Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp sử dụng bền vững lâm sản ngoài gỗ làm dược liệu và thực phẩm tại Vườn quốc gia Phia Oắc - Phia Đén, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

Đại Học Thái Nguyên Trường Đại Học Nông Lâm Phạm Thị Cẩm Tú Nghiên Cứu Thực Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Sử Dụng Bền Vững Lâm Sản Ngoài Gỗ Làm Dược Liệu Và Thực Phẩm Tại Vườn Quốc Gia Phia Oắc – Phia Đén, Huyện Nguyên ...

Nghiên cứu đề xuất lập kế hoạch quản lý rừng theo tiêu chuẩn của Hội đồng quản trị Rừng thế giới (FSC) tại bản Phon Song huyện Bolikhan tỉnh Bolikham Xay - CHDCND Lào giai đoạn 2018 – 2022

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Bộ Nông Nghiệp Và Ptnt Trường Đại Học Lâm Nghiệp Bounchanh Mekaloun Nghiên Cứu Đề Xuất Lập Kế Hoạch Quản Lý Rừng Theo Tiêu Chuẩn Của Hội Đồng Quản Trị Rừng Thế Giới (Fsc) Tại Bản Phon Song Huyện Bolikhan ...