Giải thích hợp đồng theo pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành - 14


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ luật Dân sự của Việt Nam Cộng hòa (1972), Sài Gòn.

2. Bộ luật dân sự liên bang Nga 1994

3. Bộ luật dân sự Cộng hòa Pháp, Nxb Tư pháp, H.2006

4. Bộ luật dân sự Nhật bản (bản dịch của Văn phòng quốc hội, khóa IX (1994)

5. Bộ luật Dân sự – Thương mại Thái Lan, Nxb. CTQG, H.1995

6. Bộ Nguyên tắc của UNIDROIT về hợp đồng thương mại quốc tế 2004, Dg: Nguyễn Minh Hằng, Đào Thu Hiền và các Dgk, Nxb. Tư pháp (2005)

7. Nguyễn Mạnh Bách, Pháp luật về hợp đồng, Nxb. CTQG, H. 1995

8. Nguyễn Mạnh Bách, Dân luật Việt Nam: Nghĩa vụ, Nxb Trường Thọ, Sài Gòn, 1974.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 116 trang tài liệu này.

9. Ngô Huy Cương, Giáo trình Luật Hợp đồng (phần chung), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013

10. Ngô Huy Cương, khái niệm hiệu lực của nghĩa vụ và vấn đề thực hiện nghĩa vụ, Nhà nước và pháp luật, spps 8/2008, tr 37-48

Giải thích hợp đồng theo pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành - 14

11. Ngô Huy Cương, Nghĩa vụ dân sự và quan niệm nghĩa vụ dân sự ở Việt Nam, nghiên cứu lập pháp, số 121, tháng 4/2008, tr.17 -26 &32

12. Ngô Huy Cương, Tự do ý chí và sự tiếp nhận tự do ý chí trong pháp luật Việt Nam hiện nay, Nghiên cứu Lập pháp, số 02/2008, tr. 11-20

13. Ngô Huy Cương, Nghĩa vụ và hợp đồng – một số vấn đề cơ bản, trong quyển “một số vấn đề lý luận và thực tiễn về pháp luật hợp đồng ở Việt Nam hiện nay”, Nguyễn Như Phát và Lê Thu Thủy (cb), Nxb. CAND. H.2003, tr. 52 -80.


14. Bùi Ngọc Cường (2001), Xây dựng và hoàn thiện pháp luật kinh tế nhằm bảo đảm quyền tự do kinh doanh ở nước ta, Luận án tiến sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội.

15. Hà Hùng Cường (2002), "Thực trạng pháp luật kinh tế và định hướng hoàn thiện", Kỷ yếu hội thảo: Định hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật về kinh tế, tài chính và ngân sách, Quốc hội khóa X, ủy ban Kinh tế và Ngân sách, Hà Nội, tr. 27-53.

16. Đỗ Văn Đại, Luật Hợp đồng Việt Nam – Bản án và Bình luận bản án, Nxb. CTQG, H. 2008

17. Đỗ Văn Đại, Vị tri của Bộ luật dân sự trong lĩnh vực hợp đồng, Nhà nước & Pháp luật, số 07/2008, tr 12 - 19

18. Đỗ Văn Đại, Về điều chỉnh nguy cơ không thực hiện hợp đồng trong Bộ luật dân sự, Nhà nước và Pháp luật số 01 (201) tháng 1/2005, tr 21 -24

19. Nguyễn Ngọc Điện (1999), Nghiên cứu về tài sản trong luật dân sự Việt Nam, Nxb Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh.

20. Lê Hồng Hạnh (1996), "Bộ luật Dân sự nhìn dưới góc độ nền kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa", Luật học, Số chuyên đề về Bộ luật Dân sự, ISSN 0868-3522, tr. 20-27

21. Trần Đình Hảo (1999), "Những điểm mới của Luật doanh nghiệp", Nhà nước và Pháp luật, 8(136), tr. 17-23.

22. Trần Đình Hảo (2002), "Thương gia" theo pháp luật Hoa Kỳ", Nhà nước và pháp luật, (2), tr. 17-22.

23. Trần Đình Hảo (2002), "Thương gia theo thương luật Mỹ", Trong sách: Bước đầu tìm hiểu pháp Luật Thương mại Mỹ, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.


24. Hà Thị Mai Hiên, Hà Thị Thúy, Bàn về chế định Giải thích hợp đồng trong dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Nhà nước và Pháp luật, số 3 năm 2015, tr/ 42 – 44, 55-57.

25. Nguyễn Thúy Hiền (2003), "Một số vấn đề về hợp đồng dân sự vô hiệu", Tài liệu hội thảo: Xử lý hợp đồng vô hiệu, Diễn đàn doanh nghiệp và Câu lạc bộ luật gia Việt - Đức, Hà Nội.

26. Nguyễn Am Hiểu (1999), "Khái niệm thương mại và vấn đề áp dụng Công ước New York 1958 tại Việt Nam", Nhà nước và pháp luật, 5(133), tr. 25-29.

27. Dương Đăng Huệ (2002), "Hoàn thiện pháp luật về hợp đồng ở Việt Nam", Nhà nước và pháp luật, (6), tr. 13-22.

28. Nguyễn Ngọc Khánh, Chế định hợp đồng trong Bộ luật Dân sự Việt Nam, Nxb Tư pháp, H.2007.

29. Trần Đại Khâm (1969), án lệ vựng tập 1948- 1967, Nhà sách Khai trí, Sài Gòn.

30. Phạm Công Lạc, ý chí trong giao dịch dân sự, Luật học, số 5/1998. Tr. 6

-9&24

31. Hoàng Thế Liên (cb), Bình luận Bộ luật dân sự Việt Nam (2005), tập 1, Nxb. CTQG, H. 2010

32. Nguyễn Văn Luật (2003), "Thực tiễn giải quyết các tranh chấp về giao dịch dân sự vô hiệu tại Tòa án nhân dân", Tài liệu hội thảo: Xử lý hợp đồng vô hiệu, Diễn đàn doanh nghiệp và Câu lạc bộ luật gia Việt - Đức, Hà Nội.

33. Nguyễn Văn Luyện (1999), "Luận cứ khoa học của việc xây dựng pháp luật kinh tế ở Việt Nam", Nhà nước và pháp luật, 10(138).

34. Nguyễn Văn Luyện (1999), "Về mối quan hệ giữa luật dân sự, luật kinh tế và Luật Thương mại", Nhà nước và pháp luật, 12(140).


35. Lemeunier, F. (1993), Nguyên lý và thực hành, Luật Thương mại, Luật kinh doanh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà nội.

36. Liên Hợp Quốc (1980), Công ước Viên về mua bán hàng hóa quốc tế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

37. Vũ Văn Mẫu (1960), Dân luật khái luận, In lần thứ hai, Nxb Bộ Quốc gia Giáo dục, Sài Gòn.

38. Vũ Văn Mẫu (1963), Việt Nam Dân luật Lược khảo, Quyển II, Nghĩa vụ và Khế ước, In lần thứ nhất, Nxb Bộ Quốc gia Giáo dục, Sài Gòn.

39. Phạm Hữu Nghị (1996), Chế độ hợp đồng trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, Luận án phó tiến sĩ khoa học luật, Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật, Hà Nội.

40. Phạm Duy Nghĩa (2000), Tìm hiểu Luật Thương mại Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội

41. Phạm Duy Nghĩa (2001), "Pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam", Giáo trình Luật kinh tế Việt Nam, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội.

42. Phạm Duy Nghĩa (2003), Cơ sở pháp luật kinh tế Việt Nam vì một nền kinh tế phát triển bền vững và toàn cầu hóa, Nxb Chính trị quốc gia và Tổ chức Xúc tiến Thươơng mại Nhật Bản, Hà Nội.

43. Phạm Duy Nghĩa (2003), "Bài học về phát huy truyền thống văn hóa phương Đông đối với liên kết doanh nghiệp", Nhà nước và pháp luật, 2(178), tr.37-46.

44. Phạm Duy Nghĩa (2004), Chuyên khảo luật kinh tế, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội.

45. Nguyễn Như Phát (1997), "Lý luận chung về luật kinh tế ", Giáo trình luật kinh tế Việt Nam, Khoa Luật, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội.


46. Nguyễn Như Phát (2003), "Hợp đồng kinh doanh vô hiệu: Lý luận và thực tiễn", Tài liệu hội thảo: Xử lý hợp đồng vô hiệu, Diễn đàn doanh nghiệp và Câu lạc bộ luật gia Việt - Đức, Hà Nội.

47. Đinh Thị Mai Phương, Thống nhất Luật hợp đồng ở Việt Nam, Nxxb. Tư pháp, H.2005

48. Quốc hội (1995), Bộ luật Dân sự, Hà Nội.

49. Quốc hội (1997), Luật Thương mại, Hà Nội.

50. Quốc hội (2000), Luật sửa đổi bổ sung của một số điều của luật đầu tư nước ngoài, Hà Nội.

51. Quốc hội (2001), Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi, bổ sung), Hà Nội.

52. Quốc hội (2005), Bộ luật Dân sự, Hà Nội.

53. Renault – brahinsky, Corinne, Đại cương về pháp luật hợp đồng, Dg: Trần Đức Sơn, Nxb. VH – TT, H.2002

54. Lê Minh Tâm (2003), "Khái niệm, nội dung và các tiêu chuẩn xác định mức độ hoàn thiện của hệ thống pháp luật trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa", Đề tài nghiên cứu khoa học: Những vấn đề lý luận cơ bản về hệ thống pháp luật, Mã số KX 04-05, Hà Nội.

55. Tổ chức Pháp ngữ quốc tế, văn phòng khu vực châu á - thái bình dương, Các thuật ngữ Hợp đồng thông dụng, Nxb VH – TT, H.2014

56. Đinh Văn Thanh, Đặc trưng pháp lý của hợp đồng dân sự, Luật học, số 4/1999, tr. 19,20 &23

57. Đinh Văn Thanh, Hiệu lực và thời điểm có hiệu lực của hợp đồng, Luật học, số chuyên đề về Bộ luật dân sự 1996, tr 52 -55

58. Đinh Văn Thanh & Phạm Công lạc (cb), Thuật ngữ Luật Dân sự, trong bộ từ điển giải thích thuật ngữ Luật học, Nxb. CAND, H.1999


59. Đinh Văn Thanh & Nguyễn Minh Tuấn (cb), Luật Dân sự Việt Nam (Giáo trình), tập 1, Nxb. CAND, H. 2006

60. Lê Thị Bích Thọ (2002), Hợp đồng kinh doanh vô hiệu và hậu quả pháp lý của nó, Luận án tiến sĩ luật học, Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật, Hà nội.

61. Lê Tài Triển, Nguyễn Vạng Thọ, Nguyễn Tân (1972), Luật Thương mại Việt Nam dẫn giải, Quyển I, Kim Lai ấn quán, Sài Gòn.

62. Lê Tài Triển, Nguyễn Vạng Thọ, Nguyễn Tân (1973), Luật Thương mại Việt Nam dẫn giải, Quyển II, Kim Lai ấn quán, Sài Gòn.

63. Đào Trí úc (1997), "Một số vấn đề cơ bản về Bộ luật Dân sự Việt Nam", Nhà nước và pháp luật, Số chuyên đề về luật bầu cử, về Bộ luật Dân sự, các luật về thuế, tr. 13- 27.

64. Vacaxum Xaca & Tori Aritdumi, Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự Nhật Bản, Dg: Nguyễn Đức Giao, Lưu Tiến Dũng, Nxb. CTQG, H. 1995

65. Viện Nghiên cứu Khoa học Pháp lý – Bộ Tư pháp, Từ điển Luật học, Nxb TĐBK & Nxb. Tư Pháp, H 2006

66. Konrad Zweigert and Hein Koetz, An Introduction to Comparative Law, Clarendon Press, Oxford, 1998.

Xem tất cả 116 trang.

Ngày đăng: 20/11/2023
Trang chủ Tài liệu miễn phí