Nghiên cứu đề xuất lập kế hoạch quản lý rừng theo tiêu chuẩn của Hội đồng quản trị Rừng thế giới (FSC) tại bản Phon Song huyện Bolikhan tỉnh Bolikham Xay - CHDCND Lào giai đoạn 2018 – 2022 - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Bộ Nông Nghiệp Và Ptnt Trường Đại Học Lâm Nghiệp Bounchanh Mekaloun Nghiên Cứu Đề Xuất Lập Kế Hoạch Quản Lý Rừng Theo Tiêu Chuẩn Của Hội Đồng Quản Trị Rừng Thế Giới (Fsc) Tại Bản Phon Song Huyện Bolikhan ...

Nghiên cứu đề xuất lập kế hoạch quản lý rừng theo tiêu chuẩn của Hội đồng quản trị Rừng thế giới (FSC) tại bản Phon Song huyện Bolikhan tỉnh Bolikham Xay - CHDCND Lào giai đoạn 2018 – 2022 - 2

Hình 1.2. Biểu đồ số lượng chứng chỉ FSC theo từng khu vực (Nguồn: Philippa R. Lincoln) Theo số liệu và biêu đồ thì Châu Âu và Nam Mỹ là hai Châu lục được câp chứng chỉ nhiều nhât, lý do là: - Các nước ở hai châu lục này hầu hết ...

Phân Loại Và Phân Bố Các Trạng Thái Tại Khu Vực Nghiên Cứu

Mùa nóng là 30°C và Nhiệt độ trung bình thấp nhất 16°C. Chế độ mưa: Lượng mưa trung bình hàng năm thấp nhất 990mm và Cao trung bình hàng năm 2574mm. 3.1.3.2. Thuỷ văn: Bản Phon Song là nơi lưu vực sông nặm Măng, nặm Nghiệp và các sông suối ...

Mô Phỏng Phân Bố Số Cây Theo Chiều Cao N/hvn Theo Hàm Weibull

Bảng 4.7. Mô phỏng phân bố số cây theo chiều cao N/Hvn theo hàm Weibull OTC α β χ 2 05 tính χ 2 05 tra bảng k=l-r-1 Kết luận 1 0,0296 1,7348 11,1497 12,5916 6 H+ 2 0,0317 1,7882 5,4057 9,4877 4 H+ 3 0,0077 2,2143 1,6041 11,0705 5 H+ 4 0,0074 2,4531 4,8965 11,0705 5 H+ 5 ...

Nghiên cứu đề xuất lập kế hoạch quản lý rừng theo tiêu chuẩn của Hội đồng quản trị Rừng thế giới (FSC) tại bản Phon Song huyện Bolikhan tỉnh Bolikham Xay - CHDCND Lào giai đoạn 2018 – 2022 - 7

4.4. Đề xuất một số hoạt động góp phần xây dựng kế hoạch quản lý rừng tự nhiên bền vững Kế hoạch quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn FSC được quy định tại nguyên tắc 7, nó bao gồm đầy đủ các yếu tố chính như sau: a) ...

Nghiên cứu đề xuất lập kế hoạch quản lý rừng theo tiêu chuẩn của Hội đồng quản trị Rừng thế giới (FSC) tại bản Phon Song huyện Bolikhan tỉnh Bolikham Xay - CHDCND Lào giai đoạn 2018 – 2022 - 8

TÀI LIỆU THAM KHẢO A. Tiếng Việt 1.  Baur G.N (1962),  Cơ sở sinh thái học của kinh doanh rừng mưa,  (Vương Tấn  Nhị dịch), Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội. Bộ Nông nghiệp và PTNT (2006),  Cẩm nang ngành lâm nghiệp,  Chương Quản lý rừng ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí