Truyền dẫn từ chính sách lãi suất của ngân hàng nhà nước đến lãi suất huy động và lãi suất cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - 8

Dependent Variable: NH Selected Model: ARDL(3, 3) Date: 03/29/16 Time: 23:34 Sample: 1 96

Included observations: 93

Cointegrating Form

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

D(NH(-1))

-0.058226

0.084605

-0.688207

0.4932

D(NH(-2))

-0.074972

0.074912

-1.000807

0.3198

D(TCK)

0.597473

0.081829

7.301455

0.0000

D(TCK(-1))

0.432802

0.089393

4.841575

0.0000

D(TCK(-2))

0.151397

0.094620

1.600044

0.1133

CointEq(-1)

-0.225497

0.048824

-4.618521

0.0000

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 68 trang tài liệu này.

Cointeq = NH - (0.7868*TCK + 6.9261 )

TDH_TCK

ARDL Cointegrating And Long Run Form Dependent Variable: TDH

Selected Model: ARDL(2, 3) Date: 03/29/16 Time: 23:35 Sample: 1 96

Included observations: 93

Cointegrating Form

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

D(TDH(-1))

0.076817

0.088644

0.866581

0.3886

D(TCK)

0.450366

0.079843

5.640612

0.0000

D(TCK(-1))

0.418504

0.081759

5.118743

0.0000

D(TCK(-2))

0.061953

0.088540

0.699727

0.4860

CointEq(-1)

-0.236571

0.043874

-5.392079

0.0000

Cointeq = TDH - (0.7538*TCK + 8.3272 )

PHỤ LỤC 07: KIỂM ĐỊNH BẤT CÂN XỨNG

1M_TCV

Dependent Variable: D(_1M) Method: Leas t Squares Date: 03/30/16 Time: 22:11 Sample (adjus ted): 5 96

Included obs ervations : 92 after adjus tments

Variable

Coefficient

Std. Error t-Statis tic

Prob.

D(_1M(-1))

0.179688

0.024036 7.475711

0.0000

D(_1M(-2))

-0.037891

0.023468 -1.614615

0.1101

D(_1M(-3))

-0.169548

0.021455 -7.902567

0.0000

D(TCV)

0.466418

0.025383 18.37493

0.0000

D(TCV(-1))

0.332441

0.025227 13.17774

0.0000

V1_1M

-0.844878

0.040951 -20.63162

0.0000

V2_1M

-1.105368

0.033494 -33.00189

0.0000

R-s quared

0.970209

Mean dependent var

-0.093478

Adjus ted R-s quared

0.968106

S.D. dependent var

0.948031

S.E. of regres s ion

0.169307

Akaike info criterion

-0.641170

Sum s quared res id

2.436513

Schwarz criterion

-0.449294

Log likelihood

36.49381

Hannan-Quinn criter.

-0.563727

Durbin-Wats on s tat

0.376294

  

Wald Test: Equation: Untitled

   

Test Statistic

Value

df Probability

 

t-statistic

4.831982

85 0.0000

 

F-statistic

23.34805

(1, 85) 0.0000

 

Chi-square

23.34805

1 0.0000

 

Null Hypothesis: C(6)=C(7) Null Hypothesis Summary:

 

Normalized Restriction (= 0)

Value

Std. Err.

C(6) - C(7)

0.260490

0.053910

Restrictions are linear in coefficients.

6M_TCV

Dependent Variable: D(_6M) Method: Least Squares Date: 03/30/16 Time: 22:39 Sample (adjusted): 2 96

Included observations: 95 after adjustments

Variable

Coefficient

Std. Error t-Statistic

Prob.

D(TCV)

0.670697

0.020089 33.38626

0.0000

V1_6M

-0.932166

0.034001 -27.41573

0.0000

V2_6M

-1.056119

0.030926 -34.14998

0.0000

R-squared

0.970537

Mean dependent var

-0.014105

Adjusted R-squared

0.969897

S.D. dependent var

0.961752

S.E. of regression

0.166867

Akaike info criterion

-0.712167

Sum squared resid

2.561710

Schwarz criterion

-0.631518

Log likelihood

36.82794

Hannan-Quinn criter.

-0.679579

Durbin-Watson stat

0.148611

  

Wald Test: Equation: Untitled

 

Test Statistic

Value

df

Probability

t-statistic

2.696820

92

0.0083

F-statistic

7.272838

(1, 92)

0.0083

Chi-square

7.272838

1

0.0070

Null Hypothesis: C(2)=C(3) Null Hypothesis Summary:

  

Normalized Restriction (= 0)

Value

Std. Err.

C(2) - C(3)

0.123952

0.045962

12M_TCV

  

Wa ld  Test Equation Untitled   Test Statistic Value df Probability t statistic 3 639985 86 1

Wald Test: Equation: Untitled

 

Test Statistic

Value

df

Probability

t-statistic

-3.639985

86

0.0005

F-statistic

13.24949

(1, 86)

0.0005

Chi-square

13.24949

1

0.0003

Null Hypothesis: C(5)=C(6) Null Hypothesis Summary:

  

Normalized Restriction (= 0)

Value

Std. Err.

C(5) - C(6)

-0.311680

0.085627

18M_TCV

  

Dependent Variable: D(_18M) Method: Least Squares

Date: 03/30/16 Time: 23:05 Sample (adjusted): 3 96

Included observations: 89 after adjustments

Variable Coefficient

Std. Error t-Statistic

Prob.

D(TCV) 0.409006

0.033861 12.07886

0.0000

D(TCV(-1)) 0.227355

0.034056 6.675940

0.0000

V1_18M -0.829441

0.058903 -14.08137

0.0000

V2_18M -1.135005

0.064007 -17.73253

0.0000

R-squared 0.905681

Mean dependent var

-0.050225

Adjusted R-squared 0.902352

S.D. dependent var

0.829252

S.E. of regression 0.259131

Akaike info criterion

0.180935

Sum squared resid 5.707648

Schwarz criterion

0.292784

Log likelihood -4.051623

Durbin-Watson stat 1.148564

Hannan-Quinn criter.

0.226018

Wald Test: Equation: Untitled

  

Test Statistic Value

df Probability

 

t-statistic 3.476086

85 0.0008

 

F-statistic 12.08318

(1, 85) 0.0008

 

Chi-square 12.08318

1 0.0005

 

Null Hypothesis: C(3)=C(4) Null Hypothesis Summary:

  

Normalized Restriction (= 0)

Value Std. Err.

 

C(3) - C(4)

0.305564 0.087904

 

24M_TCV

  

Dependent Variable: D(_24M) Method: Least Squares

Date: 03/31/16 Time: 05:26

Sample (adjusted): 4 96

  

Included observations: 93 after adjustments

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

D(_24M(-1))

-0.039896

0.032626

-1.222827

0.2247

D(TCV)

0.426518

0.026095

16.34494

0.0000

D(TCV(-1))

0.256845

0.028583

8.985846

0.0000

D(TCV(-2))

-0.078184

0.025916

-3.016881

0.0033

V1_24M

-0.934040

0.043904

-21.27474

0.0000

V2_24M

-1.158026

0.049203

-23.53545

0.0000

R-squared

0.948080

Mean dependent var

-0.033978

Adjusted R-squared

0.945096

S.D. dependent var

0.801884

S.E. of regression

0.187895

Akaike info criterion

-0.443529

Sum squared resid

3.071486

Schwarz criterion

-0.280135

Log likelihood

26.62408

Hannan-Quinn criter.

-0.377555

Durbin-Watson stat

0.346832

  

Wald Test: Equation: Untitled

 

Test Statistic

Value

df

Probability

t-statistic

3.417071

87

0.0010

F-statistic

11.67637

(1, 87)

0.0010

Chi-square

11.67637

1

0.0006

Null Hypothesis: C(5)=C(6) Null Hypothesis Summary:

  

Normalized Restriction (= 0)

Value

Std. Err.

C(5) - C(6)

0.223987

0.065549

NH_TCV

Dependent Variable: D(NH) Method: Least Squares Date: 03/31/16 Time: 05:47 Sample (adjusted): 8 96

Included observations: 88 after adjustments

Variable Coefficient

Std. Error t-Statistic

Prob.

D(NH(-1)) 0.165564

0.029285 5.653612

0.0000

D(NH(-2)) -0.050854

0.029018 -1.752478

0.0837

D(TCV) 0.464695

0.029035 16.00485

0.0000

D(TCV(-1)) 0.472194

0.032928 14.34039

0.0000

D(TCV(-2)) -0.022034

0.034784 -0.633455

0.5283

D(TCV(-3)) -0.090295

0.024442 -3.694272

0.0004

D(TCV(-4)) -0.212923

0.019945 -10.67563

0.0000

D(TCV(-5)) 0.046056

0.020881 2.205673

0.0304

D(TCV(-6)) -0.055211

0.020827 -2.650939

0.0097

V1_NH -0.892564

0.039874 -22.38472

0.0000

V2_NH -1.087860

0.054850 -19.83336

0.0000

R-squared 0.969867

Mean dependent var

-0.131818

Adjusted R-squared 0.965954

S.D. dependent var

0.770761

S.E. of regression 0.142218

Akaike info criterion

-0.946436

Sum squared resid 1.557410

Schwarz criterion

-0.636769

Log likelihood 52.64317

Durbin-Watson stat 0.329934

Hannan-Quinn criter.

-0.821679

Wald Test: Equation: Untitled

  

Test Statistic Value

df Probability

 

t-statistic 2.879268

77 0.0052

 

F-statistic 8.290185

(1, 77) 0.0052

 

Chi-square 8.290185

1 0.0040

 

Null Hypothesis: C(10)=C(11) Null Hypothesis Summary:

  

Normalized Restriction (= 0)

Value Std. Err.

 

C(10) - C(11)

0.195295 0.067828

 

TDH_TCV

Dependent Variable: D(TDH) Method: Leas t Squares Date: 03/31/16 Tim e: 06:07 Sam ple (adjus ted): 6 96

Included obs ervations : 91 after adjus tm ents

Variable

Coefficient

Std. Error t-Statis tic

Prob.

D(TDH(-1))

0.126128

0.071256 1.770064

0.0804

D(TDH(-2))

-0.001493

0.061634 -0.024218

0.9807

D(TCV)

0.480824

0.077417 6.210814

0.0000

D(TCV(-1))

0.349542

0.063883 5.471553

0.0000

D(TCV(-2))

0.015915

0.064519 0.246674

0.8058

D(TCV(-3))

-0.145183

0.059503 -2.439930

0.0168

D(TCV(-4))

-0.061928

0.052361 -1.182699

0.2403

V1_TDH

-0.480451

0.104098 -4.615375

0.0000

V2_TDH

-1.103031

0.122319 -9.017627

0.0000

R-s quared

0.804602

Mean dependent var

-0.076923

Adjus ted R-s quared

0.785539

S.D. dependent var

0.833349

S.E. of regres s ion

0.385923

Akaike info criterion

1.027306

Sum s quared res id

12.21282

Schwarz criterion

1.275633

Log likelihood

-37.74243

Hannan-Quinn criter.

1.127490

Durbin-Wats on s tat

1.537798

  

Wald Test: Equation: Untitled

   

Test Statistic

Value

df Probability

 

t-statistic

3.723547

82 0.0004

 

F-statistic

13.86480

(1, 82) 0.0004

 

Chi-square

13.86480

1 0.0002

 

Null Hypothesis: C(8)=C(9) Null Hypothesis Summary:

 

Normalized Restriction (= 0)

Value

Std. Err.

C(8) - C(9)

0.622580

0.167201

1M_TCK

Dependent Variable: D(_1M) Method: Leas t Squares Date: 03/31/16 Tim e: 20:32 Sam ple (adjus ted): 6 96

Included obs ervations : 91 after adjus tm ents

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statis tic

Prob.

D(_1M(-1))

0.214774

0.023243

9.240512

0.0000

D(_1M(-2))

0.025805

0.023701

1.088764

0.2794

D(_1M(-3))

-0.160378

0.024727

-6.485858

0.0000

D(_1M(-4))

-0.036967

0.022596

-1.635948

0.1057

D(TCK)

0.401107

0.026792

14.97092

0.0000

D(TCK(-1))

0.278639

0.024853

11.21149

0.0000

D(TCK(-2))

-0.015551

0.021827

-0.712437

0.4782

V1_1M_TCK

-0.846777

0.038841

-21.80085

0.0000

V2_1M_TCK

-1.090407

0.031175

-34.97722

0.0000

R-s quared

0.973911

Mean dependent var

-0.109890

Adjus ted R-s quared

0.971366

S.D. dependent var

0.940050

S.E. of regres s ion

0.159072

Akaike info criterion

-0.745260

Sum s quared res id

2.074915

Schwarz criterion

-0.496933

Log likelihood

42.90934

Hannan-Quinn criter.

-0.645076

Durbin-Wats on s tat

0.428056

  

Wald Test: Equation: Untitled

 

Test Statistic

Value

df

Probability

t-statistic

4.753766

82

0.0000

F-statistic

22.59829

(1, 82)

0.0000

Chi-square

22.59829

1

0.0000

Null Hypothesis: C(8)=C(9) Null Hypothesis Summary:

  

Normalized Restriction (= 0)

Value

Std. Err.

C(8) - C(9)

0.243630

0.051250

6M_TCK

Dependent Variable: D(_6M) Method: Least Squares Date: 03/31/16 Time: 20:51 Sample (adjusted): 3 96

Included observations: 94 after adjustments

Variable

Coefficient

Std. Error t-Statistic

Prob.

D(_6M(-1))

-0.018789

0.021385 -0.878601

0.3820

D(TCK)

0.552356

0.019609 28.16839

0.0000

D(TCK(-1))

-0.027614

0.020320 -1.358960

0.1776

V1_6M_TCK

-0.933574

0.033864 -27.56812

0.0000

V2_6M_TCK

-1.075892

0.026611 -40.43064

0.0000

R-squared

0.976099

Mean dependent var

-0.038511

Adjusted R-squared

0.975024

S.D. dependent var

0.936867

S.E. of regression

0.148059

Akaike info criterion

-0.930683

Sum squared resid

1.951019

Schwarz criterion

-0.795401

Log likelihood

48.74211

Hannan-Quinn criter.

-0.876039

Durbin-Watson stat

0.209986

  

Wald Test: Equation: Untitled

   

Test Statistic

Value

df Probability

 

t-statistic

3.583924

89 0.0006

 

F-statistic

12.84451

(1, 89) 0.0006

 

Chi-square

12.84451

1 0.0003

 

Null Hypothesis: C(4)=C(5) Null Hypothesis Summary:

 

Normalized Restriction (= 0)

Value

Std. Err.

C(4) - C(5)

12M_TCK

0.142318

0.039710

Dependent Variable: D(_12M) Method: Least Squares

Date: 03/31/16 Time: 21:09 Sample (adjusted): 3 96

Included observations: 94 after adjustments

Variable Coefficien

t Std. Error t-Statistic

Prob.

D(_12M(-1)) -0.046396

0.029029 -1.598297

0.1135

D(TCK) 0.616985

0.025262 24.42372

0.0000

D(TCK(-1)) 0.007406

0.031075 0.238343

0.8122

V1_12M_TCK -0.909395

0.049536 -18.35834

0.0000

V2_12M_TCK -1.052043

0.040523 -25.96145

0.0000

R-squared 0.951181

Mean dependent var

-0.040851

Adjusted R-squared 0.948987

S.D. dependent var

0.932962

S.E. of regression 0.210720

Akaike info criterion

-0.224846

Sum squared resid 3.951869

Schwarz criterion

-0.089564

Log likelihood 15.56776

Durbin-Watson stat 0.907435

Hannan-Quinn criter.

-0.170202

Wald Test: Equation: Untitled

  

Test Statistic Value

df Probability

 

t-statistic 2.360910

89 0.0204

 

F-statistic 5.573894

(1, 89) 0.0204

 

Chi-square 5.573894

1 0.0182

 

Null Hypothesis: C(4)=C(5) Null Hypothesis Summary:

  

Normalized Restriction (= 0)

Value Std. Err.

 

C(4) - C(5)

0.142648 0.060421

 

18M_TCK

Dependent Variable: D(_18M) Method: Least Squares

Date: 03/31/16 Time: 22:05 Sample (adjusted): 2 96

Included observations: 95 after adjustments

Variable

Coefficient

Std. Error t-Statistic

Prob.

D(TCK)

0.445718

0.018240 24.43646

0.0000

V1_18M_TCK

-0.930641

0.032572 -28.57192

0.0000

V2_18M_TCK

-1.077449

0.034423 -31.30029

0.0000

R-squared

0.962922

Mean dependent var

-0.009895

Adjusted R-squared

0.962116

S.D. dependent var

0.847962

S.E. of regression

0.165046

Akaike info criterion

-0.734113

Sum squared resid

2.506103

Schwarz criterion

-0.653464

Log likelihood

37.87036

Hannan-Quinn criter.

-0.701525

Durbin-Watson stat

0.421689

  

Wald Test: Equation: Untitled

 

Test Statistic

Value

df

Probability

t-statistic

3.096672

92

0.0026

F-statistic

9.589379

(1, 92)

0.0026

Chi-square

9.589379

1

0.0020

Null Hypothesis: C(2)=C(3) Null Hypothesis Summary:

  

Normalized Restriction (= 0)

Value

Std. Err.

C(2) - C(3)

0.146808

0.047408

24M_TCK

  

Dependent Variable: D(_24M) Method: Least Squares

Date: 03/31/16 Time: 22:23

Sample (adjusted): 2 96

  

Included observations: 95 after adjustments

Variable

Coefficien

t Std. Error t-Statistic

Prob.

D(TCK)

0.440508

0.018721 23.53042

0.0000

V1_24M_TCK

-0.932544

0.033839 -27.55795

0.0000

V2_24M_TCK

-1.077267

0.036219 -29.74353

0.0000

R-squared

0.959762

Mean dependent var

-0.006737

Adjusted R-squared

0.958887

S.D. dependent var

0.835458

S.E. of regression

0.169399

Akaike info criterion

-0.682046

Sum squared resid

2.640046

Schwarz criterion

-0.601397

Log likelihood

35.39717

Hannan-Quinn criter.

-0.649458

Durbin-Watson stat

0.345417

  

Wald Test: Equation: Untitled

   

Test Statistic

Value

df Probability

 

t-statistic

2.918692

92 0.0044

 

F-statistic

8.518761

(1, 92) 0.0044

 

Chi-square

8.518761

1 0.0035

 

Null Hypothesis: C(2)=C(3) Null Hypothesis Summary:

   

Normalized Restriction (= 0)

Value

Std. Err.

 

C(2) - C(3)

0.144724

0.049585

 

NH_TCK

Dependent Variable: D(NH) Method: Least Squares Date: 04/01/16 Time: 23:02 Sample (adjusted): 4 96

Included observations: 93 after adjustments

Variable

Coefficient

Std. Error t-Statistic

Prob.

D(NH(-1))

-0.106311

0.039241 -2.709196

0.0081

D(NH(-2))

-0.178073

0.033055 -5.387228

0.0000

D(TCK)

0.546253

0.037939 14.39811

0.0000

D(TCK(-1))

0.400814

0.042144 9.510662

0.0000

D(TCK(-2))

0.094486

0.044438 2.126227

0.0364

V1_NH_TCK

-0.742456

0.070427 -10.54220

0.0000

V2_NH_TCK

-1.268752

0.075165 -16.87960

0.0000

R-squared

0.909143

Mean dependent var

-0.109677

Adjusted R-squared

0.902805

S.D. dependent var

0.977434

S.E. of regression

0.304727

Akaike info criterion

0.533483

Sum squared resid

7.985822

Schwarz criterion

0.724109

Log likelihood

-17.80696

Hannan-Quinn criter.

0.610452

Durbin-Watson stat

0.633349

  

Wald Test: Equation: Untitled

   

Test Statistic

Value

df Probability

 

t-statistic

5.046633

86 0.0000

 

F-statistic

25.46851

(1, 86) 0.0000

 

Chi-square

25.46851

1 0.0000

 

Null Hypothesis: C(6)=C(7) Null Hypothesis Summary:

 

Normalized Restriction (= 0)

Value

Std. Err.

C(6) - C(7)

0.526296

0.104287

TDH_TCK

Dependent Variable: D(TDH) Method: Least Squares Date: 03/31/16 Time: 23:22 Sample (adjusted): 4 96

Included observations: 93 after adjustments

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

D(TDH(-1))

-0.008266

0.044365

-0.186311

0.8526

D(TCK)

0.321751

0.038959

8.258667

0.0000

D(TCK(-1))

0.440370

0.041614

10.58223

0.0000

D(TCK(-2))

-0.020323

0.044255

-0.459226

0.6472

V1_TDH_TCK

-0.733671

0.076087

-9.642588

0.0000

V2_TDH_TCK

-1.280873

0.078152

-16.38956

0.0000

R-squared

0.879117

Mean dependent var

-0.101075

Adjusted R-squared

0.872170

S.D. dependent var

0.911823

S.E. of regression

0.326007

Akaike info criterion

0.658547

Sum squared resid

9.246430

Schwarz criterion

0.821941

Log likelihood

-24.62245

Hannan-Quinn criter.

0.724521

Durbin-Watson stat

0.478671

  

Wald Test: Equation: Untitled

 

Test Statistic

Value

df

Probability

t-statistic

4.998583

87

0.0000

F-statistic

24.98584

(1, 87)

0.0000

Chi-square

24.98584

1

0.0000

Null Hypothesis: C(5)=C(6) Null Hypothesis Summary:

  

Normalized Restriction (= 0)

Value

Std. Err.

C(5) - C(6)

0.547202

0.109471

PHỤ LỤC 08: Lãi suất huy độmg, lãi suất cho vay, lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cơ bản 2008-2015.

THÁNG

1M

6M

12M

18M

24M

NH

TDH

TCK

TCV

LSCB

01/2008

5.00

6.84

7.32

7.44

7.44

10.02

12.00

4.50

7.50

8.25

02/2008

8.64

9.12

9.84

9.96

9.96

15.00

16.80

6.00

7.50

8.75

03/2008

11.04

11.16

11.04

9.96

9.96

19.20

20.40

6.00

7.50

8.75

04/2008

12.60

12.60

13.20

12.00

12.00

15.00

16.80

6.00

7.50

8.75

05/2008

14.00

14.00

14.00

14.00

14.00

18.00

18.00

11.00

13.00

12.00

06/2008

15.50

17.00

17.50

15.00

15.00

21.00

21.00

13.00

15.00

14.00

07/2008

17.50

17.50

17.50

17.50

17.50

21.00

21.00

13.00

15.00

14.00

08/2008

17.50

17.50

17.50

17.50

17.50

21.00

21.00

13.00

15.00

14.00

09/2008

16.80

17.30

17.00

15.00

15.00

19.50

19.50

13.00

15.00

14.00

10/2008

16.80

17.20

16.20

12.84

12.60

18.50

19.50

12.00

14.00

13.00

11/2008

11.00

12.50

13.50

10.92

10.80

16.00

16.50

10.00

12.00

11.00

12/2008

6.96

7.80

7.80

7.80

7.80

12.75

12.75

7.50

9.50

8.50

01/2009

6.24

7.32

7.58

7.68

7.80

10.44

10.50

7.50

9.50

8.50

02/2009

6.60

7.32

7.56

7.68

7.80

10.44

10.50

6.00

8.00

7.00

03/2009

6.84

7.44

7.80

7.80

7.80

10.44

10.50

6.00

8.00

7.00

04/2009

6.96

7.68

8.04

8.04

8.16

10.44

10.50

5.00

7.00

7.00

05/2009

6.96

7.68

8.04

8.04

8.16

10.44

10.50

5.00

7.00

7.00

06/2009

6.96

7.68

8.04

8.04

8.16

10.44

10.50

5.00

7.00

7.00

07/2009

7.32

8.04

8.40

8.40

8.52

10.44

10.50

5.00

7.00

7.00

08/2009

7.44

8.28

8.52

8.52

8.64

10.44

10.50

5.00

7.00

7.00

09/2009

7.80

8.52

8.76

8.76

8.88

10.44

10.50

5.00

7.00

7.00

10/2009

8.28

8.76

9.12

9.12

9.50

10.50

10.50

5.00

7.00

7.00

11/2009

9.60

9.90

9.96

9.96

9.96

10.50

10.50

5.00

7.00

7.00

12/2009

10.12

10.44

10.46

10.49

10.49

10.50

10.50

6.00

8.00

8.00

01/2010

10.49

10.49

10.49

10.49

10.49

10.50

10.50

6.00

8.00

8.00

02/2010

10.49

10.49

10.49

10.49

10.49

12.00

12.00

6.00

8.00

8.00

03/2010

10.49

10.49

10.49

10.49

10.49

12.00

12.00

6.00

8.00

8.00

04/2010

10.80

11.50

11.30

11.00

11.00

13.00

14.00

6.00

8.00

8.00

05/2010

11.00

11.50

11.50

11.50

11.00

13.92

14.50

6.00

8.00

8.00

06/2010

11.00

11.50

11.50

11.50

11.00

13.20

14.70

6.00

8.00

8.00

07/2010

11.00

11.20

11.20

10.50

10.50

13.10

14.65

6.00

8.00

8.00

08/2010

10.80

11.00

11.00

10.50

10.50

13.10

14.65

6.00

8.00

8.00

09/2010

10.80

11.00

11.00

11.00

11.00

13.08

14.60

6.00

8.00

8.00

10/2010

11.60

12.00

11.00

11.00

11.00

13.08

14.60

6.00

8.00

8.00

11/2010

11.60

12.00

12.00

12.00

12.00

15.25

16.80

7.00

9.00

9.00

12/2010

14.00

12.00

12.00

12.00

12.00

16.80

17.88

7.00

9.00

9.00

01/2011

14.00

12.00

12.00

12.00

12.00

16.80

17.88

7.00

9.00

9.00

02/2011

14.00

14.00

12.00

12.00

12.00

16.80

17.88

7.00

11.00

9.00

03/2011

14.00

14.00

14.00

12.00

12.00

17.60

18.00

12.00

12.00

9.00

04/2011

14.00

14.00

14.00

12.00

12.00

18.50

19.00

12.00

13.00

9.00

05/2011

14.00

14.00

14.00

12.00

12.00

19.50

20.00

13.00

14.00

9.00

06/2011

14.00

14.00

14.00

12.00

12.00

19.50

20.00

13.00

14.00

9.00

07/2011

14.00

14.00

14.00

12.00

12.00

19.20

19.80

13.00

14.00

9.00

08/2011

14.00

14.00

14.00

12.00

12.00

18.00

19.00

13.00

14.00

9.00

09/2011

14.00

14.00

14.00

12.00

12.00

18.00

19.00

13.00

14.00

9.00

10/2011

14.00

14.00

14.00

12.00

12.00

18.00

19.00

12.00

15.00

9.00

11/2011

14.00

14.00

14.00

12.00

12.00

17.60

18.00

12.00

15.00

9.00

12/2011

14.00

14.00

14.00

12.00

12.00

17.00

18.00

12.00

14.00

9.00

01/2012

14.00

14.00

14.00

12.00

12.00

17.00

18.00

12.00

15.00

9.00

02/2012

14.00

14.00

14.00

14.00

14.00

17.00

17.80

12.00

15.00

9.00

03/2012

13.00

13.00

13.00

13.00

13.00

17.00

17.80

12.00

14.00

9.00

04/2012

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

15.80

16.50

11.00

13.00

9.00

05/2012

11.00

11.00

11.00

10.50

10.50

13.50

15.00

10.00

12.00

9.00

06/2012

9.00

9.00

10.50

10.00

10.00

13.50

15.00

9.00

11.00

9.00

07/2012

9.00

9.00

10.50

10.00

10.00

13.50

15.00

8.00

10.00

9.00

08/2012

9.00

9.00

9.50

9.50

9.50

13.50

15.00

8.00

10.00

9.00

09/2012

9.00

9.00

9.20

9.20

9.20

13.00

14.50

8.00

10.00

9.00

10/2012

9.00

9.00

10.50

10.00

10.00

13.00

14.50

8.00

10.00

9.00

11/2012

9.00

9.00

10.50

10.00

10.00

13.00

14.50

8.00

10.00

9.00

12/2012

8.00

8.00

10.50

10.00

10.00

13.00

14.50

7.00

9.00

8.00

01/2013

8.00

8.00

9.80

10.00

10.00

11.20

13.20

7.00

9.00

8.00

02/2013

8.00

8.00

9.80

10.00

10.00

11.20

13.20

7.00

9.00

8.00

03/2013

7.50

7.50

9.50

9.50

9.50

11.20

13.20

6.00

8.00

9.00

04/2013

7.30

7.50

9.50

9.50

9.50

11.20

13.20

6.00

8.00

9.00

05/2013

6.00

7.00

8.00

7.50

7.50

10.70

12.70

5.00

7.00

9.00

06/2013

6.00

7.00

8.00

7.50

7.50

10.70

12.70

5.00

7.00

9.00

07/2013

5.00

7.00

7.00

7.50

7.50

10.70

12.40

5.00

7.00

9.00

08/2013

5.00

7.00

7.00

7.50

7.50

10.50

12.00

5.00

7.00

9.00

09/2013

5.00

7.00

7.00

7.50

7.50

10.50

12.00

5.00

7.00

9.00

10/2013

5.00

7.00

7.00

7.50

7.50

10.50

12.00

5.00

7.00

9.00

11/2013

5.00

7.00

7.00

7.50

7.50

10.50

12.00

5.00

7.00

9.00

12/2013

5.00

7.00

7.00

7.50

7.50

10.50

12.00

5.00

7.00

9.00

01/2014

6.00

7.56

8.28

8.52

8.40

10.02

12.00

5.00

7.00

9.00

02/2014

6.00

7.56

8.28

8.52

8.40

10.02

12.00

5.00

7.00

9.00

03/2014

6.00

7.56

8.28

8.52

8.40

10.02

12.00

5.00

7.00

9.00

04/2014

6.00

7.56

8.28

8.52

8.40

10.02

12.00

5.00

7.00

9.00

05/2014

6.00

7.56

8.28

8.52

8.40

10.02

12.00

5.00

7.00

9.00

06/2014

6.00

7.56

8.28

8.52

8.40

10.02

12.00

5.00

7.00

9.00

07/2014

6.00

7.56

8.28

8.52

8.40

10.02

12.00

5.00

7.00

9.00

08/2014

6.00

7.56

8.28

8.52

8.40

10.02

12.00

5.00

7.00

9.00

09/2014

6.00

7.56

8.28

8.52

8.40

10.02

12.00

5.00

7.00

9.00

10/2014

6.00

7.56

8.28

8.52

8.40

10.02

12.00

5.00

7.00

9.00

11/2014

5.00

6.84

7.32

7.44

7.44

10.02

12.00

5.00

7.00

9.00

12/2014

5.00

6.84

7.32

7.44

7.44

10.02

12.00

4.50

6.50

9.00

01/2015

4.00

5.30

6.00

6.30

6.50

10.00

11.00

4.50

6.50

9.00

02/2015

4.00

5.30

6.00

6.30

6.50

10.00

11.00

4.50

6.50

9.00

03/2015

4.00

5.30

6.00

6.20

6.30

10.00

11.00

4.50

6.50

9.00

04/2015

4.00

5.30

6.00

6.20

6.30

10.00

11.00

4.50

6.50

9.00

05/2015

4.00

5.30

6.00

6.20

6.30

10.00

11.00

4.50

6.50

9.00

06/2015

4.00

5.50

6.00

6.50

6.80

10.00

11.00

4.50

6.50

9.00

07/2015

4.00

5.50

6.00

6.50

6.80

10.00

11.00

4.50

6.50

9.00

08/2015

4.00

5.50

6.00

6.50

6.80

10.00

11.00

4.50

6.50

9.00

09/2015

4.00

5.50

6.00

6.50

6.80

9.00

11.00

4.50

6.50

9.00

10/2015

4.00

5.50

6.00

6.50

6.80

9.00

11.00

4.50

6.50

9.00

11/2015

4.00

5.50

6.00

6.50

6.80

9.00

11.00

4.50

6.50

9.00

12/2015

4.00

5.50

6.00

6.50

6.80

9.00

11.00

4.50

6.50

9.00

Xem tất cả 68 trang.

Ngày đăng: 09/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí