Giải Thích Theo Nguyên Tắc Có Lợi Cho Bên Yếu Thế.

Đồng đã nhắm tới mục đích của mình, theo đó ý chí các bên đã được thống nhất, vì vậy thẩm phán không thể điều chỉnh nội dung hợp đồng khác đi ý chí của các bên (nếu ta hiểu vấn đề điều hòa ở đây là cả đôi bên cùng ...

Chủ Thể Của Hoạt Động Giải Thích Hợp Đồng.

Chất của hợp đồng, hay cụ thể hơn là không làm thay đổi ý chí của các bên tham gia giao kết hợp đồng. Khái niệm trên đã hàm chứa những điểm cốt lõi nhất về giải thích hợp đồng, đó là: - Đây là hoạt động nhằm xác định ...