Định Lượng (Hplc) : Tiến Hành Theo Phụ Lục 5.3 – Dđvn Iv

3 ml dung dịch này, pha loãng đến vừa đủ 20,0 ml bằng pha động (dung dịch có nồng độ 0,045 mg/ml). Công thức tính: % tạp = S tạp  S tạp + S pic chinh 1.5. Định lượng (HPLC) : Tiến hành theo phụ lục 5.3 – DĐVN IV Yêu cầu: Mẫu thử phải ...

Về Xây Dựng Qui Trình Chiết Xuất, Phân Lập, Tinh Chế

Nuciferin vẫn rất ổn định trong toàn bộ thời gian nghiên cứu. Tổng tạp chất của các 3 CCĐC đều nhỏ hơn 3% (đạt mức 1). Từ kết quả nghiên cứu độ ổn định, có thể sơ bộ kết luận qui trình chiết xuất, phân lập và tinh chế đã ...

Skđ Định Lượng Kaempferol Trong Dược Liệu Chè Vằng

PDA-370nm Kaemferol CV6_0,5032g.dat Name Retention Time Area Height 1000 1000 800 800 Kaempferol 7,818 8931856 360059 600 600 mAU 6,895 21101 1356 mAU 400 400 200 200 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Minutes Hình 3.29. SKĐ định lượng Kaempferol trong dược liệu Chè vằng Nhận xét : Hàm ...

Kết Quả Đánh Giá Độ Ổn Định Của Nuciferin Sau 15 Tháng

Nhận xét: Tổng tạp chất 1,70% hơi giảm nhẹ so với tổng tạp chất tại thời điểm bắt đầu nghiên cứu độ ổn định (1,76%), sau 9 tháng (1,78%) và dưới 3% chứng tỏ mẫu thử vẫn đạt yêu cầu về chỉ tiêu tạp chất liên quan ở mức 1 ...

Các Chỉ Tiêu Chất Lượng Đánh Giá Và Giới Hạn Chấp Nhận

Hình 3.21. Ảnh chất chuẩn đối chiếu Conessin Hình 3.22. Ảnh chất chuẩn đối chiếu Kaempferol Hình 3.23. Ảnh chất chuẩn đối chiếu Nuciferin 3.4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỘ ỔN ĐỊNH CỦA CHẤT CHUẨN ĐỐI CHIẾU 3.4.1. Đề cương nghiên cứu ...

Kết Quả Phân Tích Tạp Chất Trong Nguyên Liệu Nuciferin

Bảng 3.32. Kết quả phân tích tạp chất trong nguyên liệu Nuciferin Mẫu thử Diện tích pic (mAu.s) t R = 3,33 phút Hàm lượng tạp chất (%) 1 14,95 0,10 2 14,91 0,10 3 16,02 0,11 4 15,77 0,10 Trung bình 0,10 Nhận xét : Kết quả phân tích tạp chất cho thấy: ...

Xác Định Độ Tinh Khiết Bằng Quét Nhiệt Vi Sai (Dsc)

Bảng 3.15. Kết quả phân tích phổ NMR của Nuciferin C  * C  C a,b  H a,c 1 144.6 145.13 - 1a 126.3 126.84 - 1b 127.5 128.00 - 2 151.4 151.95 - 3 110.9 111.27 6.63 s 3a 128.1 128.68 - 4 28.9 29.22 3.15 m 2.67 dd (16.5, 3.5) 5 52.8 53.26 3.03* 2.49 td (12.0, 3.5) 6a 61.9 62.32 ...

Phân Lập Nuciferin Từ Alcaloid Toàn Phần Của Lá Sen

Để loại tạp chất. Kiềm hóa dịch chiết acid bằng dung dịch amoniac đặc tới pH = 10 - 11. Chiết 5 - 6 lần đồng lượng bằng cloroform (đến khi dịch chiết nước cho phản ứng âm tính với thuốc thử Dragendorff ), thu được dịch chiết ...

Cây Mức Hoa Trắng Và Một Số Chế Phẩm Từ Vỏ Thân Cây

1.2.1.4. Cây Mức hoa trắng và một số chế phẩm từ vỏ thân cây ▪ Tên khoa học : Holarrhena antidysenterica Wall., họ Trúc đào ( Apocynaceae ). ▪ Tên khác : Mức lông, Sừng trâu, Thừng mực lá to, Mực hoa trắng. ▪ Phân bố : Trên thế giới, Mức ...