đều là những biện pháp ngăn chặn quan trọng đối với hành vi trốn thuế, mặc dù tỷ lệ phạt có hiệu quả hơn. Người nộp thuế có xu hướng ít tuân thủ hơn trong việc đóng góp vào ngân sách. Giáo dục về thuế là một trong những công cụ hữu hiệu để thúc đẩy người nộp thuế tuân thủ hơn.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 256 trang: Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế của hộ kinh doanh cá thể trong các làng nghề ở Việt Nam

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế của hộ kinh doanh cá thể trong các làng nghề ở Việt Nam - 24TT


Tác giả, năm


Quốc gia

Chủ đề nghiên cứu

Lý thuyết, mô hình nghiên cứu

Biến độc lập (hoặc các yếu tố liên

quan đến TTT)

Biến phụ thuộc


Kết quả nghiên cứu


6


Trivedi và cộng sự (2005)


Canada

Thái độ, Ưu đãi và Tuân thủ Thuế

Lý thuyết kinh tế và TPB

Thái độ Tính cách

Ý định tuân thủ Các yếu tố kinh tế


Tuân thủ thuế

Thái độ, tính cách và ý định của cá nhân ngoài các biến số dựa trên kinh tế sẽ cung cấp hiểu biết phong phú hơn về các quyết định tuân thủ thuế thực tế của cá nhân trong phòng thí nghiệm khi đối mặt với các ưu đãi về tiền tệ.


7

Khasawneh và cộng sự. (2008)


Jordan

Công bằng về thuế thu nhập

và tuân thủ thuếCông bằng


Tuân thủ thuế

Công bằng thuế thu nhập ảnh hưởng đến tuân thủ thuế của người nộp thuế, nhưng chỉ tính công bằng về thuế không giải thích được

tất cả những thay đổi xảy ra trong vấn đề tuân thủ của người nộp thuế.


8

Kastlunger và cộng sự. (2009).


Ý

Các chuỗi kiểm tra, tuân thủ thuế và chiến

lược nộp thuếKiểm tra


Tuân thủ thuế

Trải nghiệm kiểm tra sớm trong ‘‘vòng đời đóng thuế” dẫn đến việc tăng cường tuân thủ. Tính tuân thủ giảm nếu những người tham gia không được đánh giá trong một khoảng thời gian dài.


9


Alan Lewis và cộng sự (2009)


Ý và Vương quốc Anh

Khác biệt cá nhân, nhận thức, văn hóa và việc tuân thủ

thuếKhác biệt cá nhân Nhận thức thuế Văn hóa


Tuân thủ thuế

Mặc dù hệ thống thuế của hai nước này rất giống nhau, trốn thuế phổ biến hơn nhiều ở Ý. Như dự đoán của sinh viên Ý khai báo ít hơn sinh viên Vương quốc Anh và kết quả cho mẫu Ý rõ ràng hơn (ví dụ: hiệu ứng đóng khung đáng kể) nhưng nếu không thì tất cả

đều theo cùng một hướng.


10

Kirchler và Wahl, 2010)


Áo

Thang đo tuân thủ thuế
Nghiên cứu đã phát triển thang để đo lường mức độ tuân thủ và không tuân thủ thuế. Thang đo có thể được sử dụng để thu thập dữ

liệu bằng cách tự báo cáo.


11

Wahl, Kastlunger và Kirchler,(2010)


Áo

Sự tin tưởng, Quyền lực của cơ quan thuế và Tuân thủ thuế


SSF


Sự tin tưởng và Quyền lực của cơ quan thuế


Tuân thủ thuế

Sự gia tăng lòng tin dẫn đến sự gia tăng sự tuân thủ tự nguyện. Trong khi quyền lực tăng lên dẫn đến giảm sự tuân thủ tự nguyện. Ngoài ra, sự giảm sút lòng tin dẫn đến việc giảm tuân thủ thuế bắt buộc.


12

Alm và cộng sự (2010)


Dịch vụ hỗ trợ và tuân thủ thuế

Allingham và Sandmo (1972)

Dịch vụ hỗ trợ thông tin cho người nộp thuế

Tuân thủ thuế

Tăng cường dịch vụ cho người nộp thuế có thể là một công cụ hữu ích để chống trốn thuế.


13

Fagbemi và cộng sự (2010)


Nigeria

Đạo đức và trốn thuế


Tham nhũng Công bằng

Khả năng chi trả thuế

Trốn thuế

Mức độ trốn thuế khi chính phủ tham nhũng cao hơn đáng kể so với các khía cạnh khác như sự phân biệt đối xử của chính phủ, đối xử thiếu công bằng và khả năng chi trả thuế.TT


Tác giả, năm


Quốc gia

Chủ đề nghiên cứu

Lý thuyết, mô hình nghiên cứu

Biến độc lập (hoặc các yếu tố liên

quan đến TTT)

Biến phụ thuộc


Kết quả nghiên cứu


14


Hai và See (2011)


Malaysia


Ý định không tuân thủ thuế


Mở rộng lý thuyết TRA

Thái độ với CP thuế phải nộp và sự công bằng của hệ thống thuế Chuẩn mực chủ quan

Ý định không tuân thủ thuế

Thái độ đối với chi phí thuế dự kiến phải nộp trong tương lai và thái độ đối với sự công bằng của hệ thống thuế, chuẩn mực chủ quan và các biến nhân khẩu học (Giới tính và Tuổi) được phát hiện có mối quan hệ tích cực với ý định không tuân thủ thuế của người nộp thuế

cá nhân.


15

Benk và cộng sự (2010)

Thổ Nhĩ Kỳ

Ý định tuân thủ thuế


TPB

Chuẩn mực về tuân thủ, Hình phạt, Công bằng hệ thống thuế


Chuẩn mực về việc tuân thủ và mức độ hình phạt ảnh hưởng đáng kể nhất đến ý định tuân thủ thuế. Tuy nhiên, nhận thức công bằng của hệ thống thuế không có tác dụng thống kê đáng kể.


16


Benk và cộng sự (2012)


Thổ Nhĩ Kỳ

Tuân thủ thuế bắt buộc và tự nguyện


SSF

Niềm tin vào cơ quan thuế

Quyền lực

TTT bắt buộc TTT tự nguyện

Nghiên cứu này xác nhận các giả định chính của khuôn khổ độ dốc trơn trượt rằng quyền lực thúc đẩy tuân thủ thuế bắt buộc và sự tin tưởng thúc đẩy tuân thủ thuế tự nguyện


17


Damayanti (2012)


Indonesia


Tuân thủ thuế


TPB

Thái độ

Chuẩn mực chủ quan Nhận thức KS hành vi Ý định tuân thủ thuế

Ý định, hành vi tuân thủ thuế


Tuân thủ thuế bị ảnh hưởng bởi ý định tuân thủ. Trong khi ý định tuân thủ bị ảnh hưởng bởi thái độ hướng tới tuân thủ thuế, các chỉ tiêu chủ quan và nhận thức kiểm soát hành vi.


18


Fadjar O.P. Siahaan (2012)


Indonesia


Tuân thủ thuế tự nguyện


Công bằng về thuế Truyền thông

Niềm tin vào cơ quan thuế


Tuân thủ tự nguyện

Tác động trực tiếp và gián tiếp của công bằng thuế đối với việc tuân thủ tự nguyện là tích cực và đáng kể; tác động trực tiếp và gián tiếp của truyền thông đối với việc tuân thủ tự nguyện là không đáng kể; Niềm tin vào cơ quan thuế như một biến điều tiết mối quan hệ công

bằng và tuân thủ thuế.


19


Natrah Saad (2012)


New Zealand và Malaysia


Nhận thức về công bằng thuế và hành vi tuân thủ thuế


TPB


Thái độ

Chuẩn mực chủ quan Nhận thức công bằng thuế

Kiến thức về thuế Tính phức tạp của hệ thống thuế


Người đóng thuế Malaysia có nhận thức tốt hơn đáng kể về tính công bằng, tuy nhiên người nộp thuế ở New Zealand được cho là tuân thủ hơn về trách nhiệm thuế của họ.

Yếu tố quan trọng nhất trong việc giải thích hành vi tuân thủ của người nộp thuế giữa hai quốc gia là thái độ của các cá nhân đối với việc tuân thủ, tiếp theo là các chuẩn mực chủ quan. Nhận thức về công bằng thuế - vốn bị ảnh hưởng nhiều bởi cả kiến thức về thuế và tính phức tạp của hệ thống thuế, có ảnh hưởng đến việc giải thích việc tuân thủ thuế.TT


Tác giả, năm


Quốc gia

Chủ đề nghiên cứu

Lý thuyết, mô hình nghiên cứu

Biến độc lập (hoặc các yếu tố liên

quan đến TTT)

Biến phụ thuộc


Kết quả nghiên cứu


20


Kastlunger và cộng sự (2013)


Ý


Tuân thủ thuế


SSF


Niềm tin vào cơ quan thuế

Quyền lực của cơ quan thuế


TTT bắt buộc TTT tự nguyện

Sự tin tưởng có liên quan tích cực đến việc tuân thủ thuế tự nguyện. Niềm tin vào cơ quan thuế được phát hiện có liên quan tiêu cực đến quyền lực cưỡng chế và liên quan tích cực đến quyền lực hợp pháp. Cả quyền lực cưỡng chế và quyền lực hợp pháp đều tương quan với sự tuân thủ bắt buộc


21


Eichfelder và cộng sự (2014)


Bỉ

Hành vi của cơ quan thuế và tuân thủ của người nộp thuế kinh doanh.Quyền lực cơ quan thuế Xác suất bị phát hiện Chi phí tuân thủ


Tuân thủ thuế

Hành vi của cơ quan thuế đối với chi phí tuân thủ thuế hàm ý một '' quyền lực '' ngầm của cơ quan thuế có ảnh hưởng đến gánh nặng tuân thủ của người nộp thuế. Sự gia tăng quyền lực cũng có thể làm giảm sự sẵn sàng tuân thủ trong những điều kiện nhất định. Xác suất phát hiện (quyền lực), gánh nặng chi phí cao hơn thường làm giảm việc tuân thủ thuế.


22


Lisi, G. (2014)


Tác động chính sách kinh tế vĩ mô đến tuân thủ thuế


SSF


Niềm tin vào cơ quan thuế

Công bằng


Tuân thủ thuế

Phát hiện chính là các hành động xây dựng lòng tin tốt hơn các biện pháp răn đe. Trong một xã hội mà cơ quan thuế tôn trọng người nộp thuế và áp dụng các thủ tục minh bạch, công bằng thì trên thực tế, độ tin cậy và tính tuân thủ thuế cao hơn, việc trốn thuế thấp hơn và

do đó mức thuế có thể giảm xuống


23

Raihana, M. and Pope, J. (2014),


Malaysia

Tôn giáo và tuân thủ thuếTôn giáo

Tuân thủ thuế tự nguyện

Tín ngưỡng tôn giáo có tác động tích cực đáng kể đến việc tuân thủ thuế tự nguyện


24


Mas’ud và cộng sự (2014)


Châu Phi

Sự tin tưởng và quyền lực của các cơ quan

thuế và tuân thủ thuế


SSF


Sự tin tưởng và Quyền lực

của cơ quan thuế


Tuân thủ thuế


Sự tin tưởng và quyền lực của các cơ quan chức năng tương tác chặt chẽ trong việc giải thích việc tuân thủ thuế.


25


Saad, Natrah (2014)


New Zealand

Kiến thức về thuế, sự phức tạp của hệ

thống thuế và tuân thủ thuếKiến thức về thuế Sự phức tạp về thuế


Tuân thủ thuế


Kiến thức về thuế và sự phức tạp về thuế được xem là những yếu tố góp phần dẫn đến hành vi không tuân thủ của người nộp thuế.TT


Tác giả, năm


Quốc gia

Chủ đề nghiên cứu

Lý thuyết, mô hình nghiên cứu

Biến độc lập (hoặc các yếu tố liên

quan đến TTT)

Biến phụ thuộc


Kết quả nghiên cứu


26


Abdul Hamid, (2014)


Malaysia và New Zealand


Hành vi tuân thủ thuế của các đại lý thuế

TPB, mô hình ra quyết định, khía cạnh văn hóa quốc gia của Hofstede


Thái độ

Chuẩn mực chủ quan Nhận thức KS hành vi Nhạy cảm về đạo đức Văn hoá

Ý định tuân thủ luật pháp Hành vi tuân thủ thuế


Thái độ là những biến số quan trọng nhất, tiếp theo là độ nhạy cảm về đạo đức, văn hóa và nhận thức kiểm soát hành vi có những phát hiện trái chiều, trong khi chuẩn mực chủ quan không có ảnh hưởng đáng kể đến hành vi tuân thủ pháp luật thuế ở cả hai quốc gia.


27


Casagrande và cộng sự (2015)


Ý


Quyết định tuân thủ thuế của cá nhân


Allingham và Sandmo (1972)

Cạnh tranh chiến lược giữa những người nộp thuế

Tâm lý xấu hổ khi bị phát hiện đến


Tuân thủ thuế

Kết quả thử nghiệm cho thấy cạnh tranh chiến lược giữa những người nộp thuế đóng một vai trò quan trọng trong tuân thủ thuế. Ngoài ra, sự xấu hổ củng cố sự cạnh tranh này, nhưng tự nó không đóng vai trò quan trọng nào (tức là không có cạnh tranh)


28


Gangl và cộng sự (2015)


Tương tác của cơ quan thuế với người nộp thuế


SSF


Quyền lực Lòng tin


Tuân thủ thuế

Sự hiểu biết về động lực giữa quyền lực và lòng tin có thể thúc đẩy nghiên cứu về sự hợp tác trong các tình huống khó xử của xã hội và có thể được các cơ quan chức năng sử dụng để thúc đẩy sự hợp tác tự nguyện và cam kết nhằm đảm bảo cung cấp hàng hóa công.


29


Kogler và cộng sự (2015)


Áo

Phản hồi chậm trễ về việc kiểm tra, thanh tra thuế, tuân thủ thuế và nhận thức công

bằngPhản hồi của kiểm tra Công bằng theo thủ tục


Công bằng và tuân thủ


Sự chậm trễ phản hồi có tác động tích cực đáng kể đến việc tuân thủ thuế nhưng lại có tác động tiêu cực đến sự công bằng.


30


Sinnasamy và cộng sự (2015)


Malaysia

Hành vi không tuân thủ thuế: một tác động điều tiết của các đại lý thuế.


Mô hình Fischer (1992)

Cấu trúc hệ thống thuế Thuế suất

tỷ lệ phạt

Thái độ và nhận thức Công bằng thuế


Hành vi không tuân thủ thuế


Kết quả nghiên cứu chỉ ra thuế suất và tiền phạt cũng như sự công bằng về thuế và ảnh hưởng ngang hàng do các đại lý thuế điều tiết với hành vi không tuân thủ thuế của cá nhân nộp thuế ở Malaysia.TT


Tác giả, năm


Quốc gia

Chủ đề nghiên cứu

Lý thuyết, mô hình nghiên cứu

Biến độc lập (hoặc các yếu tố liên

quan đến TTT)

Biến phụ thuộc


Kết quả nghiên cứu


31


Damayanti và cộng sự (2015)


Indonesia


Tuân thủ thuế


TPB


Tinh thần thuế Chuẩn chủ quan Nhận thức kiểm soát hành vi

Ý định tuân thủ thuế


Hành vi tuân thủ thuế

Tinh thần thuế, các chỉ tiêu chủ quan và nhận thức kiểm soát hành vi, ý định tuân thủ thuế ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế. Niềm tin vào cơ quan thuế là biến điều tiết trong mối quan hệ giữa ý định tuân thủ và hành vi tuân thủ thuế, trong khi xây dựng định hướng không chắc chắn chưa có cơ sở để khẳng định là biến điều tiết trong nghiên cứu này.


32

Lidija Hauptman và cộng sự (2015)


Slovenia


Tuân thủ thuế tự nguyện

Mô hình Fischer (1992) và SSF

Chuẩn mưc quốc gia, Chuẩn mực chủ quan, Niềm tin vào cơ quan thuế

Tuân thủ thuế tự nguyện

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng các chuẩn mực quốc gia và xã hội là yếu tố quan trọng của việc tuân thủ thuế, trong khi niềm tin vào các cơ quan chức năng không được chứng minh là các biến số liên quan đáng kể đến việc tuân thủ thuế ở Slovenia


33

Darmayasa và Aneswari (2015)


Indonesia

Đạo đức dựa trên văn hóa và tuân thủ thuế tự nguyên


SSF

Đạo đức của các chuyên gia tư vấn thuế dựa trên văn hóa địa phương

Tuân thủ thuế tự nguyện


Các thực hành đạo đức của các chuyên gia tư vấn thuế dựa trên văn hóa địa phương giúp tăng tuân thủ thuế tự nguyện


34


Alm và cộng sự (2016)


Hoa Kỳ và Ý

Hành vi người nộp thuế: văn hóa, tuân thủ và bảo mật


Allingham và Sandmo (1972)

Kiểm tra Xử phạt

Công khai người trốn thuế


Tuân thủ thuế

Biện pháp răn đe thông qua kiểm tra và phạt tiền vẫn là những yếu tố cơ bản mà nhiều chính phủ áp dụng nhằm cải thiện sự tuân thủ của người nộp thuế, kết quả của chúng tôi cho thấy rằng việc công khai những người trốn thuế có thể đại diện cho một công cụ bổ sung

- và mạnh mẽ về mặt chiến lược.


35


Azmi và cộng sự (2016)


Malaysia

Chi phí và áp dụng CNTT về tuân thủ thuế của DNVVN: trường hợp thuế VAT

Khung TOE, được phát triển bởi Tornatzky và Fleischer

(1990)


Chi phí

Áp dụng CNTT


Tuân thủ thuế

Tính tương thích được nhận thức, tính phức tạp, lợi thế tương đối và áp lực pháp lý và quy định là rất quan trọng đối với việc áp dụng hệ thống kế toán tuân thủ thuế giá trị gia tăng (VAT). Hơn nữa, tác động của khả năng tương thích, học hỏi từ các nguồn bên ngoài và nhận thức áp lực cưỡng chế đối với việc áp dụng hệ thống kế toán tuân thủ VAT được kiểm duyệt bởi chi phí tuân thủ thuế


36


Casal và cộng sự (2016)


Áo

Ý kiến tham gia đóng góp và tuân thủ thuế của người

nộp thuếTham gia đóng góp ý kiến về hệ thống thuế


Tuân thủ thuế


Việc tuân thủ thuế cao hơn đáng kể khi những người tham gia có ý kiến đóng góp.TT


Tác giả, năm


Quốc gia

Chủ đề nghiên cứu

Lý thuyết, mô hình nghiên cứu

Biến độc lập (hoặc các yếu tố liên

quan đến TTT)

Biến phụ thuộc


Kết quả nghiên cứu


37


Choo và cộng sự (2016)Sinh viên có cư xử như những người nộp thuế thực không?


Allinghama nd Sandmo (1972) và

Yitzhaki (1974).Kết quả với ba nhóm đối tượng: sinh viên, những người không trả thuế thu nhập; nhân viên công ty, có thu nhập được báo cáo bởi người sử dụng lao động của họ; và những người đóng thuế tự kinh doanh, những người chịu trách nhiệm nộp đơn và thanh toán. Chúng tôi nhận thấy sự khác biệt của nhóm chủ đề: người nộp thuế tự đánh giá là tuân thủ nhất, trong khi sinh viên tuân thủ ít nhất.


38


Gobena và cộng sự (2016)


Ethiopia

Quyền lực, công lý và Niềm tin vào cơ quan thuế và

hành vi tuân thủ thuế


SSF + Lý

thuyết công bằng


Công bằng

Niềm tin vào cơ quan thuế

Quyền lực


TTT bắt buộc TTT tự nguyện


Sự công bằng về thủ tục thúc đẩy việc tuân thủ thuế một cách tự nguyện. Niềm tin vào cơ quan thuế làm trung gian cho hiệu lực và quyền lực cưỡng chế của cơ quan thuế có quan hệ thuận chiều với việc tuân thủ thuế bắt buộc.


40


Jimenez và Iyer, (2016)


Hoa Kỳ

Chuẩn mực xã hội, niềm tin vào cơ quan thuế, sự công bằng và tuân thủ thuế


Lý thuyết chuẩn mực xã hội và công bằng


Chuẩn mưc xã hội, Chuẩn mực chủ quan, Chuẩn mực cá nhân Lòng tin

Công bằng


Ý định tuân thủ thuế

Các chuẩn mực xã hội ảnh hưởng gián tiếp đến ý định tuân thủ thông qua việc nội bộ hóa như các chuẩn mực cá nhân. Cụ thể, khi sức mạnh của các chuẩn mực xã hội ủng hộ tuân thủ thuế tăng lên, các chuẩn mực cá nhân về tuân thủ thuế cũng tăng lên và điều này dẫn đến sự gia tăng các ý định tuân thủ sau đó.

Niềm tin vào cơ quan thuế có ảnh hưởng đáng kể đến cả tính công bằng được nhận thức của hệ thống thuế và các quyết định tuân thủ.


41

Mendoza và cộng sự (2017).


Kiểm tra và tuân thủ thuếKiểm tra

Tuân thủ thuế tự nguyện

Kết quả cho thấy việc kiểm tra quá mức cản trở việc tuân thủ tự nguyện.


42


Adimasu và Daare (2017)


Ethiopia


Nhận thức về thuế, cảm nhận về thuế và Tuân thủ thuế tự nguyệnNhận thức thuế Chi tiêu chính phủ


Tuân thủ thuế tự nguyện

Kết quả của nghiên cứu cho thấy nhận thức về thuế là vấn đề chính đối với tuân thủ thuế tự nguyện và hầu hết người nộp thuế cho rằng mức thuế và mức phạt hiện hành là cao và họ cũng tin rằng hệ thống thuế hiện hành là không công bằng. Bên cạnh đó, nghiên cứu này cho thấy nhận thức tích cực của người nộp thuế đối với hệ thống

thuế và chi tiêu của chính phủ cũng khuyến khích việc tuân thủ thuế một cách tự nguyện.TT


Tác giả, năm


Quốc gia

Chủ đề nghiên cứu

Lý thuyết, mô hình nghiên cứu

Biến độc lập (hoặc các yếu tố liên

quan đến TTT)

Biến phụ thuộc


Kết quả nghiên cứu


43


Xin He và Huina Xiao (2019)


Trung Quốc


Tuân thủ thuế trong nền kinh tế đang phát triển
Nghiên cứu kết hợp "cơ hội cấu trúc để trốn tránh" và "chi phí trốn tránh được nhận thức" để phát triển ma trận hai nhân hai để hiểu các loại hành vi sau: trốn tránh tích cực, tuân thủ bắt buộc, tuân thủ chiến lược và tuân thủ có đi có lại. Ma trận này giải thích tại sao gian lận thuế giá trị gia tăng phổ biến ở Trung Quốc trong khi việc tuân thủ tự nguyện là rất hiếm. Nó cũng giúp làm sáng tỏ sự tuân

thủ một cách tổng quát hơn ở các nền kinh tế đang phát triển


44


Nagel và cộng sự (2018)


Hà Lan

Ảnh hưởng của chương trình đào tạo về thuế đối với việc

tuân thủ thuếĐào tạo

Hiệu quả tài chính


Tuân thủ thuế

Đào tạo ảnh hưởng đến các miền cụ thể của hành vi tuân thủ thuế và các doanh nhân có hiệu quả tài chính cao hơn có xu hướng tuân thủ thuế hơn so với nhóm doanh nhân có hiệu quả tài chính thấp hơn về tuân thủ thuế.


45


Olsen,và cộng sự (2018).


Thổ Nhĩ Kỳ


Cảm xúc và tuân thủ thuế


SSF


Quyền lực của cơ quan thuếCảm xúcSự tin tưởng


Ý định tuân thủ thuế

Năng lực thực thi của các cơ quan chức năng (tức là quyền lực cao) gây ra cảm xúc tiêu cực dẫn đến nâng cao tuân thủ bắt buộc và sự sẵn sàng trốn tránh. Mặt khác, sự tin tưởng làm giảm cảm xúc tiêu cực và nâng cao cảm xúc tích cực, gắn liền với ý định tuân thủ một cách tự nguyện. Hơn nữa, sự kết hợp giữa quyền lực cao và sự tin

tưởng cao làm giảm cảm giác tiêu cực và tăng ý định tuân thủ trong khi làm suy yếu khả năng trốn tránh.


46


Siglé và cộng sự (2018)


Hà Lan

Niềm tin vào cơ quan thuế, quyền lực và tuân thủ thuế của doanh

nghiệp lớn


SSF


Niềm tin vào cơ quan thuế

Quyền lực


Tuân thủ thuế


Cùng với các nghiên cứu về hành vi thuế của cá nhân người nộp thuế, chúng tôi kết luận rằng lòng tin và quyền lực cũng đóng một vai trò quan trọng trong hành vi tuân thủ thuế của các tổ chức lớn.


47


Manchilot Tilahun (2018)


Ethiopia

Ảnh hưởng của yếu tố kinh tế và xã hội đến tuân thủ thuế tự

nguyện


Công bằng

Tiền phạt, thuế suất Nhận thức chi tiêu của CP

Chi phí tuân thủ thuế


Tuân thủ thuế tự nguyện

Kết quả cho thấy các yếu tố như sự công bằng của hệ thống thuế, tiền phạt, thuế suất, nhận thức về chi tiêu của chính phủ và chi phí tuân thủ được coi là những yếu tố quyết định ảnh hưởng đến sự tuân thủ tự nguyện của người đóng thuế.

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 18/03/2023
Đánh giá:
4.0/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số